Winst voor Telesur over 2012

De geel-groene telecomprovider, Telesur, ziet zijn winst voor 2012 in de blauwe cijfers. De winst kwam uit op SRD 29,3 miljoen, een stijging van ruim SRD 5 miljoen in vergelijking met 2011. Intussen is het eigen vermogen van Telesur licht gestegen naar ruim SRD 670 miljoen. De goede resultaten zijn volgens Telesur-directeur Dirk Currie te danken aan de groeiende belangstelling voor snellere mobiele diensten en internetgebruik door de gemeenschap. Curry presenteerde het jaarverslag over 2012 gistermorgen. De directeur gaf te kennen dat meer dan de helft van de omzet van SRD 472 miljoen kwam van mobiele telefonie. Vast lijngebruik leverde 12 procent van de inkomsten op. In 2011 was de omzet SRD 478,5 miljoen. De overheid ontving ruim SRD 16,1 miljoen aan loonbelastingen.
De jaarrekening 2012 is door de vertegenwoordiger van de Staat, de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Falisi Pinas, vastgesteld. Met deze vaststelling is decharge verleend aan het management van Telesur, over het gevoerde beleid in 2012.
In 2012 stegen de opbrengsten uit de gereguleerde en de niet gereguleerde diensten ten opzichte van 2011. Echter wasde daling van de omzet uit overige diensten en stijging van de verkoop- en marketingkosten zodanig, dat de totale netto-opbrengsten in 2012 zijn gedaald met 5,9% in vergelijking met 2011.
De totale kosten stegen in 2012 ten opzichte van 2011 met 0,7%. De personeelskosten nemen in deze stijging het grootste deel voor hun rekening, namelijk een stijging van 2,8%. De overige kostencomponenten stijgen in nominale zin niet of nauwelijks, terwijl bij de kosten van infrastructuur en de afschrijvingen over 2012 een daling is gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening over 2012 vertoont een daling van 45,6% ten opzichte van 2011. Voornamelijk als gevolg van de overige baten die in 2012 zijn gerealiseerd, is er bij het nominale resultaat na belasting wel een stijging ten opzichte van 2011, namelijk 22,2%.
De omzetgroei/ daling is de toe- of afname van de omzet over 2012 ten opzichte van de omzet in 2011. Er is in 2012 sprake van een omzetdaling van 5,9%.De brutowinstmarge is de ondernemingswinst (voor belasting) gedeeld door de totale netto bedrijfsomzet. De brutowinstmarge is per 31-12-2012 gestegen naar 12,5% ten opzichte van 9,7% per 31-12-2011.De rentabiliteit van het totaal vermogen is de ondernemingswinst (voor belasting) gedeeld door het totaal geïnvesteerd vermogen. Dit rendementspercentage is per ultimo 2012 gestegen naar 62,0% vergeleken met 38% per 31-12-2011.
Telesur heeft in 2012 voor een totaal bedrag van SRD 73,4 miljoen geïnvesteerd in vaste activa, zoals infrastructuur (zowel uitbreiding als vervanging) en hulpmiddelen. Vermeldenswaard is dat deze investeringen voornamelijk uit eigen middelen zijn gefinancierd.
De conclusie die uit de financiële resultaten over 2012 kan worden getrokken, is dat de opbrengsten onderdruk staan. Desondanks heeft Telesur op totaalniveau een stijging van de winst voor belastingen kunnen realiseren van 21,2% ten opzichte van 2011. Met betrekking tot de eigen vermogenspositie kan gesteld worden dat ook die is verbeterd in vergelijking met 2011 en wel met 2,6%. Het eigen vermogen steeg in 2012 namelijk van SRD 653,4 miljoen naar SRD 670,4 miljoen.
 
WidjaiGanesh

error: Kopiëren mag niet!