Economische groei Suriname vooral afhankelijk van groei mijnbouwsector

De perspectieven van de Surinaamse economie zien er gunstig uit op korte en middellange termijn, mede vanwege de verwachte inkomsten uit de export van grondstoffen voortvloeiende uit de mijnbouwoperaties. De Surinaamse economie is gebaseerd op overwegend groei in de bodem uitputtende mijnbouw in goud, aardolie en bauxiet. Dit meldt de minister van Financiën, Adelien Wijnerman, als slotwoord in de Financiële Nota van 2012.
Navenant worden de nationale ontwikkelingsdoelen dan ook binnen het integraal macro-economisch beleid uitgevoerd om duurzame economische groei te bewerkstelligen. Verder wordt blijvend gewerkt aan het behoud van de stabiele wisselkoers, het bevorderen van de macro-economische stabiliteit en het verbeteren van het welvaartsniveau van de samenleving. In de Financiële Nota van 2012 is verder aangegeven dat een goede monetaire maatregel, die in januari 2011 werd uitgevoerd, de aanpassing van de koers van de Surinaamse Dollar van SRD 2.78 naar SRD 3.35 voor 1 US$ is. Daarnaast richtte de Centrale Bank van Suriname zich ook op de regulering van de kredietverlening van de algemene banken met het kasreserve-instrument, de beperking van de voorschotten aan de Staat, de wettelijke regels en de interventie op de valutamarkt. De stand van de internationale reserves per ultimo 2010 was het equivalent van circa 5.1 maanden import van goederen en diensten. Deze reserves bereikten het niveau van US$ 813,1 mln per ultimo juni 2011.
De basisgeldhoeveelheid daalde in de eerste helft van 2011 ten opzichte van 2010 en bereikte het niveau van circa 11%. De afname van de bankbiljettencirculatie en de reserves van de algemene banken bij de Centrale Bank van Suriname zijn een belangrijk fundament geweest voor de recente stabiele wisselkoers, aldus uit de Financiële Nota. Het rapport meldt verder ook dat bij de uitvoering van de beleidsprogramma’s er rekening moet worden gehouden met de uitvoeringscapaciteit, adequate planning en de beschikbare financieringsmiddelen. In januari 2011 is een pakket van budgettaire- en monetaire maatregelen getroffen. De budgettaire maatregelen werden aan zowel de ontvangsten- als ook aan de uitgavenzijde genomen. In het eerste halfjaar van 2011 zijn er van zowel de budgettaire sfeer als de monetaire sfeer maatregelen geëffectueerd. Het prudent budgettair- en monetair beleid van de monetaire autoriteiten gedurende de eerste helft van 2011 resulteerde in een verbetering van de liquiditeitspositie van de Staat. Conform de analyse van de overheidsfinanciën, zoals vervat in deze nota, is het tekort op de overheidsrekening in voornoemde periode marginaal en bedroeg SRD 22,5 mln.
Seshma Bissesar
 

error: Kopiëren mag niet!