Uitspraken Zunder over opstappen regering in relatie tot BTW

De uitspraken gedaan door Ravaksur-woordvoerder Armand Zunder over het opstappen van de regering als consequentie van het niet binnenhalen van de begrote inkomsten uit btw, heeft bij sommigen in de samenleving de wenkbrauwen doen fronsen. Men vindt de uitspraken van de vakbondsman te politiek beladen. Dat lijkt op het eerste gezicht inderdaad zo indien men aan de uitspraak eerder een politieke interpretatie wil geven. De neiging om dat te doen is nogal begrijpelijk, zeker tegen de achtergrond van de huidige tijdsgeest. Indien men niet bekend is met de Nederlandse taal kunnen de gedane uitspraken van Zunder inderdaad behoorlijk verwarrend zijn. Maar, er is niks verkeerds met de gedane uitspraken. 

De Ravaksur-woordvoerder heeft in ronde Nederlandse woorden aangegeven het grote algemeen belang dat gekoppeld is aan het succesvol invoeren van btw, zeker vanuit het oogpunt bekeken van de loontrekkers oftewel die van de totale samenleving. De inkomsten uit btw moeten namelijk ertoe leiden, dat de overheid aan de nodige meer-inkomsten komt, zodat de overheidsuitgaven voor onder meer onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en vooral de lonen van ambtenaren bekostigd kunnen worden. Indien de inkomsten voor de overheid uit btw aanzienlijk achterlopen of niet in voldoende mate worden binnengehaald zoals begroot, kan dat voor behoorlijk financieringsproblemen voor de overheid zorgen, met grote gevolgen voor de totale samenleving. 

Gewezen moet worden op het feit, dat in de Caribische regio, met name op de Virgin Islands, de regering enkele jaren geleden is opgestapt vanwege de mislukte invoering van btw. De sociale en politieke druk vanuit de samenleving als gevolg van het niet kunnen binnenhalen van de btw-inkomsten bleek de regering op het eiland te groot.   

Geen keus  

De uitspraken van Zunder benadrukken het belang van de grote verantwoordelijkheid van de regering ten opzichte van de uitvoering van een beleid dat wij als samenleving samen met elkaar hebben afgesproken. De invoering van btw is immers in het parlement goedgekeurd. 

Het laat ook zien hoe groot de druk is op politici om effectieve maatregelen te nemen die het algemeen belang moeten dienen en die overeenkomen met de belangen van de bevolking. Geconcludeerd mag worden, dat politieke verantwoordelijkheid en leiderschap cruciale elementen zijn in een democratie in algemeenheid, maar zeker in een crisissituatie zoals die waarin het land zich thans bevindt. Het succes van btw is in ons aller belang, en het is de regering die daar het voortouw in heeft en alle zeilen moet bijzetten om de inkomsten daadwerkelijk binnen te halen. De vakbeweging geeft daarbij haar ondersteuning door zitting te nemen in het Steering Committee die de uitvoering van de btw-wet moet helpen monitoren. 

Noodzakelijke bijsturing moet tijdig en kordaat geschieden. 

De samenleving heeft geen keus dan bij te dragen, dat btw een succes wordt. De regering dient daarbij leiderschap en transparantie aan de dag te leggen. 

En terecht zegt de Ravaksur-woordvoerder dat de regering moet zeggen wat ze gaat doen, en doen wat ze gezegd heeft te zullen doen. En indien het onverhoopt niet gaat zoals gepland, dan dient daarover open en eerlijk met de samenleving te worden gecommuniceerd. En daar is waaraan het bij deze regering tot nu toe aan schort.

error: Kopiëren mag niet!