Persbericht

Aan: De redactie van Dagblad Suriname

Paramaribo, 26 maart 2023

Betreft: reactie op het artikel getiteld “Geen verkapte triades”

Geachte redactie,

Na lezing van het artikel getiteld “ Geen verkapte triades” in Dagblad van Suriname van 23 maart jongstleden voelen wij ons verplicht de volgende reactie aan u te richten .

Suriname wordt al geruime door een golf van criminaliteit geteisterd , waarbij zowel burgers ,maar ook ondernemers van have en goed worden beroofd .

Helaas is het meer regel dan uitzondering dat daarbij ook menselijk leed wordt veroorzaakt en ook mensenlevens te betreuren zijn .

Van overheidszijde wordt alles in het werk gesteld om de rust en veiligheid in onze samenleving te waarborgen , maar het is al decennia ook zo dat burgers daarbij de helpende hand bieden .

Tegen die achtergrond is het zeker niet ongebruikelijk dat ondernemers en burgers op vrijwillige basis worden getraind zodat zij daarna als Buitengewoon Agent van Politie ( BAvP ) kunnen worden aangesteld .

Het idee dat het hierbij alleen om het bewapenen van de ondernemers in kwestie gaat is heel eenzijdig en laat merken dat de schrijver van het artikel , dat in uw dagblad is opgenomen, onvoldoende kennis over deze materie heeft .

De opleiding tot BAvP-er wordt volledig door de overheid georganiseerd en is geheel in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving .Zoals bij alle overige gewapende diensten reeds het geval is heeft de wetgeving voldoende waarborgen om in gevallen waar zulks wenselijk of nodig is , ook beperkende en corrigerende maatregelen te treffen .

De BAvP-ers kunnen vooral in kritieke gevallen na signalering tot aanhouding overgaan van degenen die criminele activiteiten menen te moeten plegen .

Het hebben van een wapen is geenszins een vrijbrief om eigen recht te hanteren . De BAvP-ers hebben op vrijdag 24 maart jongstleden hun nut bewezen door met een groep van 24 personen , verdeeld in 5 teams , patrouilles in Paramaribo uit te voeren en foto en video beeldmateriaal aan de autoriteiten door te palen waardoor de politie snel preventieve maatregelen kon treffen .

Suriname kent al decennia BAvP-ers die op hele correcte wijze aan verhoging van het veiligheidsgevoel in de samenleving bijdragen.

Het zou ons inziens te waarderen zijn indien het artikel in uw krant de positieve kant van het voorstel om ondernemers tot BAvP-ers aan te stellen zou belichten in plaats de gemaakte vergelijking met criminele organisaties die in andere landen voorkomen te maken en dat ook nadrukkelijk te belichten

Het feit dat het artikel in uw dagblad het vooral over ondernemers van Chinese afkomst heeft en dat dan een vergelijking met triades wordt gemaakt is erg suggestief en schept een volledig onterecht beeld over die groep hardwerkende ondernemers in ons land.

Wij betreuren deze vorm van berichtgeving dan ook ten zeerste en wijzen het met klem af .

De Chinese gemeenschap in Suriname , en in dit geval de ondernemers uit die groep, is een onlosmakelijk deel van onze mooie natie.

Het artikel in uw krant legt bewust of onbewust een smet op de reputatie van de Chinese ondernemer.
Deze reactie die wij u nu sturen is vooral bedoeld om ons misnoegen kenbaar te maken en vertrouwen er op dat u dat ook de juiste publiciteit zal geven .

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van de Suriname Chinese Business Alliance

error: Kopiëren mag niet!