Waarom het onderwijsresultaat van ons land onbevredigend is (deel 1)

Hierna volgt er een opsomming van de negatieve factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. Het betreft in deze alleen de zaken het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling regarderende. Waar er gewerkt wordt, worden er ook fouten gemaakt en overal heb je goede en minder goede werkers.
Wat opgenoemd is, is zeker niet bedoeld om wie dan ook te krenken of te beledigen; het is meer om de aandacht van de bevoegde onderwijsautoriteiten erop te vestigen. Het zijn zaken waarmee, ik gedurende mijn lange loopbaan in het onderwijs geconfronteerd ben geworden en die zich nog steeds voordoen.

 1. 1.     De begroting:

Het onderwijs is een voorname staatszorg, maar de staat Suriname is nog niet in staat het vereiste bedrag op de begroting op te brengen; wat remmend werkt op alle voor genomen innovaties en implementaties. De ontoereikende begroting vormt een soort blinde muur. Vaak wordt er gezegd
“Er is geen geld”.

 1. 2.     Het onderwijsbeleidsplan:

Het ontbreken van een gedegen onderwijsbeleidsplan verstoort het samenhangend uitvoeren van de activiteiten. Zo een belangrijk ministerie moet korte, middellange en lange termijn plannen ter beschikking hebben om de flexibiliteit en de richtigheid te bewerkstelligen.

 1. 3.     De politieke benoemingen:

Overal ter wereld vinden politieke benoemingen plaats en ze worden ook gedoogd, als de benoemde aan de vereisten voldoet. Maar in Suriname wordt meer op de politieke loyaliteit dan op geschiktheid gelet, met alle gevolgen van dien.

 1. 4.     De continuïteit:

Vaak worden de in uitvoering zijnde projecten door de nieuwe regering niet of geheel gewijzigd gecontinueerd. Hetgeen kosten verhogend werkt en ons weer op het nulpunt terugbrengt.

 1. 5.     Het onderhoud:

De onderwijsbezittingen, gebouwen, terreinen, andere objecten en accommodaties, leer- en hulpmiddelen, meubilair, archief, data, en andere materialen, en materieel worden niet adequaat onderhouden.

 1. 6.     Andere voorzieningen:

Het ontbreken van de sanitaire voorzieningen, elektrificatie, dienstwoningen,  sportaccommodaties, en stromend drinkwater vooral in de verre districten en in het binnenland leggen een domper op het onderwijsproces.

 1. 7.     De evaluatie:

Geen gedegen evaluatie van het onderwijsproduct en nog minder van het onderwijsproces, hetgeen de planning en de juiste voortzetting van het onderwijs bemoeilijkt.

 1. 8.     De statistische gegevens en het archief:

De statistische gegevens en het archief worden amateuristisch bewerkt en vaak niet goed bewaard.

 1. 9.     De innovaties en andere implementaties:

Deze activiteiten vergen veel tijd en geld door gebrek aan deskundigheid, planning, visie en missie.

 1. 10.                        De besluiten:

De besluitvorming neemt veel tijd in beslag en soms worden ook ad hoc beslissingen genomen.

 1. 11.                        De onderlinge samenwerking:

De communicatie, coördinatie, informatie-uitwisseling en correspondentie tussen de verschillende afdelingen van het ministerie zelf en tussen het onderwijsveld verlopen erg stroef. Op een schrijven uit het onderwijsveld wordt vaak niet gereageerd.

 1. 12.                        Leer- en hulpmiddelen:

De leer- en hulpmiddelenvoorziening is erg gebrekkig. Uit de tijd geraakte leermethoden en systemen worden nog gehandhaafd.

 1. 13.                        Bouwactiviteiten:

Het bouwen van scholen en andere accommodaties worden vaak niet goed voorbereid. Er wordt geen rekening gehouden met geluidshinder, ligging, busverbinding, uitbreiding van leslokalen en sanitaire- en nutsvoorzieningen

 1. 14.                        De dynamiek:

Het onderwijsproces is een dynamisch verschijnsel. Aan de aanpassing- en vernieuwingsactiviteiten worden onnodig veel tijd verspild, waardoor ons onderwijs steeds achter raakt op de hedendaagse ontwikkelingen.

 1. 15.                        De wetgeving:

De wetgeving van het ministerie bestaat merendeel uit ministeriele beschikkingen, resoluties, staatsbesluiten in plaats van wetten. Dit gegeven zorgt in de praktijk voor veel problemen.

 1. 16.                        Het beslechten van geschillen:

Het komt wel eens voor, dat onenigheden met de ondergeschikten met machtsmiddelen beslecht worden.
B. Seetal

error: Kopiëren mag niet!