Geldigheid verstrekte visvergunningen tot eind februari 2024

Blijkens een bekendmaking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is de geldigheid van visvergunningen van het jaar 2023 tot eind februari 2024 verlengd. Dit geldt voor alle categorieën visvergunningen, met uitzondering van ingetrokken visvergunningen. Dit gebeurt in afwachting op de afhandeling van de visvergunningsaanvragen van 2024. 

LVV laat nadrukkelijk weten, dat het ten strengste verboden is om uit te varen met vissersvaartuigen die niet beschikken over een  geldige visvergunning. Op houders van visvergunningen wordt een beroep gedaan tijdig te voldoen aan de gestelde voorwaarden ter afhandeling van de vergunningsaanvraag. Hiermee wordt voorkomen dat er stagnaties ontstaan bij de uitvoering van visserijactiviteiten.

Sinds enige tijd wordt vanuit het ministerie van LVV een strak visserijbeleid uitgevoerd. Deze is onder meer gericht op duurzame benutting van de Surinaamse visserijbron. In de afgelopen jaren zijn er meer visvergunningen verstrekt dan de vastgestelde quota. Hierdoor ontstond er gevaar van overbevissing. Het beleid van de huidige LVV-minister is in dit kader onder meer erop gericht de aantallen verstrekte visvergunningen tot beheersbaar niveau terug te brengen. 

Maximum aantal vergunningen

Vorig jaar januari heeft LVV-minister Parmanand Sewdien na goedkeuring van de Raad van Ministers (RvM) een beschikking geslagen inzake de vaststelling van het maximaal aantal te verstrekken visvergunningen per categorie, en de aanpassing van de vergunningsvoorwaarden. Garandering van duurzame visserij en ordening van de visserij worden in de beschikking van de minister als voorname overwegingen genoemd. Visvergunningen dienen jaarlijks te worden aangevraagd en worden voor de duur van 1 jaar verstrekt. 

Voor de categorie kustvisserij is het maximum aan vergunningen gesteld op 541. Hiervan zijn 468 bedoeld voor de vangst van vissen met behulp van lijn of drijfnet, 8 zijn bedoeld voor de vangst van vissen met behulp van schutbank, 10 voor de vangst van vissen met behulp van drijfnet voor de kust van Coronie en 55 voor de vangst van de bangamary vissoort.

Voor de categorie garnalen bodemtrawlvisserij is het maximum aantal vergunningen vastgesteld op 56. Het maximum bij de categorie bodemtrawlvisserij voor de vangst van demersale vissen (bodemvissen) is 47, voor de categorie grote pelagische lijnvisserij (vissen in open zee) 60, en voor de categorie lijnvisserij voor de vangst van red snapper en makreel 224.  

SS

error: Kopiëren mag niet!