Het Korps Corrupte Ambtenaren (KCA)

Ook de minister van Openbare Werken, OW, heeft het publiek opgeroepen om klachten die er zijn met betrekking tot de Bouwpolitie van OW, persoonlijk bij hem te deponeren. Dat is een goed teken, maar de minister moet het niet alleen laten bij de Bouwpolitie. De minister moet alle diensten van het ministerie, met name de dienstverlenende diensten, in deze integriteitsmaatregel meenemen. We hopen niet, dat de minister door de partijpolitiek gemotiveerd is om deze maatregel te nemen…en dat hij door de partijpolitiek niet gemotiveerd is de lijn door te trekken naar andere afdelingen. De minister heeft in elk geval het bericht gelanceerd en het wordt kijken wat hij aan klachten zal oogsten. Hopelijk worden het niet de klachten die hij via een draaideur van politieke vrienden binnenkrijgt, bijvoorbeeld om de ontheffing van de gehele bouwpolitie te rechtvaardigen. De minister heeft al een besluit genomen, hij zal de totale dienst vervangen, van directeuren tot de lage afpersende ambtenaren. 

Wat hij nu aan klachten binnenkrijgt is niet om genomen besluiten alsnog kracht bij te zetten. Deze nieuwe klachten moeten er zijn om de dienst voor altijd structureel te ontdoen van de corruptie, en ook de andere diensten. 

Wat is de grootste garantie om diensten corruptievrij te maken? Het is de transparantie van bestuur en de openbaarheid die diensten van hun activiteiten moeten geven. Dat betekent dat de overheidsdiensten geen ondoordringbare enclaves moeten zijn. De glazen wanden moeten worden ingevoerd. De diensten moeten bij wet worden verplicht om jaarverslagen te produceren, waarbij ze publiekelijke verantwoording afleggen over de door hun verrichte werkzaamheden. We hebben hier al enkele keren gesteld, dat er geen overheidsbrede cultuur van change of campagne is ingezet door de regering tegen de corruptie. Er worden hier en daar door toevallige ministers selectief maatregelen getroffen, maar het vermoeden bestaat vooral dat de maatregelen er zijn om politieke heilige huisjes in te trappen…om een het eind van de dag eigen friends and family in de posities te brengen. Omdat er dan geen structurele maatregelen worden getroffen, zullen deze nieuwe personen op den duur op de oude voet verder gaan. 

Dat het niet gaat om structurele maar ad hoc en mogelijk zelfs populistische maatregelen, blijkt uit de minder pragmatische aanpak van de minister, waardoor het een en ander een persoonlijk karakter heeft. Het persoonlijke is namelijk dat de minister zelf de klachten gaat ontvangen het behandelen. Dat is dan prijzenswaardig dat de minister tijd heeft voor deze aangelegenheid, maar heeft hij dan wel de beschikking over genoeg tijd in zijn agenda? Kan hij op zijn departement niemand voor deze taak vertrouwen, is het geen brevet van wantrouwen naar de stafmedewerkers? Met wie heeft de minister zichzelf omringd? 

Waarom stelt de minister niet een structurele maatregel in, zoals een stafafdeling Meldpunt Integriteit die direct onder hem valt? 

Denkt de minister het beter te weten dan anderen op het ministerie? 

Dat de minister integriteit op een bepaalde afdeling wil is goed, het is zijn plicht als minister. Maar, waarom wil hij het ook niet op andere afdelingen? 

Behalve corruptie is luilakkerij een groot probleem op OW. De minister moet dat ook aanpakken. Veel diensten doen op straat alsof ze werken, maar het werk is nooit af. Door wanprestatie van het ministerie van OW zijn de straten van Suriname heel vies. Werknemers zijn bezig hier en daar met een bezem, maar de straten blijven vies. Blijkt dat de diensten de mensen met versleten bezems de straat opstuurt. Suriname heeft ooit straatvegers cadeau gehad, waar zijn deze werkvoertuigen? Waarom worden straten in bepaalde steden in goed geregeerde landen elke dag gewassen en geveegd en bij ons nooit? 

Wij vinden dat de regering met een regeringsbrede corruptie-aanpak moet komen. Emotionele maatregelen van ministers die klachten persoonlijk zullen willen aanpakken als Superman, zullen met een sisser aflopen. We nodigen de minister uit om samen met zijn staf eens een keer grondig is het staatsbesluit van 2020 te lezen wat de kerntaken van zijn ministerie zijn en dan zal blijken wat de stand van zaken is. Dan zal de minister al gauw ontdekken dat hij de tijd niet heeft om persoonlijk een klachtenbureau te draaien. 

Overigens is het voor ons geen verrassing dat de Bouwpolitie handelingen heeft gepleegd die niet door de beugel kunnen. Er zijn in de samenleving voorbeelden te over van gevallen waar zogenaamde ambtenaren van de Bouwpolitie mensen op het platteland met een mindere scholing onder druk zetten, omdat ze geen bouwvergunning hebben. Er zijn ambtenaren die valse oproepen uitdelen aan de mensen in de districten. De bouwvergunning is niet nodig in bepaalde gebieden die niet onder de bouwwetgeving vallen, maar dat weet de burgerij niet. Mensen die bouwen worden bedreigd dat hun bouwwerkzaamheden zullen worden stopgezet. Ambtenaren komen tot in het weekend langs bij de burgers, om zaken met deze burgers te regelen. De indruk wordt dan al gauw gewekt dat men in staat is om wat te regelen bij het ministerie. 

Als de minister laat blijken dat de Bouwpolitie een corrupte boel is geweest, dan kijken we daar niet vreemd van op. Alle diensten van Suriname die in het veld toezicht moeten uitoefenen op de handhaving van allerlei wetten hebben over het algemeen, netjes uitgedrukt, een zwaar corruptieprobleem. De algemene klacht zal uiteindelijk zijn dat de wetten in de praktijk niet werken. 

Een ander verschijnsel is dan dat wanneer leidinggevenden het zich voornemen om vanuit hun leiderschap ervoor te zorgen dat het werkt correct wordt gedaan, ontstaat er een conflict met het korps corrupte ambtenaren ontstaat. Het vertrouwen in die leider zal worden opgezegd en wanneer die leider volhardt, zal er een staking uitbreken. Wat doet dan de politiek in Suriname? Die ziet dan de kans schoon om iemand thuis te parkeren en eindelijk iemand uit de friends and family kring, op die vrijgekomen stoel te posteren. Het gevolg van dit alles is dat leidinggevenden uit broodvrees, gaan voor een survival-tactiek en de corrupte boel verdedigen en bedekken met de mantel der liefde …totdat men politiek in ongenade valt. Dan zal een minister zich persoonlijk met de zaak bemoeien. 

We doen bij deze een oproep aan de regering om een overheidsbrede maar bovenal structurele maatregel in te stellen om corruptie bij de ambtenarij met wortel en tak uit te roeien. Als Suriname het niet zelf kan, is er hulp in ruime mate aanwezig vanuit het Inter-Amerikaans systeem, omdat wij partij zijn bij het anti corruptieverdrag van deze organisatie. De politieke wil moet er wel zijn.  

error: Kopiëren mag niet!