De regering wil ons zes voor negen verkopen

De regering probeert ons al enkele maanden voor te houden dat er op het gebied van het monetair goud en op het gebied van de overheidsfinanciën geen problemen zouden zijn. Diverse regeringsfunctionarissen hebben de laatste maanden continue het beeld geschetst dat de overheidsrekeningen gegarandeerd aan de leveranciers van de Staat en aan anderen tijdig zouden worden voldaan. Groepen als buschauffeurs, medewerkers van de Naschoolse Opvang, aannemers en personen die een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van Carifesta denken hier echter anders over, omdat zij wel degelijk hebben gemerkt dat de overheid grote betalingsachterstanden heeft. Het cijfermateriaal dat door de Centrale Bank van Suriname de laatste maanden is geproduceerd, liet echter ook een geheel ander beeld zien. Het financiële drama van de staatsfinanciën is in feite in december 2012 begonnen met de bekendmaking van de Governor van de CBvS dat de monetaire reserve de grens van US$1 miljard was overschreden en dat de overheidsfinanciën onder controle waren. Dit laatste was niet juist omdat de statistieken van dezelfde CBvS een tekort over het jaar 2012 van maar liefst SRD 442.8 miljoen liet zien. De samenleving was dus duidelijk verkeerd ingelicht door deze monetaire autoriteit. Enige maanden na deze uitspraken werd de financiële ellende al duidelijk zichtbaar. De voornaamste oorzaak was en nog steeds het onverantwoordelijke uitgavenpatroon van de huidige regering. Nu zien de financiële en monetaire situatie er als volgt uit:
1. De monetaire reserve is per augustus 2013 teruggelopen van de eerder genoemde US$1 miljard naar US$. 813 miljoen;
2. Ondanks de dalende international goudprijs begon de Centrale Bank van Suriname onze goudvoorraad te verkopen. Ook in september is men doorgegaan met de verkoop van ons goud;
3. De huidige tekorten op het gebied van de overheidsfinanciën zijn niet mals. In juli bedroeg het cumulatief overheidstekort SRD 619.8 mln. Het is dus niet verwonderlijk dat een groot gedeelte van de rekeningen van de overheid niet konden worden betaald;
4. De hoogte van de uitstaande rekeningen, die niet in het voorgaande bedrag zijn opgenomen, werd bovendien angstvallig door de regering geheim gehouden. Ingewijden spreken zelfs van de tijdbom die door de huidige regering onder de samenleving is geplaatst;
5. Ondanks de slechte financiële situatie presteert de regering het om een nieuwe begroting in te dienen, die een nog groter tekort vertoont dan de begroting van het vorige begrotingsjaar.
Ondanks de hiervoor genoemde zeer ernstige financiële en monetaire situatie is de regering niet met een plan gekomen, waarin de overheidsuitgaven drastisch naar beneden zijn omgebogen. Dit roept de vraag op, wat wij als kleine man/vrouw, jongeren, middenklasse en bedrijfsleven nog van de huidige regering mogen verwachten. Het gesignaleerde beleid, zou indien dit niet wordt omgebogen kunnen leiden tot hogere prijzen van goederen en diensten, stijging van de valutakoersen zoals dat nu al gaande is met de US$, teruglopende omzetten en mogelijk ook ontslagen bij het bedrijfsleven en nog meer achterstallige betalingen van de overheid aan de samenleving.
De regering doet er goed aan om de samenleving juiste informatie te verschaffen en geen 6 voor 9 te verkopen. Als voorbeeld kan op het recente ontslag van de minister van Financiën worden gewezen. Binnen een periode van ruim drie jaar zijn er bijkans twaalf ministers ontslagen en/ of van ministerie verwijderd. In de meeste gevallen zijn er geen redenen aangegeven, maar wat wel zeker is, is dat de kosten voor de Staat op jaarbasis in de miljoenen zal lopen
De afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname roept de totale samenleving op een duidelijke les te leren uit dit voor ons land ongewenst beleid en roept de regering op dit voor de Surinaamse economie desastreuze pad te verlaten.
Afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname.

error: Kopiëren mag niet!