Garanties olie- & gascontractors voldoen aan voorwaarden Petroleumwet

“De door de regering gegeven garanties aan contractors die met Staatsolie een Production Sharing Contract (PSC) hebben gesloten, voldoen aan de in de Petroleumwet 1990 daarvoor gestelde voorwaarden. Hetzelfde geldt ook voor het Model-PSC, dat door Staatsolie wordt gebruikt bij onderhandelingen met contractors.” 

Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek van mr. Abygail S.F. Mohammedamin, die onlangs als best geslaagde, de Masteropleiding Surinaams recht aan de Anton de Kom Universiteit heeft afgerond. Gezien de relevantie van haar afstudeeronderzoek voor de olie- en gassector in Suriname, heeft zij maandag 19 februari een exemplaar van haar afstudeerthesis mogen aanbieden aan de CEO van Staatsolie, de heer Annand Jagesar. 

Mr. Mohammedamin gaf bij die gelegenheid aan dat zij met haar onderzoek een bijdrage heeft willen leveren aan het verbreden van de kennis over de olie- en gasregelgeving van Suriname. “Die kennis is heel belangrijk voor het creëren van vertrouwen bij buitenlandse partners, die belangstelling hebben om in de Surinaamse olie- en gassector te komen investeren.” 

De Staatsolie-topman was erg onder de indruk van de door haar geleverde prestatie en toonde zich ook zeer ingenomen met het resultaat van het verrichte onderzoek: “Ik ben heel trots op je. En de gemeenschap mag ervan verzekerd zijn dat alles wat wij als Staatsolie doen, transparant en volgens de bestaande wettelijke regels gebeurt. Jouw onderzoek bevestigt dat wij op het goede spoor zitten. Bedankt hiervoor en succes in je verdere carrière”. 

In haar onderzoek heeft Mr. Mohammedamin aan de hand van literatuurstudie en interviews met relevante deskundigen, onderzoek gedaan naar de reikwijdte van de door de regering conform artikel 15 lid 2 Petroleumwet 1990, af te geven garantie aan Contractors. De betreffende garantie wordt in de vorm van een staatsbesluit gegeven en dient “ter waarborging van de juridische en fiscale behandeling van de investeringen van de Contractors en de nakoming van de verplichtingen van Staatsolie uit hoofde van de PSC”, aldus de jonge juriste. 

Het thema van het onderzoek was: “De door de Regering gegeven garantie ex. artikel 15 lid 2 Petroleumwet 1990, in het licht van de petroleumovereenkomsten, gesloten tussen Staatsolie en Contractors, nader bekeken”

Volgens mr. Mohammedamin was de aanleiding voor het onderzoek dat er enige tijd geleden onduidelijkheid bleek te zijn ontstaan over de rechtsgeldigheid van het staatsbesluit S.B. 2018, no. 52, waarin de regering deze garantie aan de contractors heeft gegeven. “Die onduidelijkheid had onder andere betrekking op de vraag of de regering met dit staatsbesluit buiten zijn in artikel 15 lid 2 Petroleumwet 1990 gegeven bevoegdheid was getreden”. 

In het kader van het onderzoek is tegelijk ook onderzocht in hoeverre de door Staatsolie gehanteerde Model-PSC voldoet aan de in de artikelen 6 en 9 t/m 27a Petroleumwet 1990 daarvoor opgenomen vereisten. 

“Kort samengevat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat de met het staatsbesluit gegeven garantie, bij de afkondiging ervan in 2018, niet voldeed aan de vereisten van art. 15 lid 2 Petroleumwet 1990. Deze tekortkoming is echter gecorrigeerd met een wijziging van de Petroleumwet 1990 per 1 januari 2023. Hierdoor voldoet het staatsbesluit thans wel aan de voorwaarden van bovengenoemd wetsartikel. 

Met betrekking tot het door Staatsolie gehanteerde Model-PSC is de conclusie dat deze voldoet aan de in de artikelen 6 en 9 t/m 27a Petroleumwet 1990 daarvoor opgenomen vereisten”. Naast de conclusies, doet Mr. Mohammedamin ook enkele aanbevelingen ter verbetering van de leesbaarheid van staatsbesluit S.B. 2018 no. 52. 

Mr. Mohammedamin heeft de ambitie om zich verder te bekwamen op het gebied van olie- en gaswetgeving. Vermeldenswaard is dat zij in 2021 ook als best geslaagde de Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap heeft afgerond. 

error: Kopiëren mag niet!