Parmessar opent seminar Waterbeheersing & Kustbescherming

Parmessar opent seminar Waterbeheersing & KustbeschermingMinister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) heeft gisteren het seminar ‘Waterbeheersing & Kustbescherming: Beleidsplan 2014-2020” geopend. Op dit seminar brainstormden diverse deskundigen erover hoe Suriname te beschermen tegen binnendringend water. ‘In Suriname is het namelijk zo dat incidentele hevige neerslag, tot gevolg heeft dat delen van het land langer dan noodzakelijk onder water blijven. Verder blijkt dat de zeespiegelstijging haar tol begint te eisen in vooral de gebieden Weg naar Zee, Paramaribo-Noord en de districten Commewijne en Coronie. Op Weg naar Zee, Commewijne en Coronie manifesteert zich dit doordat landbouwgronden onbruikbaar worden vanwege het binnen dringen van zeewater’, zei minister Parmessar. ‘In Paramaribo Noord kunnen we merken dat tijdens extreme springvloed er zichtbare waterstroming is over de Anton Dragtenweg ter hoogte van Clevia en Leonsberg. Wat Groot Paramaribo betreft, is het afwateringssysteem in de afgelopen decennia dusdanig aangepast aan de feitelijke omstandigheden, dat vele open rioleringsstelsels omgezet zijn in gesloten systemen, waardoor zij zijn gaan inboeten aan afvoer- en bergingscapaciteit.’
‘Waar niet heel veel aandacht voor schijnt te zijn, maar wat toch wel ontzettend belangrijk is in deze context, is de onverantwoorde wijze waarop een deel van de gemeenschap zich ontdoet van zijn afval. Rijdt u maar eens een keer langs de Sommelsdijckse Kreek, de lozingen te Geyersvlijt, Latour, het Doekhieproject of de Langatabikistraat, om er maar een paar te noemen’, zei de OW-bewindsman. ‘Dan zult u met eigen ogen de petflessen, plastiek zakken en ander afval zien in het ontwateringssysteem, waardoor de reeds beperkte afvoercapaciteit nog verder wordt belemmerd.’
Openbare Werken is op dit moment bezig met de aanleg van een 13 kilometer lange zeedijk in het district Coronie. Volgens planning zal deze in 2014 opgeleverd zijn. Deze dijk is bedoeld om kusterosie tegen te gaan en de woongebieden langs de Oost-Westverbinding en de wegstrekking zelf, te beschermen. Voorts is de aanleg van een oeverbescherming langs de rechteroever van de Surinamerivier en de linkeroever van de Commewijnerivier in uitvoering. Deze oeververdediging heeft een lengte van in totaal 5.8 kilometer en zal in november 2014 opgeleverd worden. Ook in dit geval is de oeverbescherming bedoeld om woon- en industriegebieden te beschermen en oevererosie tegen te gaan. In het verlengde hiervan ligt het ook in de planning om beschermende maatregelen te treffen voor grootschalige woon- en productiegebieden. Zo zal op korte termijn een aanvang worden gemaakt met de voorbereidingen voor de aanleg van een oeververdediging langs de linkeroever van de Nickerierivier en langs de Surinamerivier te Domburg. Voor de afvoercapaciteit is in Paramaribo reeds een aantal projecten uitgevoerd, waaronder de riolering van de Fred Derbystraat, de Maagdenstraat, een gedeelte van de Drambrandersgracht en een gedeelte van de Limesgracht.
Het Saramaccakanaal is van enorm belang voor de afwatering van gebieden zoals Flora, Kasabaholo, Tamenga en Latour en voor nagenoeg alle gebieden ten zuiden van de Kwattaweg en ten oosten van de J.A. Pengelstraat. In het district Wanica ontwateren de gebieden Leidingen, Indira Gandhiweg en Magenta op het Saramaccakanaal, al dan niet direct dan wel indirect via de Spoorsloot of het Magentakanaal. In Saramacca zijn voornamelijk Uitkijk en de directe omgeving afhankelijk van het Saramaccakanaal voor ontwatering en irrigatie. Ook Pomona ontvangt irrigatiewater vanuit het Saramaccakanaal. In totaal wordt circa 100 km2 van dit gebied direct dan wel indirect beïnvloed door het Saramaccakanaal.
‘Om een optimaal resultaat in waterbeheersing te bereiken, zullen wij moeten gaan voor een geïntegreerd masterplan voor de ontwatering van Paramaribo Noord. De voorbereidingen daarvoor worden reeds getroffen. De bedoeling van dit masterplan is om het gebied gelegen ten noorden van de omgeving Kwatta, Beniespark, Bloemendaal, Charlesburg, Rainville en Tourtonne 6 adequaat te ontwateren. De bedoeling is om een nieuw primair ontwateringssysteem aan te leggen waarop het secundair systeem zal worden aangesloten. Dit ontwateringssysteem zal bestaan uit een samenhangend geheel van kanalen, bergingsvijvers, duikerconstructies en pompgemalen.’
De hoofdlijnen van het conceptplan zullen tijdens het seminar worden gepresenteerd en er zal ruime mogelijkheid bestaan om daarover te discussiëren. Ook met het uitvoeren van al deze maatregelen zal het probleem toch nog niet helemaal opgelost zijn. Er zijn meer beleidsgebieden die als randvoorwaarde gelden bij het upgraden van het ontwateringssysteem in zijn totaliteit. Binnen de beleidsvisie van het ministerie van Openbare Werken zal onder andere de aandacht gevestigd worden op het hebben van structuur- en bestemmingsplannen zodat het waterbeheer een planmatigere vorm krijgt. Op deze manier kan een dusdanige ruimtelijke ordening tot stand worden gebracht, waarbij de aanwezigheid van voldoende afvoer- en bergingscapaciteit is gegarandeerd, en niet het gehele landoppervlak voor bebouwing wordt bestemd. Binnen dit kader is het ook van belang dat de Meteorologische Dienst en de Waterloopkundige Afdeling van het ministerie van Openbare Werken up to date zijn bij dataverzameling op het gebied van neerslagcijfers en waterpeilen. Aan de hand van de verkregen gegevens kan namelijk het beleid worden uitgestippeld voor de naaste toekomst. Dataverzameling geschiedt nu reeds, maar met nieuwe en geavanceerde apparatuur, waaronder en radarsysteem, zullen betere weervoorspellingen mogelijk zijn.

error: Kopiëren mag niet!