Multifunctioneel buurtcentrum ter verbetering woon – en leefsituatie Pontbuiten

Nicole  Redjosentono studeert op 23 mei 2012 af aan de studierichting Infrastructuur, oriëntatie Bouwkunde, van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De titel van haar afstudeervoordracht is ‘Een multifunctioneel buurtcentrum in de wijk Pontbuiten; Een visie ter verbetering van de woon – en leefsituatie in dit gebied’. Dit verslag geeft een visie over wijze waarop de woon – en leefsituatie  in de wijk Pontbuiten op een duurzame manier verbeterd kan worden en welke invloed het heeft op de fysieke opbouw van een bouwwerk. Het verslag haalt eerst verschillende theorieën aan die aangeven dat onder andere investeren in de fysieke omgeving een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de woon- en leefsituatie van een wijk. Ook gaat het verslag in op het belang van ontplooiingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van de mens via onderwijs, voorlichting,  kunsteducatie, sport en recreatie. Vervolgens geeft het informatie over Suriname, Paramaribo en het ressort Pontbuiten wat betreft de geografische, demografische en sociaalmaatschappelijke achtergronden. Om een beter beeld te krijgen van de woon- en leefsituatie in de wijk Pontbuiten is veldonderzoek gedaan. Door eigen observatie, inventarisatie, interviews en workshops is meer duidelijkheid gekomen over de problemen, behoeften, kwaliteiten en potenties die er zijn in de wijk alsook de wensen en interesses van de buurtbewoners zelf. Uit het onderzoek is een analyse gemaakt van de woon- en leefsituatie, die weergegeven zijn in een vicieuze cirkel.
Uitgaande van de analyse is een visie ontwikkeld om na te gaan hoe de woon- en leefsituatie in de wijk op een duurzame manier verbeterd kan worden. Door verschillende oplossingen te bedenken, heeft de onderzoeker geprobeerd de vicieuze cirkel te doorbreken en wordt de ontwikkelde visie ruimtelijk vertaald in een bouwwerk. De onderzoeker is gekomen tot een ontwerp van een multifunctioneel buurtcentrum, waarbij het aanbod aan activiteiten en de ontwerpoplossingen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame verbetering van de woon- en leefsituatie van deze wijk. Geconcludeerd is dat de slechte reputatie van de wijk Pontbuiten niet helemaal terecht is, want los van de vele knelpunten, heeft de wijk ook goede kwaliteiten en potenties die helaas niet gezien worden door de samenleving. Door het multifunctioneel buurtcentrum te gebruiken als middel om de kwaliteiten van de wijk te helpen stimuleren en gebruik te maken van de potenties, kan de woon- en leefsituatie daadwerkelijk op een duurzame manier verbeterd worden.
Het ontworpen model moet eerst worden getoetst op zijn financiële haalbaarheid. Gekeken zal moeten worden naar mogelijkheden tot financiering van dit project. Voor optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van het buurtcentrum moet een oplossing komen van de ontwateringsproblematiek in het gebied. Voorts is aanbevolen dat de regering ertoe overgaat om bestemmingsplannen op te stellen ter stimulering van de aanwending van de ruimte ten behoeve van een beter leefklimaat. Verder wordt aanbevolen dat deze visie getoetst moet worden als pilotproject in het onderzoeksgebied om na te gaan als de woon- en leefsituatie daadwerkelijk een positieve wending krijgt, waardoor een soortgelijk buurtcentrum ook opgezet kan worden in andere sociaal zwakke buurten, omdat deze buurten meestal te kampen hebben met soortgelijke problemen. En als laatste aanbeveling is gesteld dat er nagedacht moet worden aan een goed functionerend beheers- en onderhoudsplan, vanwege het feit dat over het algemeen het onderhoud van een gebouw veel te wensen overlaat.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!