ATM-minister Miskin spreekt ILO-conferentie toe (nieuw)

De minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), de heer Michael Miskin heeft vandaag de Internationale Arbeidsconferentie in Geneve, Zwitserland, toegesproken. Aangehecht treft u aan zijn toespraak en enkele foto’s van het moment toen de minister de conferentie toesprak. Op deze conferentie worden 3 onderwerpen besproken t.w. – youth employment, – social protection en – discussion on fundamental principles and rights. De Surinaamse delegatie die op deze conferentie participeert bestaat uit: mr. Steven Relyveld (directeur ATM), mr. Glenn Piroe (hoofd Internationale Zaken ATM), Robby Berenstein (namens de vakbeweging) en Hellen Doelwijt (namens het bedrijfsleven). De conferentie duurt tot eind de volgende week, maar de  bewindsman wordt in het weekend terug verwacht in ons land.
 
SPEECH VAN DE MINISTER VAN ATM, MICHAEL MISKIN
 
Heer president van de Internationale Arbeidsconferentie, geachte collega’s, sociale partners,
Het is een groot voorrecht voor mij als nieuw aangestelde minister verantwoordelijk voor arbeid, om hier het woord te voeren tijdens de 101ste sessie van de Internationale Arbeidsconferenentie. Nadat wij uitelkaar gingen vorig jaar van de 100ste sessie van de Arbeidsconferentie, die gedomineerd werd door verandering gecreeerd door jongeren, zijn er weer drastische veranderingen opgetreden op het mondiaal niveau, die niet alleen de ontwikkelingslanden en kleine economieen aantasten, maar nu ook de ontwikkelde landen. We zien de jeugd weer geplaatst tegen bedreigingen als groeiende werkloosheid. Het wordt derhalve uitermate geapprecieerd dat de ILO het agendapunt over jongerenwerkgelegenheid op de agenda heeft gezet. Wanneer wij ons buigen over deze aangelegenheid, moeten wij niet nalaten om een holistische benadering erop na te houden en om te praten over het macro-economisch beleid van regeringen, de vereisten van supranationale organisaties en de international financiele instituten waarop wij steunen. Het was daarom zeer gepast dat de Directeur-Generaal veel aandacht heeft besteed aan het beleid van deze instituten tegen de achtergrond van de doelstelling van de ILO. Dit voorbeeld van een brede benadering moeten de lidlanden ook op het nationale niveau overnemen. De Directeur-Generaal benadrukte enkele heel essentiele kwesties in zijn niet-thematisch rapport dit jaar en nodigt ons uit om kwesties te berde te brengen die de aandacht behoeven van de nieuwe Directeur-Generaal die recentelijk is gekozen. Echter achten wij het toch van belang om de Directeur-Genaraal te bedanken voor de wijze waarop hij de organisatie heeft geleid gedurende de afgelopen jaren. De nationale situaties van de lidlanden zijn veranderd na institutionalisering en evolutie van het decent work concept, dat nu meer gepresenteerd wordt als een ontwikkelingsconcept met een humaan gezicht. In dit kader hebben de sociale partners in Suriname in tripartiet dialoog besloten om een sociaal zekerheidsstelsel in overweging te nemen. Voorts moet ook gememoreerd worden het feit dat door het tripartiete Arbeidsadviescollege is geadviseerd om publiekrechtelijke wetgeving in het leven te roepen, naast de algemene regels in het concept Nieuw Burgerlijk Wetboek, die de kwestie van moederschapsbescherming zal regelen conform ILO Conventie No. 183. We apprecieren de voorbereidingen en de consultaties vanwege de ILO inzake de aanbeveling aangaande de sociale zekerheid die, als aangenomen, de bestaande standaarden zullen aanvullen. Deze aanbeveling zal op flexibele wijze richting geven aan de lidstaten om minimale sociale garanties te incorporeren in bestaande sociale zekerheidssystemen, aangepast aan de nationale omstandigheden en het ontwikkelingsniveau. Als overheid zijn wij bij onze pogingen om de arbeidswetgeving aan te passen, bemoedigd door het vertrouwen in de structuur van de arbeidsmarktinstituten zoals ze er is. De Directeur Generaal noemde in zijn laatste thematisch rapport dat deregulering van de arbeidsmarkt niet bijgedragen heeft aan hogere investeringen in de economie. Na lange voorbereidingen heeft de Surinaamse regering vijf concept-arbeidswetten gepresenteerd aan de sociale partners, relevante ngo’s en de universiteit in maart dit jaar. Het doel is om bestaande wetten te moderniseren en nieuwe wetgeving te initieren met betrekking tot arbeidsmarktinstituten zoals intermediars op de arbeidsmarkt en de openbare arbeidsbemiddeling. Ook is aanpassing van de wetgeving met betrekking tot de arbeidsinspectie voorbereid. Met het doel om verder invulling te geven aan aanbevelingen en besluiten van de ILO Commissie Vrijheid van Vakvereniging en Aanbeveling no. 143, is bij de regering een concept Wet Vrijheid van Vakvereniging en een aanpassing van de Wet Collectieve Arbeidsovereenkomst in voorbereiding. Het gehele revisieproces van de nationale arbeidswetgeving wordt uitgevoerd aan de hand van de recente standaarden en principes van de ILO. Met betrekking tot de ontwikkeling van de Arbeidsinspectie naar een volgende fase in het verlenen van diensten, heb ik als minister stappen ondernomen in samenwerking met de Arbeidsinspectie om de plannen van deze dienst te overwegen en snel uit te doen voeren. Arbeidsinspectuers hebben in het kader van capaciteitsversterking en veranderde productieprocessen op twee verschillende momenten in de afgelopen periode trainingen ondergaan door senior experts van de “ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean”.  Met de recente ontwikkelingen op het mondiaal niveau, zullen meer landen en individuen begeleiding nodig hebben van de ILO. Er is veel turbulentie en storing in de wereldeconomie, die mensen op meest onverwachte plaatsen kwetsbaar maken. Terwijl sommigen overleven, vinden anderen zich terug op een lagere levenstandaard. De ILO moet lidlanden blijven begeleiden in verband met nieuwe bedreigingen die vanwege economische crises opkomen. Als minister belast met arbeid, wil ik mijn diepe dankbaarheid betuigen voor het leiderschap getoond door dhr. Juan Somavia. Hij heeft heel hoge standaarden gezet. Van deze gelegenheid maken wij weer gebruik om onze verbondenheid aan de principes, waarden en standaarden van de ILO tot uitdrukking te brengen.
 
Ik dank u.

error: Kopiëren mag niet!