AW&J en ILO zetten eerste stappen naar hervorming sociaal zekerheidsstelsel Suriname

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AW&J, is in de week van 5 tot 9 juli gastheer van een missie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die Suriname in technisch opzicht zal bijstaan bij de hervorming van zijn sociaal zekerheidsstelsel. 

Dit zal geschieden via een Social Protection Perfomance and Expenditure Review (SPER) als voortvloeisel van het tweede Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCP SU ll) dat nu in uitvoering is. Ook zal van de Core Diagnostic Instrument (CODI) gebruik worden gemaakt. Het DWCP SU II en maatregelen met betrekking het sociaal zekerheidsstelsel zijn ook opgenomen in het in november 2021 gesloten Tripartiet Akkoord tussen de regering, het bedrijfsleven en de vakbeweging. 

De missie is met dit bezoek officieel gestart met de evaluatie en hervorming van het huidig stelsel van sociale zekerheid. Hiertoe worden stakeholders geconsulteerd en middels trainingen worden ze op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de wereld op dit vlak. Onder de stakeholders, die gedurende het gehele proces nauw betrokken zullen worden, behoren de relevante ministeries en de verschillende organisaties die op het gebied van sociale zekerheid actief zijn zoals fondsen en raden.

De directie van het ministerie, onder leiding van Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken en voorzitter van de Monitoringscommissie DWCP SU II, heeft namens de minister de missie ontvangen. Bij die gelegenheid heeft Piroe het belang benadrukt van een goed functionerend sociaal zekerheidsstelsel in relatie tot het streven naar fatsoenlijk werk voor iedereen in Suriname. De hervorming van het stelsel moet volgens hem zekerheid verschaffen aan onder andere werknemers met hun gezinnen in duurzame sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Het stelsel moet bovenal in staat zijn om plotselinge, heftige veranderingen en schokken in de economie op te vangen.

Piroe twijfelt er geenszins aan, dat de voorgenomen hervorming een succes zal worden, gezien de expertise en ervaring van de ILO op dit vlak. Hij heeft aangegeven dat er voorbereidingen worden getroffen voor de toetreding van Suriname tot de Social Security Convention 1952 (No. 102) die minimum standaarden voorschrijft op het vlak van sociale zekerheid. Zo geeft deze conventie richtlijnen aan over minimumnormen voor sociale voorzieningen en sociale verzekeringen zoals medische zorg, pensioenen, ouderdomszorg, arbeidsongeschiktheid, zwangerschaps- en bevalling, invaliditeit, nabestaandenzorg en werkloosheid. 

De ILO-missie, die bestaat uit Ariel Pino (Social Protection and OSH Specialist) en Arthur van Meerendonk (ILO- consulent), heeft een schot voor de boeg gegeven over de aanpak van de hervorming. Zo werd benadrukt, dat onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling tussen stakeholders alsook dataverzameling, voorwaarden zullen zijn om een goed overzicht te krijgen van ons huidig sociaal zekerheidsstelsel met de bedoeling om van daaruit een traject uit te zetten naar de gewenste hervorming. 

De missie heeft kenbaar gemaakt dat er behoefte is aan het aantrekken van een nationaal management consultant die de uitvoering van de hervorming moet trekken en aansturen. Beide ILO-functionarissen zijn van mening dat dit vraagstuk goed uitgewerkt moet worden om de sociale zekerheid te verbeteren voor de Surinaamse samenleving.  De ILO zal samen met de stakeholders de nodige informatie in kaart brengen en uitwerken. Als de taken en verantwoordelijkheden goed uiteengezet en uitgevoerd worden, kunnen de gestelde doelen volgens de missie succesvol worden gehaald, aldus het ministerie in een donderdag 7 juli uitgebracht persbericht.

(Foto: Vlnr: Arthur van Meerendonk (ILO Consulent), Ariel Pino (Social Protection and OSH Specialist), Rowan Noredjo (Inspecteur-Generaal Arbeidsinspectie), Glenn Piroe (Onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken en voorzitter van de Monitoringscommissie DWCP SU II ), Naomi Esajas-Friperson (Onderdirectrice Arbeidsmarkt), Meena Kandhai- Ramai (Hoofd Bureau Minister).)

error: Kopiëren mag niet!