Bisschop Choennie spreekt boodschap Vaticaan uit in kader Eid-ul-Fitre

Mgr. Karel Choennie mocht namens de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) een boodschap in verband met Eid-ul-Fitre uitspreken in de Moskee van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) aan de Keizerstraat.

De bisschop van Paramaribo gebruikte daarbij de boodschap uitgegeven is door het Vaticaan. De boodschap werd zeer positief ontvangen.

Op de foto leden van de IRIS, die bestaat uit:

Het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo

De Vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname

De Vereniging Arya Diwaker

De Majlis Muslimien Suriname

De Surinaamse Islamitische Vereniging

Hieronder de boodschap van het Vaticaan:

Christenen en moslims:

Doof het oorlogsvuur en steek de kaars van de vrede aan

Beste moslimbroeders en -zusters,

Opnieuw begroeten wij u ter gelegenheid van de maand Ramadan met een boodschap van nabijheid en vriendschap, waarbij wij ons bewust zijn van het belang van deze maand voor uw spirituele reis en voor uw gezins- en sociale leven, dat ook uw christelijke vrienden en buren omvat.

We zijn blij om te weten dat onze jaarlijkse boodschap aan u voor de Ramadan een belangrijk middel is om goede relaties tussen christenen en moslims te versterken en op te bouwen, dankzij de verspreiding ervan via traditionele en moderne media, met name sociale media. Om deze reden zou het nuttig zijn om deze Boodschap beter bekend te maken onder beide gemeenschappen.

Wij hadden graag enkele overwegingen met u willen delen over een ander thema dan het thema dat wij hebben willen behandelen. Toch is het groeiende aantal conflicten tegenwoordig, variërend van militaire gevechten tot gewapende botsingen van verschillende intensiteit waarbij staten, criminele organisaties, gewapende bendes en burgers betrokken zijn, werkelijk alarmerend geworden. Paus Franciscus merkte onlangs op dat deze toename van de vijandelijkheden in feite “een derde wereldoorlog die stukje bij beetje wordt uitgevochten” verandert in “een echt mondiaal conflict”.

De oorzaken van deze conflicten zijn talrijk: sommige al lang bestaand, andere recenter. Samen met het eeuwige menselijke verlangen naar overheersing, geopolitieke ambities en economische belangen is een belangrijke oorzaak ongetwijfeld de voortdurende productie en handel in wapens. Zelfs als een deel van onze menselijke familie zwaar lijdt onder de verwoestende gevolgen van het gebruik van deze wapens in oorlogsvoering, verheugen anderen zich cynisch over de grote economische winst die voortkomt uit deze immorele handel. Paus Franciscus heeft dit beschreven als het dopen van een stukje brood in het bloed van onze broeder.

Tegelijkertijd kunnen we dankbaar zijn dat we ook over enorme menselijke en religieuze middelen beschikken om de vrede te bevorderen. Het verlangen naar vrede en veiligheid is diep geworteld in de ziel van ieder mens van goede wil, omdat niemand de tragische gevolgen van oorlog kan zien in het verlies van mensenlevens, de tol van ernstige verwondingen en de menigte wezen en weduwen. . De vernietiging van infrastructuur en eigendommen maakt het leven hopeloos moeilijk, zo niet onmogelijk. Soms zijn honderdduizenden mensen ontheemd in hun eigen land of gedwongen als vluchteling naar andere landen te vluchten.

Bijgevolg moet de veroordeling en afwijzing van oorlog ondubbelzinnig zijn: elke oorlog is broedermoord, nutteloos, zinloos en duister. In een oorlog verliest iedereen. Nogmaals, in de woorden van paus Franciscus: “Geen enkele oorlog is heilig, alleen vrede is heilig”.

 We kijken naar de Almachtige als de God van de vrede, de bron van de vrede, die op een bijzondere manier van iedereen houdt die zijn leven wijdt aan de dienst van de vrede. Zoals zoveel dingen is vrede een goddelijk geschenk, maar tegelijkertijd de vrucht van menselijke inspanningen, vooral bij het voorbereiden van de voorwaarden die nodig zijn voor de vestiging en het behoud ervan.

Als gelovigen zijn we ook getuigen van hoop, zoals we in herinnering brachten in onze boodschap voor de Ramadan van 2021: “Christenen en moslims: getuigen van hoop”. Hoop kan worden gesymboliseerd door een kaars, waarvan het licht veiligheid en vreugde uitstraalt, terwijl ongecontroleerd vuur kan leiden tot de vernietiging van fauna en flora, infrastructuur en het verlies van mensenlevens.

Beste moslimbroeders en -zusters, laten we meedoen aan het blussen van de vuren van haat, geweld en oorlog, en in plaats daarvan de zachte kaars van de vrede aansteken, waarbij we putten uit de middelen voor vrede die aanwezig zijn in onze rijke menselijke en religieuze tradities.

Moge uw vasten en andere vrome praktijken tijdens de Ramadan en de viering van ‘Id al-Fitr die deze afsluit, u overvloedige vruchten van vrede, hoop en vreugde brengen.

Vanuit het Vaticaan, 11 maart 2024

error: Kopiëren mag niet!