Oprukkend water serieus nemen

Het besluit van opschorting van de aanleg of versterking van dijken in Suriname is niet te rijmen met de kwetsbare positie die ons land inneemt in de wereldwijde analyses van de zeespiegelstijging en de dreigende schade die aan het agrarisch middel van bestaan en woongebieden te verwachten is. Het district Commewijne behoort vanwege zijn ligging aan de Surinamerivier en de verbondenheid met de zee tot de meest kwetsbare gebieden als het gaat om het oprukkende zeewater, mede in het kader van een zeespiegelstijging die nog haar beslag moet krijgen. De zee is meedogenloos en jaagt rivieren op buiten hun oevers. De noodzaak van maatregelen tegen het opkomende water is breed onderkend door relevante instituten. De effecten van zeespiegelstijging worden steeds besproken. Met name de voorzitter van de DNA had in haar voormalige rol in het parlement er een vaste gewoonte van gemaakt om de regering te drijven tot daden. Concreet gaat het om dijken die gebouwd moeten worden. Suriname behoort tot de ontwikkelingslanden, die aan zee grenzen en het meest getroffen zullen worden door de onvermijdelijke zeespiegelstijging, tot de top 5. Deze feiten zijn vaker door bovengenoemde NDP’er aangehaald in de vorige parlementsperiode. Nu mag ze zich niet intensief mengen in debatten, maar officieel mag de DNA-voorzitter zich wel richten tot de regering naar aanleiding van standpunten en punten van bezorgdheid die naar voren worden gebracht door parlementariërs. Het gaat met name om verlies van land en verzilting van en schade aan landbouwgebieden. In een bekend actualiteitenprogramma, dat op een staatszender in de avond werd uitgezonden, is een keer een vraag gesteld aan twee profesoren uit respectievelijk Suriname en Nederland wat er gedaan moet worden met betrekking tot de onvermijdbare zeespiegelstijging. Het antwoord van de Surinamer was dermate technisch dat het niet te volgen was. De Nederlander was pragmatischer en kort in zijn beantwoording: voor zover mogelijk moeten technisch verhoogbare dijken verder worden verhoogd. Suriname en Nederland zijn beide kwetsbaar tegen de zeespiegelstijging. Het verlies van land bij een ongewijzigde situatie is voor beide landen voorspeld. Echter vernamen wij van gebelgde lokale bewoners dat het relevante ministerie van OW gestopt is met bouw van de dijk te Commewijne. Op de reguliere ontwerpbegroting van OW voor 2013 komt wel een aantal werken voor met betrekking tot het onderhoud van waterkeringswerken, zoals te Weg naar Zee, Saramacca, Coronie en ook Commewijne. Dit laatste is begroot voor SRD 100.000. Voor de ‘Oeververdediging rechteroever Surinamerivier en linkeroever Commewijnerivier’ is SRD 2.500.000 geraamd. Directievoeringskosten bij ‘Aanleg oeververdedigingswerken rechteroever Surinamerivier en linkeroever Commewijnerivier’ te Commewijne zijn geraamd voor SRD 800.000.  De vraag rijst hoe het ministerie gealloceerde gelden, naar verluidt ca. 6 miljoen SRD, uit een goedgekeurde begroting en met goedgekeurde beleidsprogramma’s, die in proces zijn, eventjes kan stopzetten. Een dijk van Belwaarde tot naar Mont Ressort was door de vorige regering gepland om het zeewater dat langzaam landinwaarts komt, het hoofd te bieden. In plaats van de dijk wordt voorlopig de weg tussen Belwaarde en Lust en Rust met 60 cm opgehoogd. Er is veel kritiek op de OW-minister die samen met de president in de bossen was. Door de dc is negatief gereageerd op het besluit van OW om de bouw van de dijk op te schorten. Schade die door burgers aan de rivier wordt geleden, zou eventueel verhaald kunnen worden op de Staat via een onrechtmatige daad-actie; dan moet het opschorten van de bouw van de dijk gezien worden als een onrechtmatige daad, waaruit voorziene schade ontstaat voor de burgerij. De dc betreurt het dat er geen consultaties zijn gepleegd voordat de OW-minister overging tot kennelijk een diep in het leven van de lokale burgerij ingrijpende maatregel.
Vreemd is voorts dat zelfs vooraanstaande assembleeleden van de coalitie hebben aangegeven dat ze niet op de hoogte waren van het besluit of het overwegen daarvan in een eerder stadium.
Bewoners langs de rivier zijn niet gebaat bij de verhoging van de weg tussen Belwaarde en Lust en Rust. De volksvertegenwoordiger Sheilendra Girjasing van Commewijne is ook onaangenaam verrast. Er zijn woongebieden aan het water in Commewijne. Die personen hebben geruime tijd behoefte aan korte termijn plannen. De regering moet het wateroverlastprobleem van Commewijne en de dreiging vanuit de rivier en de zee serieus nemen en voorkomen dat een onrechtmatige daad wordt begaan. Er is een grondige uitleg nodig vanuit het ministerie van OW.

error: Kopiëren mag niet!