Positieve vooruitblik ontwikkeling economie

Het economisch perspectief over het restant van 2012 is overwegend positief. Dat gevoel heeft de Hakrinbank NV, die in haar jaarverslag 2011 een prognose doet op de macro-economische situatie in 2012. De bank is actief in een macro-economisch bestel en gaf dus ook een beeld hoe het gegaan is met de productiesectoren.
 Goud maakt gouden tijden mee
De goudsector had in 2011 een goede tijd door de stijging van de gemiddelde goudprijs. Op de London Metal Exchange liep de gemiddelde prijs over het verslagjaar op met 28% tot USD 1.572 per troy ounce. Iamgold – met 1.581 werknemers het grootste goudbedrijf in Suriname – deed daarom goede zaken, alhoewel haar productievolume stabiel was op 12.600 kilogram goud. Hierbij wordt opgemerkt dat de kleinschalige goudmijnbouw circa de helft van de totale goudproductie voor haar rekening neemt.
Aardoliesector bedient binnen- en buitenland
De gemiddelde netto verkoopprijs van aardolie van Staatsolie NV steeg met 40 % tot USD 100 per barrel in 2011. Het productievolume werd met 3% uitgebreid tot 6 miljoen barrels in 2011. Dat komt neer op 16.400 barrels per dag. Van de totale productie werd 44% lokaal verkocht, voornamelijk aan Suralco. De rest werd geëxporteerd naar landen in het Caribisch gebied. Asfaltbitumen werd geleverd aan Frans Guyana, Trinidad en Guyana. Een deel werd lokaal gebruikt.
Minder aluinaarde, meer exportwaarde
Ook de wereldmarktprijzen van aluinaarde stegen in 2011 gemiddeld met 12%. Door een tekortschietende beschikbaarheid van bauxiet kon van deze prijsstijging niet optimaal geprofiteerd worden. Om in de behoefte aan deze grondstof te voorzien, moest Suralco overgaan tot import van bauxiet uit Brazilië. Later geschiedde zelfs de raffinage in het buitenland. Het productie- en exportvolume daalde hierdoor met 5%. Niettemin steeg de exportwaarde met 10% tot USD 491 miljoen.
Bananensector leed USD 1 miljoen verlies
De Stichting Behoud Bananensector (SBBS) is na de overheid de grootste werkgever met ca. 2.500 arbeidsplaatsen. In 2011 had SBBS te maken met een terugslag. De verslechterde situatie in Europa en de turbulentie in het Midden Oosten waren de oorzaak daarvan. De productie nam af met 1% tot 69.000 metrieke ton. Er werd een verlies van ruim USD 1 miljoen geleden. SBBS was genoodzaakt een lening bij de Staat op te nemen.
Minder export van rijst
Volgens LVV is het beplante rijstareaal in 2011 met 5% toegenomen tot 56.206 hectare. De gemiddelde productie per hectare steeg met 1% en bedroeg 4.27 metrieke ton. De exportwaarde verminderde echter met 20% tot USD 30.9 miljoen, als gevolg van een aanzienlijk lagere exporthoeveelheid. De grootste afnemer van rijst was Jamaica, waarnaar voor USD 25 miljoen werd geëxporteerd. De gemiddelde exportprijs was in 2011 wel gestegen.
Vooruitzicht nationale economie
Hakrinbank ziet de economie in 2012 met 5-6% groeien. De onderliggende redenen zullen zijn de voorgenomen grootschalige investeringen gericht op het intensiever exploiteren van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Vooralsnog zullen voor grondstoffen nog gunstige prijzen bestaan op de wereldmarkt. De jaarinflatie die in 2011 met 5% steeg naar 15%, is naar gevoel van Hakrinbank onder controle te houden, omdat de effecten van de inkomstenverhogende maatregelen van de overheid al zijn weggeëbd, terwijl de regering van plan is het prudente financiële beleid voort te zetten. De bank waarschuwt echter dat “een beheerste opstelling van de vakbonden bij het arbeidsvoorwaardenoverleg” noodzakelijk is. Ook moet voorkomen worden dat het land in een schuldencrisis terechtkomt.

error: Kopiëren mag niet!