Gajadien wil uitleg regering over btw-inkomsten van de staat

Asis Gajadien, leider van de VHP-fractie in het parlement, vraagt van de regering duidelijkheid hoe het gesteld is met de btw-inkomsten van de staat. Hoewel hij geen cijfers noemt zegt hij te merken, dat de inkomsten van de staat uit btw niet verder stijgen. De inkomsten uit onder meer de invoer van goederen ziet hij niet stijgen. Volgens hem moet er daar iets goed mis zijn. Van de minister van Financiën verwacht hij nadere uitleg hierover.  

Tijdens de openbare vergadering vorige week bracht het Assembleelid de kwestie van btw-inkomsten in relatie tot gestegen prijzen van producten in de winkels aan de orde. Terwijl de burgerij btw betaalt, zegt hij dat bedrijven niet genoegzaam btw afdragen aan de staat. Hij wil weten wat er precies gaande is. Het kan volgens hem niet zo zijn, dat de burgerij wel btw betaalt, maar dat de overheid er bekaaid vanaf komt. 

Gajadien schijnt een voorschot te nemen op de aankomende debatten in het parlement over de nadere wijziging van de wet btw. De regering is namelijk voornemens met een voorstel voor nadere wijziging van de btw-wet naar het parlement te komen. Dit wordt de tweede keer dat de btw-wet zal worden gewijzigd. De essentie van de wetswijziging deze keer is het verbreden van de heffingsbasis. Het btw-tarief van 10 procent zal geheven worden op meer goederen. De lijst van goederen die onder het nul-tarief vallen of vrijgesteld zijn van btw zal worden versmald en overgeheveld worden naar de lijst van goederen waarover wel 10% btw geheven zal worden. Dit betekent, dat bepaalde consumptiegoederen duurder worden in prijs. Gajadien lijkt niet zonder meer mee te zullen gaan met het wijzigingsvoorstel van de regering.  

Prior action IMF

Met zijn vragen en opmerkingen over de stand van zaken met betrekking tot btw-inkomsten van de staat, lijkt Gajadien eerder geneigd te zijn te kijken naar wat de oorzaken zijn van het niet in voldoende mate stijgen van de btw-inkomsten voor de staat. Er zou eerder daaraan gewerkt moeten worden.

Het indienen van een wijzigingsvoorstel van de wet btw is één van de “prior actions” dat onderdeel is van het Staff Level Akkoord met het Internationaal Monetair, Fonds, IMF. 

Financiën-minister Stanley Raghoebarsing heeft vorige week donderdag aangegeven, dat de wet btw onderdeel was van de recente besprekingen tijdens het bezoek van de IMF-missie aan Suriname. De IMF-missie heeft aangegeven, dat zoals het nu gesteld is met de btw-wet en de tot nog toe daaruit behaalde inkomsten, de beoogde inkomsten van de staat niet gehaald zullen worden. 

Tijdens de debatten over de eerste wijziging wet btw in december is de heffingsbasis van consumptiegoederen van 60 procent naar 39 procent teruggebracht. Het IMF vindt dat met deze versmalde heffingsbasis de doelen (btw-inkomsten) niet gehaald zullen worden. De heffingsbasis op consumptiegoederen moet weer naar 60 procent worden gebracht. 

Volgens minister Raghoebarsing zal de discussie over de wetswijziging zich voornamelijk richten op de vraag welke goederen en diensten wel of niet onderhevig zijn aan btw. Hij noemde onder andere de vraag of casino’s btw moeten betalen. Hij vindt van wel. Zo noemde hij enkele andere diensten en goederen die wel onderhevig moeten worden aan btw. 

Het wetsvoorstel voor nadere wijziging van de wet btw moet dezer dagen, zoals met het IMF is afgesproken, bij het parlement worden ingediend. 

SS

error: Kopiëren mag niet!