Minister Blokland presenteert Gezondheidszorgbeleid 2012-2016

In een druk bezochte zaal in TBL cinemas heeft minister Michel Blokland het Gezondheidszorgbeleid 2012-2016 gepresenteerd aan alle stakeholders in de zorgsector. Het beleid van minister Blokland is gebasseerd op de  regeringsverklaring en het ontwikkelingsplan. De president van de republiek Suriname had aangegeven dat Volksgezondheid en Onderwijs zijn bijzondere aandacht hebben. De randvoorwaarden voor economische groei en ontwikkeling kunnen immers slechts gedragen worden door een gezonde bevolking.
Tijdens de ruim een uur durende presentatie heeft de bewindsman aangegeven dat het beleid onderverdeeld kan worden in 4 categorieen: financiering, organisatie en wetgeving, beschikbaarheid van genees en- hulpmiddelen ,  ziektebestrijding en preventie. De staat heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de collectieve gezondheidszorg, de zogeheten Public Health. Volgens het Ontwikkelingsplan kunnen aan de hand van deze beleidsuitgangspunten 3 doelen worden geidentificeerd:

  1. Beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg
  2. Sociale determinanten en andere sectoren
  3. Participatie en eigen verantwoordelijkheid bevolking

Financiering:
Ten aanzien van de financiering van de gezondheidszorg kan gesteld worden dat het traject om te komen tot een betaling voor categorieen diensten in plaats van lig- en dagtarieven reeds is ingezet. Lig- en dagtarieven zullen dus opgeheven worden. Met de ziekenhuissector zijn reeds de eerste stappen gezet om alle diensten te laten opgaan in diverse categorieen van pakketten waarvoor betaald zal worden.
Het streven van de bewindsman is om de raad voor Tarieven Gezondheidszorg  binnen een maand na dato aan te stellen. Het wachten is op een vertegenwoordiger van de particuliere zorgverzekeraars. Er zijn vele tarieven die getoetst moeten worden, waaronder de prijs van bloed en bloedproducten. De raad voor Tarieven Gezondheidszorg zal gehuisvest worden in de bovenverdieping van het gebouw van het Nationaal Aids Programma.
Onderwijs
De Spoedeisende Hulp zal haar vleugels uitslaan en op verschillende plaatsen in ons land een afdeling hebben. Voor de bemensing van deze dienst zal er een speciale opleiding in het leven worden geroepen: de opleiding tot spoedeisendehulparts. Het diploma van deze opleiding zal voor alle medewerkers van de Spoedeisende hulp een vereiste zijn.
De opleiding tot Laborant van het NATIN, zal volgens de bewindsman op een lager pitje moeten worden uitgevoerd omdat de markt reeds verzadigd is. Jaarlijks levert het Natin een aantal laboranten af die niet geplaatst kunnen worden.
De medische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zal dit komend collegejaar de numerus fixus verhogen van 30 naar 40 studenten. Deze groep artsen zullen na bijkans 7-10 jaar worden afgeleverd aan de samenleving. Teneinde te kunnen voldoen aan de vraag naar artsen, niet alleen huisartsen, maar ook Public Health artsen, zaalartsen, artsen voor de Spoedeisendezorg en medische specialisten, zal het aantal basisartsen dat afstudeert aan de Medische Faculteit opgevoerd moeten worden. Er zal een kritische evaluatie moeten komen waarom per jaar gemiddeld slechts 17 personen afstuderen terwijl jaarlijks 30 met de studie aanvangen en wat eraan gedaan kan worden om het aantal dat afstudeerd op te voeren.
Algemene Zieketenkostenverzekering
Een fusie tussen het on- en minvermogen bestand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de Staats Zieken Fonds (SZF) zal de eerste stap zijn op weg naar een algemene ziektenkosten verzekering. In Suriname is ongeveer 20% van de bevolking niet verzekerd voor ziektekosten. De bewindsman wil dat deze 20% opgenomen wordt in het  systeem van het SZF of in het systeem van Sociale Zaken.
Milieu en watervoorziening
Gezien de laatste ontwikkelingen met betrekking tot milieu die ook een bedreiging vormt voor de volksgezondheid haalde de bewindsman aan dat veilig drinkwater en de vuilophaaldienst goed georganiseerd en uitgevoerd moeten worden. Als deze factoren ontbreken betekent het dat de directe gevolgen voor de volksgezondheid niet uit zullen blijven. De afgelopen rukwinden zijn een indicatie dat alle instellingen in Suriname een rampenplan dienen te hebben.
Telecommunicatie en infrastructuur
Er is een pilot project van de medische zending om de communicatie met het binnenland te  verbeteren. Hiertoe is het “tele-health” clinique in een testfase. Hiermee kan een arts in het binnenland via telecommunicatie en internet met een specialist in de stad communiceren en hoeft een patient de afstand naar de stad niet af te leggen voor behandeling. Informatiesystemen kunnen heden ten dage niet goed werken zonder goede telecommunicatie.
“Vandaar dat het Ministerie een Wide Area Network zal opzetten, na verkregen financiering van de regering, teneinde niet alleen patienten diagnostiek en behandeling op afstand te kunnen faciliteren, maar ook om de gegevensverzameling (vaccinatie data etcetera) veel sneller te laten verlopen. Wij hopen binnen enkele weken het projectdossier aan te bieden aan het Ministerie van Financien cq de Centrale Bank “ zei de bewindsman.
Al deze zaken die gerealiseerd dienen te worden, kunnen niet van de ene op de andere dag zei Blokland. Ik heb geen toverstok, maar we zullen zeker trachten het maximale te bereiken in deze komende periode. Daarvoor is de aanpak en inzet van iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met de zorgsector van eminent belang. De overheid heeft reeds maatregelen getroffen om individuen en groepen ervan te overtuigen dat de eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid primair is. Wij dienen het samen te doen om een bijdrage te leveren aan de economische onwikkeling van ons land.
Na het eind van de presentatie hadden de aanwezigen de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.
(persbericht Ministerie Volksgezondheid)

error: Kopiëren mag niet!