Heil of hel samenwerking NDP nu?

Naar aanleiding van een artikel verschenen in Dagblad Suriname d.d. 6 december 2012 onder de kop: “Exponenten van de VHP in het district Saramacca zien wel heil in de samenwerking met de NDP” wil ik als volgt reageren. Het is evident dat de scribent van dat artikel een NDP’er is. Hij probeert VHP’ers en het bestuur van de VHP op een dwaalspoor te brengen. Het is ook duidelijk dat het artikel van de zogenoemde “exponenten van de VHP”, geschreven is naar aanleiding van de uitspraak van de VHP-voorzitter, dat er geen sprake is van samenwerking met de coalitiepartijen tot 2015. De voorzitter heeft duidelijk gezegd dat na de stembusuitslag in 2015 er gekeken zal worden met welke partijen samengewerkt kan worden. Derhalve is de NDP ook niet uitgesloten.
Sinds de huidige coalitie zijn beslag kreeg en de NDP moest afdruipen van de toenadering naar de VHP voor een samenwerkingsverband, is de VHP continu het mikpunt geweest van aanvallen van de paarse partij. De NDP is door deze  afwijzing dusdanig gekrenkt dat zij met wrange rancune, gelegitimeerd door staatsmacht en “veranderde beleidsinzichten”, er niet voor schroomt het VHP-intellect te frustreren, te demotiveren en te intimideren.
Het  kan voor de historie worden vastgelegd dat deze partij er een enorm behagen in schept om deskundigheid en ervaring met voortvarendheid te parkeren, om dan hun eigen, over het paard getilde pseudo-deskundige partijloyalisten te lanceren naar de veiligste en hoogste regimes van de salarisreeks van ambtenaren.
De NDP gaat zelfs zo ver om de uitoefening van het vrije ondernemerschap te beïnvloeden en door intimidatie naar haar hand te zetten. Ondernemers worden thans gevoelsmatig gecategoriseerd in VHP- en niet-VHP-ondernemers, waarbij de eersten het zwaar moeten ontgelden. Contracten worden ingetrokken of ze worden niet meer verlengd.
Vanwege gepleegde investeringen en omdat deze hardwerkende ondernemers vaak de enige kostwinner zijn, moeten de ondernemers eieren voor hun geld kiezen en instemmen met hun ondernemerskaping. De aanvallen van deze NDP ontzien niets en niemand en concentreren  zich steeds meer op VHP-voorzitter Santokhi .
Voorzitter Santokhi heeft zijn sporen nationaal en internationaal verdiend. Door zijn onbevlekt blazoen en toewijding aan hoogwaardige  principes, moraal, ethiek, kennis, kunde, slagvaardigheid en  bewezen leiderschapskwaliteiten, heeft hij de hoogste functie binnen Cicad mogen bekleden. Zijn functioneren als Justitie-minister toen heeft erin geresulteerd dat de burger daadwerkelijk een verhoogd veiligheidsgevoel had.
Helaas is dit alles teniet gedaan op het moment waarop de Megacombinatie, lees NDP, het staatsroer overnam. Moeten deze aanvallen niet verklaard worden als  retoriek van het falen van de NDP-top om  moreelethisch een intellectueel vermogen te ontwikkelen om op dezelfde trede als onze voorzitter te kunnen staan?
De vangarmen van de rancuneuze NDP slaan zich om  alle facetten van de samenleving heen; ze krijgen zelfs greep op de rechtsstaat. Onder het voorwendsel van parlementaire democratie en verfijnd steekspel in DNA, is de NDP-leider  in het  zadel geholpen. De NDP-parlementariërs hadden de opdracht om de  constellatie van de coalitie op dusdanige wijze in tact te houden, dat hun leider legitiem uit handen van justitie blijft.
De rechtgeaarde Surinamer verkeert nog steeds in shocktoestand door de  aanname van de controversiële Amnestiewet. Een ingreep die nauwgezet werd voorbereid door een  schaamteloos en moreel failliet team van NDP-parlementariërs dat zich aan God noch gebod stoorde, hoewel een voorganger ook deel uitmaakte van dit team.
Het desastreuze NDP-egocentrisme uit zich verder in coalitieverband en wel op de manier waarop  de coalitiepartners worden bejegend. De beleidsmakers zijn allen afkomstig van de NDP, want zoals Bouterse het reeds heeft laten doorschemeren:  De A-Combinatie en de PL hebben geen visie en deskundigheid om het beleid te maken en uit te voeren.
De politieke partners van de NDP worden gemarginaliseerd tot politieke pajong-waaiers en zij  hoeven geen respect van Bouterse te verwachten. Door handig laveren en de dominantie welke de NDP weet op te leggen aan  de coalitiepartners verliezen deze steeds meer armslag om hun beleidsvisies te kunnen realiseren.
Uitgaande van het bovenstaande kan men zich afvragen wat het heil zou kunnen zijn om nu met de NDP samen te werken. De VHP zal nimmer toestaan dat zij in welk coalitieverband dan ook, wordt gemarginaliseerd, en evenmin wordt misbruikt als sierpaard. De VHP is een partij met zelfrespect en respect voor andere partijen. De VHP is een partij die haar bestaansrecht heeft bewezen in deze  samenleving. Zij heeft gedeeld in regeermacht en is in staat geweest met eigen kader beleid te ontwikkelen voor elk beleidsaspect dat haar toegewezen werd. Datgene wat de VHP koestert, wordt met de voeten getreden door de NDP.
Laten we goed observeren hoe de NDP met haar partners omgaat en ons dan afvragen of een eventuele samenwerking met die partij niet een ware hel zal betekenen voor ons.
De boodschap van de voorzitter van de VHP, ChandrikapersadSantokhi, is duidelijk:  tot 2015 geen samenwerking met de coalitiepartijen
Naipal A.I.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: