Open brief over huidige verkeerssituatie

Mijnheer de president,
Hierbij doe ik u toekomen een voorstel ter oplossing van de huidige situatie in het verkeer, vervat in de vorm van deze open brief.
Huidige situatie
De huidige situatie kenmerkt zich door tal van aanrijdingen met grote materiële en immateriële schade. Het aantal verkeersdoden neemt schrikbarend toe en verkeersslachtoffers of hun nabestaanden zitten vaak genoeg opgescheept met de negatieve consequenties hiervan. Kortom, de verkeerscriminaliteit neemt oncontroleerbare vormen aan. De slachtoffers worden aan hun lot overgelaten, want ze kunnen vrijwel nergens terecht voor hulp.
Recent hebt u zelf opgemerkt dat u geen oplossing meer ziet van dit probleem en dat u dus ten einde raad bent.
Als rechtgeaarde Surinamer, die ten allen tijde bereid is een bijdrage te leveren ter oplossing van problemen mijn land rakende, heb ik voor mezelf deze situatie geanalyseerd en op basis hiervan een oplossingsmodel bedacht. Dit is vervat in het volgend voorstel:
Op de eerste plaats zal er een verandering moeten komen in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Die verandering houdt in, dat niet meer het motorrijtuig aansprakelijk gesteld moet worden, maar de bestuurder van het motorrijtuig. W.A.M. moet dus veranderen in W.A.R. (Wet Aansprakelijkheid Rijbewijsbezitters). In figuurlijke zin houdt deze afkorting  in, dat er een oorlog (war) gevoerd zal worden tegen verkeerscriminelen.
Op de tweede plaats zal er een ‘strafpuntensysteem’ geïntroduceerd dienen te worden. Deze strafpunten worden toegekend bij elke verkeersovertreding. Het aantal strafpunten per overtreding zal hierbij afhangen van het gewicht van de overtreding. Bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol, rijden door rood licht, rijden met een te hoge snelheid, en een aanrijding met dodelijke afloop, zullen het hoogste aantal strafpunten opleveren.
Op de derde plaats zal er een samenwerking tot stand gebracht moeten worden tussen de politie en de verzekeringsmaatschappijen. Deze samenwerking zal inhouden, dat gezamenlijk het aantal strafpunten per overtreding bepaald zal worden. De politie zal dan naast het beboeten van de overtreder, de strafpunten toekennen en deze informatie doorspelen naar de verzekeringsmaatschappijen. Het aantal toegekende strafpunten, zal dan bepalend zijn voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen jaarlijkse premie van de W.A.R.-verzekering.
De werking van het systeem
Elke rijbewijsbezitter zal een W.A.R.-verzekering moeten afsluiten, te beginnen met een minimale premie. Elke keer dat zo’n W.A.R.-verzekerde een verkeersovertreding begaat, wordt het aangetekend op z’n rijbewijs of  in de administratie van de politie. De politie stuurt dan deze info, indien het niet is aangetekend op het rijbewijs, door naar de verzekeringsmaatschappij, die het  invoert in de file van de verzekerde. Aan het eind van het jaar worden de strafpunten getotaliseerd, en wordt de premie van het volgende verzekeringsjaar vastgesteld. Begaat de verzekerde geen overtreding, dan blijft hij of zij dezelfde minimumpremie of de premie van het voorgaande jaar betalen. Er kan ook een clausule worden ingebouwd, waarbij iemand die een aantal jaren gereden heeft zonder een overtreding begaan te hebben, kwijtschelding van strafpunten krijgt. De premies worden door de verzekeringsmaatschappijen zodanig bepaald, dat eventuele slachtoffers materieel en immaterieel volledig vergoed kunnen worden en bij eventueel blijvend letsel, voor de rest van hun leven verzorgd kunnen worden. Is het slachtoffer  een kostwinner, dan zal de verzekeringsmaatschappij er zorg voor dragen, dat het gezin van het slachtoffer verder verzorgd wordt. Begrijpelijk is dus, dat voor een aanrijding met zwaar lichamelijk letsel, of  overlijden, de premie dan op zijn maximum kan  komen te zitten.
Intrekken van het rijbewijs, is er bij dit system echter niet bij, wat dus inhoudt, dat je de maximumpremie, voor de rest van je leven zal moeten betalen. Het enige wat er kan gebeuren, is dat je het rijbewijs kan inleveren, waardoor je geen W.A.R.-verzekering meer hoeft te sluiten, dus geen premie meer hoeft te betalen. Daarnaast mag iemand die zijn of haar rijbewijs heeft ingeleverd, geen motorrijtuig op zijn naam hebben. Autorijden is er dus voor zo iemand niet meer bij, waardoor de potentie voor het veroorzaken van een ongeval nihil is. Mocht je echter toch een auto gaan besturen en je wordt betrapt, dan wacht je in zo’n geval een hoge gevangenisstraf. Eveneens zal de eigenaar van het motorrijtuig dat je op dat moment bestuurde, zich schuldig gemaakt hebben aan medeplichtigheid. De eigenaar van het voertuig krijgt in zo’n geval ook strafpunten en het voertuig wordt ook terstond in beslag genomen en vernietigd.
Voordelen van dit system
Dit system heeft als belangrijkste voordeel dat het een preventieve werking heeft. De enige manier om je premie zo laag mogelijk te houden, is n.l. om ervoor te zorgen dat je geen overtredingen begaat en dat kan alleen door je strikt te houden aan de verkeersregels. Doe je het niet, dan zal je het voor de rest van je leven voelen in je zak.
Een ander voordeel van dit system is dat eventuele slachtoffers volledig schadeloos gesteld kunnen worden. Het probleem van slachtofferhulp is hierdoor opgelost.
Ook heeft dit systeem als voordeel, dat elke rijbewijsbezitter en aanstaande rijbewijsbezitter bewust gemaakt wordt van zijn of haar verantwoordelijkheid, en vooraf geïnformeerd is over de consequenties van het niet nakomen daarvan.
Ik hoop, dat ik met dit voorstel een bescheiden bijdrage heb mogen leveren ter oplossing van het probleem dat we dagelijks ervaren met de huidige verkeerssituatie en dat het ertoe zal lijden dat er minder brokken gemaakt zullen worden in het verkeer, waardoor het aantal verkeersslachtoffers drastisch teruggedrongen kan worden.
Voor meer  informatie omtrent eventuele onduidelijkheden e.d. houd ik mij aanbevolen.
Hopend dat mijn voorstel in welwillende overweging zal worden genomen, verblijf ik.
 
Hoogachtend,
Andro I. H. Loods
 
 

error: Kopiëren mag niet!