USV: Suïcide is commercieel gewin?

USV Su-+¦cide is commercieel gewinbrief President
Sinds het jaar 2005 vraagt de USV aandacht voor de suïcideproblematiek in ons land, echter een structureel beleid voor de aanpak van dit ernstig probleem is tot heden uitgebleven. Het ministerie van Volksgezondheid dat verantwoordelijk is voor de geestelijke gezondheid van het volk, lijkt Oost-Indisch doof voor de vele kreten vanuit de gemeenschap. Zover de USV zich kan herinneren heeft zij de huidige minister in de media nimmer zelfs het woord suïcide in de mond horen nemen.
Door de toenemende ernst van de suïcideproblematiek was de USV genoodzaakt de hulp van de president in te roepen. Op 27 september 2012 heeft zij een brief gericht naar de president van de Republiek Suriname met het verzoek tot het installeren van een presidentiële commissie inzake suïcide, helaas heeft zij tot heden geen antwoord ontvangen.
Als we de berichten van de laatste maanden evalueren, zijn er wel enkele positieve resultaten geboekt. In het district Nickerie is de inzet van inspecteur Benschop met zijn team zichtbaar en voelbaar. Er is een speciaal unit ‘huiselijk geweld’ op het politiebureau geïnstalleerd, het alcoholprobleem wordt aangepakt en de dc van Nickerie heeft toegezegd dat er binnenkort een opvangtehuis voor slachtoffers opgezet zal worden. Ook in het district Saramacca komt een  unit ‘huiselijk geweld’ op de politiepost aldaar.
Geestelijke leiders besteden aandacht aan dit probleem in hun lezingen. Diverse instituten hebben yogasessies verzorgd met als doel het vergroten en versterken van de geestelijke kracht.
Recentelijk heeft een groep van psychiaters van het PCS een bezoek gebracht aan het district Nickerie en heeft  geconstateerd dat er veel psychopathologie bestaat en wil een “ Plan Nickerie” instellen.
Binnenkort wordt een internationale conferentie gehouden over suïcide, dit initiatief juicht de USV ten zeerste toe.
De USV is verheugd dat de voorzitter van de conferentie recentelijk in de media stelde dat er een multidisciplinair team nodig is voor de aanpak van het suïcideprobleem en hiermede het eerder gedane voorstel van de USV beaamt. De USV is evenwel verheugd dat de voorzitter  van Stichting Swarnapath ook de overtuiging draagt dat primair professionele begeleiding nodig is voor suïcidale personen zoals de USV eerder gesteld heeft.
Het welslagen van concrete acties zal afhankelijk zijn van de oprechtheid van  de betrokken actoren. Wat zijn de acties die in het verleden zijn genomen, hoe oprecht waren de intenties en welke belangen werden gediend?
In 2005 heeft de voorzitter van de USV een interview gehad  met een psycholoog ,die samen met Stg. Win zorg dragen voor o.a de opvang en nazorg van suïcideslachtoffers  in het district Nickerie. Tijdens het interview werd aan deze psycholoog gevraagd waarom hij de schokkende cijfers inzake suïcide niet bekend had gemaakt aan de autoriteiten. De psycholoog reageerde door de USV-voorzitter ongepast de deur te wijzen. Publicaties over suïcide verschenen en  in 2010 werd deze psycholoog beloond met de titel van professor  en  kreeg hij een leerstoel. Daarnaast  werden buitenlandse consultants voor allerhande cursussen (o.a. opleiding van counselors) en stagiaires die noch de taal noch de cultuur kennen van de overwegend Hindoestaanse bevolkingsgroep in het district ingezet. Dat wil zeggen dat in een district met een bevolkingsdichtheid van ongeveer 35.000 inwoners, hoofdzakelijk deze stagiaires  en counselors  zich bezig houden met de opvang en begeleiding van suïcideslachtoffers, te bedenken dat suïcide een ernstig psychiatrische stoornis is.
Dat de toenmalige minister van Volksgezondheid zich niet bekommerde om het suïcideprobleem en evenmin de huidige minister blijkt  uit het feit dat twee keer per maand een psychiater  en enkele keren per week de betreffende psycholoog naar dit district afreizen. De USV juicht het “Plan Nickerie” van het PCS toe. Het is betreurenswaardig dat PCS reeds 11 jaar verbonden is aan het streekziekenhuis Nickerie en dat de groep van psychiaters die recent is afgereisd, constateert dat er sprake is van alcohol- en drugsmisbruik, depressie, ‘suїcidaliteit’, angst-/stemming-/gedragstoornissen waarbij  professionele begeleiding en een integrale aanpak noodzakelijk zijn. Men heeft deze ontdekking al die tijd verzwegen.
Het verbaasde de USV dat toen enkele jaren terug drs. Lie Fo Sjoe van mening was dat er geen garantiebrief gegeven zou worden voor slachtoffers van suïcide er hierop geen reactie kwam van voornoemde instanties noch van de desbetreffende  psycholoog. De USV heeft met de hulp van de toenmalige minister Amafo deze onmenselijke actie tegengehouden.
Door de jaren heen werd een toename geconstateerd van het aantal suïcidegevallen in Paramaribo en omstreken. Opvallend is dat deze psycholoog ook zijn vleugels had uitgeslagen naar Paramaribo. In 2008 werd een Stg. Swarnapath in het leven geroepen, waarvan de voorzitter werkzaam is bij de afdeling Epidemiologie van het BOG en inzage heeft in landelijke cijfers van suïcide. In het jaar 2008 was er een piek van 148 suïcidegevallen volgens cijfers van het BOG. Opmerkelijk is dat dezelfde psycholoog en de Vrije Universiteit van Amsterdam verbonden zijn aan deze stichting (een soortgelijk concept als Stg. Win). Het verbaast de USV dat enkele jaren geleden een groep psychiaters uit het buitenland naar Nickerie afreisde, maar het doel en het resultaat van het bezoek waren niet bekend.                                                                                             Opmerkelijk is ook dat de directeur  van Volksgezondheid enkele maanden terug bekend maakte dat het ministerie een samenwerkingsverband heeft met Stg. Swarnapath inzake het suïcidevraagstuk, dit terwijl het PCS onderdeel is van het ministerie. Op 11 februari 2010 is het Mind Console Centre (het uitvoerend bureau) van Stg. Swarnapath geopend, met ondersteuning van het BOG en het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie subsidieert gedeeltelijk deze instelling.                                                                                                                       Opmerkelijk is ook dat de secretaris van Stg. Swarnapath recentelijk benoemd is tot directeur van Stichting Lobi. Het bevreemdt de USV dat nimmer door alle voornoemde deskundigen een beleidsvoorstel ten aanzien van het suïcideprobleem werd voorgesteld met suïcideprotocollen.
De USV vreest dat we in feite te laat zijn omdat het suïcidefenomeen zich reeds als een virus heeft verspreid en doorgedrongen is in de mind van het volk en helaas gezien wordt als een oplossing van problemen.
De USV hoopt dat deze conferentie zal leiden tot concrete acties. Het is van belang dat er een integrale aanpak komt met de juiste instanties die met elkaar gaan samenwerken. Waakzaamheid is geboden voor de oprechte intenties van stichtingen in ons land die zich bezig houden met maatschappelijke excessen, en ervoor waken dat buitenlandse consultants zich zouden  kunnen verrijken terwijl er geen toegevoegde waarde is aan te tonen.
Unie van Surinaamse Vrouwen
Asha Mungra (voorzitter)                                                                  
 

error: Kopiëren mag niet!