Registratie vermogens publieke figuren nodig bij corruptiebestrijding

Het registeren van bezittingen van publieke personen en het controleren van hun vermogen gedurende de periode dat zij in een publiek ambt zitten, zijn werkbare voorstellen die bij de DNA-workshop over de voorbereiding van de anti-corruptiewet aan de orde zijn gekomen. De workshop heeft volgens DNA/Palu-lid Henk Ramnandanlal vruchtbare inzichten opgeleverd die kunnen leiden tot het scherper formuleren van de wet en het doorvoeren van een gedegen anti-corruptiebeleid. De registratie van het vermogen van personen, voordat zij een publiek ambt bekleden, wordt reeds internationaal gehanteerd als maatregel om corruptie te bestrijden. Na de ambtsaanvaarding worden de bezittingen regelmatig geëvalueerd door een onafhankelijk instituut, zodat de groei van het vermogen van deze publieke figuren op een juiste wijze kan worden verantwoord.
Een ander belangrijk aspect dat bij de voorbereiding van de wet zal worden meegenomen, is de bescherming van klokkenluiders. In de huidige wetgeving is die voorziening er niet. De garantie voor effectieve bestrijding van corruptie kan worden geboden als klokkenluiders door de wet beschermd worden tegen pesterij en rancune. Een risicopunt is de logge administratieve organisatie bij de overheid met al haar omslachtige procedures die corruptiegevoelig zijn. Het komt vaker voor dat functionarissen de bevoegdheid hebben om een zaak te beoordelen, maar tegelijkertijd ook om een besluit hierover te nemen. Dit kan corruptie in de hand werken. ‘Niet altijd treft een functionaris blaam. Sommige ambtenaren zijn  zich er vaak ook niet van bewust dat de handelingen die zij verrichten, als corrupt betiteld kunnen worden’, zegt het DNA-lid.
Er zal volgens Ramnandanlal een totaal nieuwe overheidsadministratie op poten gezet moeten worden, die corruptie minimaliseert. In die nieuwe administratie moeten dubbele functies losgekoppeld worden en procedures moeten transparanter worden. Hij geeft als voorbeeld de omslachtige en corruptiegevoelige organisatie van het aanvragen van grond. In de nieuwe benadering van corruptiebestrijding zal ook aandacht worden gegeven aan externe factoren, waarbij de burgerij bewust gemaakt wordt van handelingen en zaken die als corrupt bestempeld kunnen worden. Vaak genoeg worden deze handelingen verdoezeld met de opvatting dat j
het nou eenmaal de cultuur van de organisatie is. De samenleving zal geïnformeerd worden over de structuur, het proces en de procedures van de overheidsadministratie zodat ze ook kan meewerken om corruptie te minimaliseren. Volgens Ramnandanlal zal in de informatieverschaffing naar de gemeenschap een belangrijk deel van de voorlichting worden gebracht naar de schooljeugd. Ook het onderwijs zal worden ingezet om dit proces van effectieve corruptiebestrijding op te starten. De workshop werd afgelopen vrijdag gehouden in het parlement. Er zijn vervolgvergaderingen gepland  rond de voorbereiding van de anti-corruptiewet.

error: Kopiëren mag niet!