SBB wordt getransformeerd naar Bosbouwautoriteit

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) zal worden getransformeerd naar een Bosbouwautoriteit. Blijkens de conceptbegroting van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zal in het nieuwe dienstjaar 2024 begonnen worden met het proces  van transformatie van SBB naar een autoriteit. Op de begroting van GBB is ten behoeve van dit beleidsprogramma voor dit jaar een bedrag van SRD 1.3 miljoen uitgetrokken. Dit komt neer op een bedrag van USD 35.000. Het totale uitgaven van activiteiten in het kader van het transformatieproces zijn begroot op USD 75.000.

SBB functioneert als technische werkarm van het ministerie van GBB. Haar voornaamste doelstelling is het bevorderen van een duurzame  en optimale benutting van de bossen in Suriname in het algemeen, en voor de houtproductie bestemde bossen.

“De transformatie van SBB naar een autoriteit zal zorgdragen dat de ontwikkelingen in de bosbouwsector versneld worden aangepakt en Suriname als volwaardige speler kan meedingen op de internationale houtmarkt, maar ook dat de potentie van de Surinaamse bossen wordt geoptimaliseerd op een duurzame manier”, zo staat in de toelichting van dit beleidsprogramma van GBB. 

Benutting forest carbon credits

Verder krijgt SBB als autoriteit meer armslag om gedegen sturing te geven aan de bosbouwsector. De sector wordt voorbereid op de laatste technologische en industriële ontwikkelingen binnen de internationale houtsector, zodat de positie van Suriname steeds verbetert als ook om de potentie van forest carbon credits te benutten door de toepassing van duurzame bosbeheer.

De SBB is een stichting en deze rechtsvorm heeft wat beperkingen, die vertragend werken op uitvoering van de taken waarmee de SBB belast is. Dit is onwenselijk vanwege de steeds grotere achterstanden in de ontwikkelingen in de bosbouwsector die Suriname oploopt met de rest van de wereld en het mislopen van forest carbon credits.  

Met het beleidsprogramma “Transformatie SBB naar autoriteit” wil het ministerie van GBB de SBB een sterkere rechtsvorm geven, waardoor zij meer armslag krijgt om haar taken in de volledige diepte uit te voeren, op een effectieve en efficiënte wijze en op een aanneembaar tempo met gebruikmaking van de modernste technologie. Vooruitlopend op de instelling van de Bosbouwautoriteit zal de SBB versterkt worden om haar taken adequaat uit te voeren zodat onder andere de controle op de houtkap en houtexport kan worden verbeterd.

De activiteiten c.q. werkzaamheden die voor het dienstjaar 2024 staan gepland zijn onder andere de doorlichting van SBB, de vaststelling van de organisatiestructuur, het ontwerpen van nieuwe wetsproducten, alsook het aanpassen/wijzigen van de huidige wet- en regelgeving zoals de Wet Bosbeheer 1992 en andere relevante wetten. Er zal een commissie ingesteld worden voor de evaluatie van de conceptwet BOSNAS (Bos en Natuur Autoriteit Suriname). Verder zal er gewerkt worden aan ontwerpen van wet- en regelgeving voor de instelling van de Bosbouw Autoriteit.

Inkomsten generering voor de Staat

Door middel van haar werkzaamheden genereert SBB inkomsten ten behoeve van de staatskas. Deze inkomsten betreffen onder meer directe inkomsten uit de bosexploitatie, met name retributie op gewonnen hout. Verder is de SBB belast met de inning van jaarlijkse verschuldigde concessierechten, exploratievergoedingen en keuringslonen, voor het keuren van hout bij export. Deze inkomsten van de staat worden voor 2024 geraamd op ruim SRD 298 miljoen. 

Overige inkomsten uit de bosbouwsector zijn exportrechten. De werkzaamheden van de SBB dragen eraan bij dat de overheid, met name het ministerie van Financiën en Planning, jaarlijks exportrechten int. Voor 2024 worden de te innen exportrechten geschat op SRD 423 miljoen.

De rondhoutproductie voor 2024 wordt geschat op 650.000 m3. De export van rondhout wordt geschat op 278.000 m3, en de export van gezaagd rondhout op 25.000 m3. De exportrechten bedragen 20 procent van de FOB-waarde (Free On Board) van USD 220 per m3. De retributietarieven zijn USD 7 per m3 voor A-klasse houtsoorten en USD 5 per m3 voor B-klasse houtsoorten. 

De SBB heeft een personeelsbestand van 247 medewerkers. Deze week is Ruben Ravenberg aangesteld als de nieuwe directeur bij de SBB. Hij vervangt Stanley Betterson.  Ravenberg zal als nieuwe directeur het transformatieproces van SBB naar een Bosbouw Autoriteit leiden.

SS

error: Kopiëren mag niet!