Illegaal gekapt hout wordt geïnventariseerd, OM gaat beslissen

De houtblokken die in het Patamacca bosgebied door bosexploitanten illegaal zijn gekapt zullen worden geïnventariseerd en het Openbaar Ministerie (OM) zal vervolgens conform wettelijke regelingen beslissen welke stappen verder genomen zullen worden. 

Het ministerie van Grondbeheer en Bostoezicht (GBB) heeft in juni een generaal pardon verleend aan bosexploitanten die zonder vergunning hout hebben gekapt in het gebied. Het generaal pardon zou gelden voor de periode april 2022 tot april 2023 en hield in, dat er geen strafmaatregelen mogen worden getroffen tegen illegale houtkap. Het OM heeft echter beslist, dat het door het ministerie van GBB verleende generaal pardon elke wettelijke grondslag mist en haaks staat op de Wet Bosbeheer. 

Pertab Bissumbhar, voorzitter van de presidentiële Taskforce Transformatie en Ordening Houtsector zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname, dat deze kwestie van illegaal gekapt hout vorige week met de president is besproken. De Taskforce had een onderhoud met de president om tussentijds verslag te doen van haar werkzaamheden. Omdat deze kwestie zeer actueel en dringende aandacht vereist, heeft de Taskforce gemeend om vooruitlopend op haar eindverslag het voorstel aan de president te doen om een inventarisatie van het gekapt hout te laten verrichten. Op basis daarvan zal het OM beslissen over welke vervolgstappen ondernomen zullen worden. 

Derde generaal pardon

Het kappen van hout zonder een geldige vergunning is tegen de Wet Bosbeheer en valt onder de Wet Economische Delicten waarop strafmaatregelen staan. Volgens Pertab Bissumbhar is dit de derde keer dat aan bosexploitanten in het Patamacca gebied een generaal pardon is verleend. Tijdens de vorige regering gebeurde dat reeds twee keren.

Een ander heet hangijzer in de houtsector waar de Taskforce dringende aandacht van de president voor vroeg, is de kwestie van certificering van exporthout door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Bissumbhar zegt. dat al jaren het certificeringsproces bij LVV niet correct verloopt. Aan de president is voorgesteld om onmiddellijk in te grijpen en ervoor te zorgen dat zaken voortaan correct verlopen. LVV dient voor de uitgifte van het nodige exportcertificaat fysieke controle van het hout te verrichten. Zaken gaan daar bij LVV verkeerd. 

De Tasforce Transformatie en Ordening Houtsector is ingesteld om advies uit te brengen aan de president over welke acties en maatregelen getroffen moeten worden opdat alle stakeholders in de sector zich aan geldende wettelijke regelingen houden. De staat loopt jaarlijkse vele miljoenen aan inkomsten mis doordat men zich niet houdt aan wettelijke regelingen. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!