Vrijdag 20 april 2018

De politieke partij DOE heeft met stijgende bezorgdheid kennis genomen van de recente verwikkelingen rond de algemene vuilstortplaats te Ornamibo in het district Wanica. Buurtbewoners van de vuilstortplaats te Ornamibo dreigen namelijk een schadeclaim bij de overheid in te dienen voor de stank en de mogelijk gevaarlijke gassen waarmee ze al jaren worden geconfronteerd. De situatie is volgens hen ondraaglijk. De bewoners eisen daarom dat de regering onmiddellijk ingrijpt en naar een geschikte plek voor een ander vuilstortplaats op zoek gaat. Het ongecontroleerd dumpen van vuil te Ornamibo moet stoppen. Zij wijst erop dat er te Ornamibo behalve huisvuil ook bedrijfs-, agrarisch, ziekenhuis-, vlees- en visafval én afval van oliën en brandbare stoffen worden gedumpt. De bewoners hebben uitgerekend, dat er iedere dag ruim vier ton afval wordt gestort. “Wij hebben last van ongedierte, stank, rook- en gasvorming, vervuild huishoudelijk water en straathonden”, zeggen de buurtbewoners. Dit groeiende probleem vereist vanuit de politiek zondermeer een spoedige duurzame aanpak en oplossing en dient vanwege de ernst van de verslechterende leefsituatie van de bewoners zo ver mogelijk buiten de arena van politieke steekspelletjes te worden gehouden. Het is beslist niet ondenkbaar en zelfs verwachtbaar dat de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het ecosysteem zich niet alleen op Ornamibo, maar zich ook in de wijdere omtrek in aangrenzende woongebieden zullen voltrekken, vanwege onder anderen weersinvloeden (wind, regen en zon), hydrologische invloeden (grond- en oppervlaktewaterstromen) en biologische invloeden (ontstaan en verspreiding van broedplaatsen van ziekteverwekkende organismen). Het aantal onschuldige slachtoffers zal voorspelbaar en geleidelijk aan toenemen, indien de gang van zaken op en nabij bedoelde vuilstortplaats zich ongewijzigd voortzetten. Zoals eerder gesteld en bekend is DOE van oordeel dat het scheppen van een gezond woon- en leefklimaat voor iedere burger een primaire zorg is van de overheid die hoge prioriteit moet genieten. Efficiënte en milieuvriendelijke verwerking van ons collectief geproduceerd afval (een onoverkomelijk bijproduct van menselijke activiteit en economische groei) is in dit verband dan ook een zeer noodzakelijke voorwaarde. Het is dan ook verwachtbaar dat met enerzijds een groei van de bevolking en anderzijds realisatie van de beoogde economische groei, de gepaard gaande toename van de bevolkingsconsumptie en economische bedrijvigheid, bij uitblijven van een gedegen planmatige en creatieve aanpak van onze nationale afvalverwerking, boven geschetst probleem alleen maar substantieel zal toenemen. Het wiel hoeft wat de aanpak betreft niet opnieuw uitgevonden te worden. Er zijn genoeg voorbeelden de wereld te over wat efficiënte milieuvriendelijk verwerkingssystemen voor huishoudelijk en industrieel afval betreft en waar wij van kunnen leren. Wij hebben in Suriname voldoende ruimte voor het opzetten van een efficiënt en milieuvriendelijk afvalverwerkingsysteem, op veilige afstand buiten geplande woongebieden. DOE roept de overheid op het dumpen van afval te Ornamido te doen staken en slagvaardig middels effectieve technische en organisatorische maatregelen het daarheen te leiden dat er een duurzame milieu- en volksvriendelijke oplossing wordt gevonden voor dit reeds te lang voortsudderende probleem. De partij DOE verklaart zich dan ook solidair met de burgers van Ornamibo en omstreken met hun initiatief om dit lastig vraagstuk rond de vuilstortplaats opgelost te krijgen. DOE zal in de volksvertegenwoordigende organen waarin zij participeert maar ook daarbuiten steeds haar invloed aanwenden om deze en andere dringende vraagstukken die een ongewenste impact hebben op het leven van de burgers, waar dan ook in het land, duurzaam te helpen oplossen.

DOE bun go Sranan!

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid