Vervoersarmoede in Suriname

Dagblad Suriname ging op verkenning uit om antwoord te kunnen geven op vragen over het openbaar vervoer. Er werd met autobezitters, personen die aangewezen zijn op openbaar vervoer, bushouders en beroepsvervoerders van gedachten gewisseld. Tijdens de gesprekken bleek, dat iedereen te maken heeft met vervoersproblemen.

Multidimensionaal

Openbaar vervoer is een multidimensionaal begrip waarbij de sociaaleconomische positie van een persoon in de maatschappij een belangrijke rol speelt. Tijdens deze verkenning kwam naar voren, dat het vervoersprobleem vanuit verschillende gezichtspunten kan worden bekeken, hoewel het thema voornamelijk vanuit sociale overweging wordt bekeken.

Tegemoetkoming

“Achtereenvolgende regeringen hebben rekening gehouden met de sociale functie van het openbaar vervoer. Deze wordt daarom gesubsidieerd. Maar, deze tegemoetkoming is bij lange na niet voldoende om tegemoet te komen aan de noden van de mensen en de transportsector te verbeteren.”

Tal van problemen

“Er is een zeker niveau van mobiliteit nodig om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. De gedachte hierachter is, dat wie onvoldoende mobiel is, tal van problemen kan ondervinden in het dagelijkse leven. Een gebrekkige bereikbaarheid van bestemmingen en verplaatsingsmogelijkheden in combinatie met beperkte persoonlijke mogelijkheden of vaardigheden, vergroot de kans dat uiteenlopende groepen mensen zich in mindere mate kunnen verplaatsen.”

Mobiliteit holt achteruit

“Het wordt voor de bevolking steeds moeilijker om zich van de ene naar de andere plaats te verplaatsen. Het niet naar behoren functioneren van het openbaar vervoer zorgt ervoor, dat de mobiliteit van de bevolking achteruit holt. Transport is een voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Niet alleen personen met een laag inkomen hebben vervoersproblemen.”

Traagheid

“Werkzoekenden zonder auto of ander vervoermiddel hebben het moeilijker om aan een baan te komen omdat zij zich veel minder en langzamer dan zij die over een eigen vervoermiddel beschikken kunnen verplaatsen tijdens het zoeken van een baan. Hoe armer je bent, hoe trager je je verplaatst.”

Eigen vervoermiddel

“Lagere inkomens wonen buiten de stad, op grote afstand van hun werkplaats. De maatschappelijke gevolgen van mobiliteitsarmoede liggen er dik bovenop. Werkgevers stellen meestal de vraag aan sollicitanten: Beschikt u over een eigen vervoermiddel? Om in aanmerking te kunnen komen voor een baan wordt meestal het bezit van een auto geëist. Het aantal werk mogelijkheden ligt lager voor wie geen auto heeft.”

Maatschappelijk leven

“Sociale achterstand en gebrekkige vervoersmogelijkheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt bij het inrichten van het transportwezen geen rekening gehouden met mensen met een fysieke of mentale beperking. Transport is niet alleen nodig om naar het werk te gaan. Het is ook nodig voor het bereiken van de school, de dokter, de familie, kennissen, ontspanning, sociaal contact, winkelen en andere bestemmingen. Het openbaar vervoer speelt onvoldoende in op de behoefte om aan het maatschappelijke leven te kunnen deelnemen. Het ziet er niet naar uit dat dit snel zal verbeteren. 

Statussymbool?

“Wie geen auto heeft wordt in de door de auto gedomineerde samenleving gediscrimineerd, als minderwaardig gezien. Het is opvallend, dat veel mensen met een laag inkomen een auto hebben. De droom van velen is over een auto, eigen vervoer te beschikken. De auto is niet alleen een statussymbool, het is ook een middel om niet geïsoleerd te zijn. Het inkomen van vooral de volksklasse werkt transport achterstelling in de hand bij lagere-inkomensgroepen. Hoe armer je bent, hoe trager je je verplaatst. Wie een lager inkomen heeft minder mobiliteit. Maar, ook zij die beter verdienen ondervinden last daarvan.”

Financiële stress

“Huishoudens geven een aanzienlijk deel van hun inkomen uit aan een auto en de bijhorende kosten. Het bezitten en onderhouden van een auto kost meer dan het onderhoud van het gezin. Auto-gerelateerde financiële stress is een hoofdpijn voor velen”, tot zover voor het moment.

(Foto: Het perron van het busstation aan de Heiligenweg ziet er erbarmelijk uit)

HD

error: Kopiëren mag niet!