Visie PVP op volksprotest

Zolang wij ons laten beetnemen door allerlei commissies, platformen en hearings zonder dat de functionering of operationalisering van ons bestuurlijk systeem objectiviteit, rechtmatigheid, doelmatigheid, rechtvaardigheid en transparantie garandeert, zal onze ongewenste geschiedenis zich voortzetten en duurzame ontwikkeling uitsluiten. Zolang wij nepotisme en belangenverstrengeling toestaan, zullen partijdigheid, corruptie, verspilling, diefstal en geheimzinnigheid doorgaan. 

Het is op zijn zachtst gezegd naïef om in zo een desastreuze bestuurlijke constructie te verlangen naar transparantie, objectiviteit en rechtmatigheid. Wij maken dan ook regelmatig volksprotesten mee. Na verloop van tijd wanneer de problemen verergeren, begint het protesteren opnieuw. Op deze wijze blijven wij gevangen in een vicieuze cirkel van protesteren, tijdelijke verlichting en armoede. Dat is brandjes blussen terwijl de haard blijft gloeien. 

Overheidsbesluiten, bestuursdaden, cultuur en zienswijze hebben corruptie, censuur, klassenjustitie en straffeloosheid ingeworteld in dit bestuurlijk systeem. Armoede, moreel verval en uitzichtloosheid zijn de bewijzen daarvan. Wanneer kapitaal en macht boven wet en recht staan, wanneer er sprake is van belangenverstrengeling en nepotisme, wordt partijdigheid op structurele wijze in stand gehouden ten gunste van de machthebbers en hun marionetten. In zo een defect bestuurlijk systeem lekken de verdiensten weg naar slechts een miniem deel van de samenleving in een geheimzinnige sfeer. Dan kan er vaak straffeloos en ongezien gecorrumpeerd en gestolen worden. 

De Progressief-Verheffende Partij (PVP) wil daarom de manco’s van ons bestuurlijk systeem WETTELIJK dichten, dus de fundamentele oorzaken aanpakken, door onder meer: 

1. Nepotisme en belangenverstrengeling af te straffen, dus overheidsinstituten zuiveren en versterken; 

2. Het DNA lidmaatschap tot een voltijdse baan te maken; 

3. Dubbele overheidssalarissen en onredelijke jaarlijkse bezoldigingen af te schaffen; 

4. De benoeming en ontslag van ministers pas na goedkeuring van De Nationale Assemblee (DNA) te doen plaatsvinden; 

5. Géén regerings- en staffunctionarissen zonder ongeschreven blad en relevante competenties in dienst te nemen; 

6. Het vermogen van staffunctionarissen notarieel vast te leggen; 

7. Een afzettingsprocedure voor de president en vicepresident in te voeren; 

8. De Rekenkamer met indirecte opsporingsbevoegdheden te belasten en het publicatieverbod op te heffen; 

9. De grondwettelijke eis voor behoorlijk bestuur van politieke partijen te sanctioneren; 

‘10. De financiering van politieke partijen transparant te maken en te sanctioneren; 

11. Gelijke ontplooiingskansen en mogelijkheden voor een ieder op een duurzame manier te creëren en te garanderen met een basisloon, dus recht voor één, recht voor allen; 

12. Vrouwendiscriminatie, genderongelijkheid en seksueel molest te bestraffen; 

13. De breedste schouders de zwaarste lasten te laten dragen, ook binnen het belastingsysteem; 

14. De districtscommissarissen rechtstreeks te doen kiezen om districten economisch zelfstandig te maken; 

15. De ressort- en districtsraadsleden structureel te betrekken, waardoor productie en zelfredzaamheid kunnen worden gestimuleerd; 

16. De wet openbaarheid van bestuur, het bestuursrecht en de Nationale Ombudsman te implementeren; 

17. Een nieuw kiesstelsel op basis van ‘One Person, One Vote’ in te voeren; 

18. Landelijke referenda te houden vóór ingrijpende overheidsbesluiten. 

De visie van de PVP op het volksprotest is dus niet slechts de noden inventariseren, maar meer nog het bestuurlijk systeem gezond maken, d.w.z. vrij van elke vorm van nepotisme, belangenverstrengeling en incompetentie ter voorkoming van noden. 

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD 

(voorzitter PVP) 

Eerst het Volk, dan de Rest

error: Kopiëren mag niet!