Funeste gevolgen van vermeend gebrek aan bestemmingsplannen

Het in hoog tempo veranderen van woonwijken door het opzetten van bedrijven, baart vele burgers zorgen. Men laat steeds vaker publiekelijk het ongenoegen blijken over deze gang van zaken. DOE is geenzins tegen een gestructureerde aanpak van handel en industriële ontwikkeling. Integendeel, maar de overlast die bepaalde bedrijven veroorzaken, nemen ongewenste en soms gevaarlijke vormen aan. Het woongenot van burgers wordt hierdoor ernstig aangetast.
Vergunningenbeleid Vergunning verlenende instanties blijken als motivering van hun besluit vaak de weg van de minste weerstand te willen kiezen. Bij confrontatie met de ongewenste gevolgen van hun besluit bij het verstrekken van bedrijfsvergunningen in woonwijken geven ze dit zelf toe. Beslissingen zouden zijn genomen mede vanwege het ontbreken van bestemmingsplannen. Zij kunnen er dus zelf niets tegen doen en moeten als het ware elke vergunningsaanvraag toewijzen zonder rekening te houden met de wensen, gevoelens en de rechten van reeds daar wonende burgers. Deze benadering getuigt van kortzichtigheid en gebrek aan daadkracht. De overheid is er niet alleen om de economie te stimuleren, maar ook de rechten van burgers te beschermen.
Aanpak DOE ziet wel degelijk een duurzame oplossing voor dit steeds nijpender wordend probleem in onze samenleving. Het is bekend dat er wel degelijk instanties zijn, zoals de Planologische Dienst ressorterend onder het ministerie van OW, met als primaire taak het samenstellen en updaten van bestemmingsplannen voor Paramaribo en de rest van het land. Verder heeft menig verkavelaar, met een vooruitziende blik voor ruimtelijke ordening, verkavelingsplannen ontwikkeld en uitgevoerd met een specifieke woonfunktie. Deze plannen zijn toen goedgekeurd door de overheid cq vergunningverlenende autoriteiten. Dezelfde autoriteiten menen nu echter voorbij te moeten gaan aan deze door de overheid goedgekeurde overeenkomsten die koper en verkavelaar hebben ondertekend. Voorwaarden uit deze overeenkomsten worden zo met de voeten getreden door aan derden vergunning te verlenen voor het opzetten van bedrijven in deze woonwijken. Dit gebeurt nota bene zonder raadpleging en inspraak van buurtbewoners in betreffende wijk. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (ROGB) is met o.a. het doel tot structurele ruimtelijke ordening speciaal in het leven geroepen. Helaas tot nu toe zonder tastbare resultaten. Opeenvolgende regeringen hebben letterlijk niets hieraan gedaan.
Protest DOE laat daarom in als buiten het parlement krachtig haar stem horen met betrekking tot deze aangelegenheid. Het gaat immers om chaotisch en ineffectief beleid van de overheid. Lokale- maar vooral nieuwe buitenlandse ondernemers menen zonder rekening te houden met de rechten en Surinaamse gebruiken van burgers allerlei opzichtige panden midden in woonwijken neer te kunnen zetten . Van privacy, rust en een milieuvriendelijke omgeving is dan geen sprake meer. Restaurants, zinkplatenfabrieken, glasverwerkingfabrieken, goud/kwik verwerkende bedrijven verrijzen als paddestoelen uit de grond. Prachtige woonwijken in o.a. Par’bo Noord, -West , -Zuid en andere ressorten dreigen hierdoor te verloederen. Een gedegen en toekomstgericht bestemmingsplan voor Paramaribo en geheel Suriname moet zo spoedig mogelijk tot stand komen. Met inzet en betrokkenheid van reeds bestaande instituten als de planologische dienst, de universiteit van Suriname en andere beschikbare binnenlandse eventuele buitenlandse expertise. Voorkomen moet worden dat de neergang op dit vlak zich verder voortzet. DOE stelt alles in het werk om deze en andere nijpende cruciale maatschappelijke vraagstukken duurzaam te helpen oplossen voor land en volk. De zittende regering wordt krachtig opgeroepen middels gedegen bestuur deze funeste ontwikkeling een halt toe te roepen en de gewenste gedegen ruimtelijke ordening eindelijk ter hand te nemen.
Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

error: Kopiëren mag niet!