Platform Rijstsector: Toekenning grondtitels aan padieboeren in versneld tempo

Dat vele padie producenten niet beschikken over de benodigde grondpapieren van hun productiearealen, is geen geheim. Decennia lang hebben zij, vanwege het ontbreken van de beschikking, geen optimale bedrijfsvoering kunnen toepassen. 

Het belang van het in handen hebben van een grondbeschikking wordt elke keer benadrukt bij het willen aangaan van financiële leningen bij banken en/of andere financiële instellingen. Eén van de voorwaarden is altijd het kunnen aantonen/ aanbieden van een onderpand. Vanwege het ontbreken hiervan wordt de aanvraag afgewezen waardoor inzaai en andere veldactiviteiten negatief beïnvloed worden. Het gevolg is minder inzaai, minder productie en minder opbrengst.

Het in orde komen van het toekennen van de grondtitels zal een directe bijdrage leveren aan productieverhoging, omdat de rijstboeren hiermee in staat worden gesteld hun productiekosten te financieren. Meer zekerheden op grond via de grondtitels leidt ook tot investering in duurzame grond verbetering wat ook leidt tot tot verbetering van productie en efficiency.

In het werkplan 2022-2023 van het platform, is het toekennen van grondtitels als één van de korte termijn actiepunten opgenomen. Derhalve heeft communicatie met de minister van Grondbeleid en Bosbeheer plaatsgevonden waarbij thans de fase is ingezet dat de padieproducenten de benodigde documenten verzamelen. Deze zullen formeel met een verzendlijst via het platform worden verstuurd naar de minister voor verdere afhandeling.

Het platform juicht de goede samenwerking en medewerking van voornoemde minister toe, omdat daarmee wordt aangegeven het belang te onderkennen en voor een productie stimulerend beleid te kiezen. 

Met het toekennen van de grondtitels zal een nieuwe stap worden gezet richting uitbreiding van productiearealen en  verhoging opbrengst waarbij niet alleen de diverse schakels binnen het platform de voordelen zullen ervaren maar ook Suriname in het algemeen.

Voorzitter Platform rijstsector 

S. Jairam MSc (Directeur Landbouw)

error: Kopiëren mag niet!