Verlaat jaarplan ontlokt kritiek

UntitledIn DNA is door de oppositie fel gereageerd tegen de naar haar oordeel late ter beschikkingstelling van het Jaarplan 2014. Die zou pas gisteren zijn verspreid, op dezelfde dag dat de algemene politieke beschouwingen zijn gestart. DNA-voorzitter Jenny Simons pareerde de aanval door te stellen dat het jaarplan geen onderwerp zou zijn van de algemene politieke beschouwingen die aan de orde waren. Het verkiezingsjaar wordt over het algemeen in Suriname niet aangemerkt als een jaar waarin nog zware beleidskwesties aan de orde zijn. Alzo kan het Jaarplan 2014 aangemerkt worden als het plan waarin de laatste zware maatregelen door deze regering worden doorgevoerd. Hieronder een kleine collage van die plannen. In elk gevallen zijn bruggen aan de landsgrenzen, hospitalen en zeehavens nog niet te ontwaren in de begroting.
Aanleg Highway
Het ministerie van OW zal binnen het beleidsprogramma ‘Aanleg en verbetering van wegen’ in 2014 met de aanleg van de ‘highway’ van start gaan. Men zal onder dit programma de nadruk ook leggen op het verbeteren van de kwaliteit van de te asfalteren wegen, zodat de weginfrastructuur als primaire basis kan dienen voor zowel de lokale productie als leefomstandigheden. Men let ook op het herinrichten en reconstrueren van wegen in Paramaribo en districten, afgestemd op de plaatselijke behoeften. De kosten opgebracht ter realisatie van dit beleidsprogramma bedragen SRD 278.7 miljoen.
Grondenrechten van alle bevolkingsgroepen
Interessant in het jaarplan zijn ook de plannen met betrekking tot de grondenrechten. Voor de uitvoering van activiteiten in het kader van het beleidsprogramma ‘Grondenrechten en Traditioneel Gezag’ is een totaal bedrag van SRD 3 miljoen begroot. Een al ingesteld Bureau Grondenrechten heeft als taak het grondenrechtenvraagstuk in goede banen te leiden. RO zal samen met voormeld bureau de goedkeuring en ondertekening van een gezamenlijke verklaring tussen de overheid en het traditioneel gezag realiseren en implementatie van een stappenplan bewerkstelligen. Het jaarplan geeft aan dat de aanpak van het grondenrechtenvraagstuk niet alleen gericht zijn op de oorspronkelijke doelgroep, maar ook op de overige bevolkingsgroepen.
Vernieuwing onderwijs
Een bedrag van ca. SRD 99 miljoen is gepland onder de maatregel ‘Vernieuwing onderwijsstelsel en verbetering kwaliteit onderwijs’, waarbij in het schooljaar 2013-2014, na een gedegen voorbereiding, de VOJ- en VOS-scholen worden voorzien van nieuwe boeken en leermiddelen. Het betreft nog niet alle vakken, maar het doel is te komen tot een algehele vernieuwing. In het bedrag zijn ook meegenomen de kosten voor opslagruimte, levering, verpakking en distributie. Binnen de maatregel ‘Onderwijs Innovatie, Wetenschap en Technologie’ zullen in 2014 voor SRD 2 miljoen twee instituten, te weten: Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie en een Nationaal Instituut voor Geschiedenis worden ingesteld.
SRD 600 miljoen voor Sozavo
In het kader van ‘Sociale Zekerheid’ zal Sozavo ondersteuningsprogramma’s ten behoeve van de minder draagkrachtigen en kwetsbare groepen, verbeterd en verruimd, continueren. Voor kinderen, jeugdigen, seniorenburgers en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking zullen de diverse programma’s worden voortgezet, waaronder de Algemene Kinderbijslag, Algemene Oudedagsvoorziening, de Financiële Bijstand, de Geneeskundige Hulpkaart en
de bijdrage in de kosten van schoolkleding en -materiaal. Het sociaal voorzieningensysteem wordt ook verbeterd door verhoging van de diverse bijdragen en door investeringen in de capaciteit van de instanties. Voorts zal het systeem worden verruimd met de invoering van onder andere het programma Bromki Fu Tamara, gericht is op het bevorderen van de menselijke kapitaalontwikkeling bij kinderen middels geconditioneerde financiële uitkeringen. Hiervoor is SRD 607.5 miljoen geraamd om uitgegeven te worden.
Drinkwater en SRD 100 miljoen subsidie EBS
Het beleid is erop gericht om steeds meer waterleidingstations en bijbehorende verzorgingsgebieden in de kustvlakte in de komende jaren te brengen onder de verantwoordelijkheid van de SWM. Voor de overdracht van de Dienst Watervoorziening naar SWM is SRD 1 miljoen begroot. De Dienst Watervoorziening zal in 2014 in alle 10 districten investeringen en aanschaffingen plegen ten behoeve van de drinkwatervoorziening voor een bedrag groot SRD 30 miljoen. Verder zal volgens het jaarplan aan de EBS in 2014 subsidie worden verstrekt tot een bedrag SRD 100 miljoen voor betaling van de openstaande brandstofrekening.

error: Kopiëren mag niet!