Goed signaal managementteam KPS

Door het managementteam dat aangesteld is bij het KPS (Korps Politie Suriname) is een belangrijk signaal gegeven aan de personen die werkzaam zijn bij de politie. Er zal geen corruptie en oneerlijkheid of wangedrag binnen het korps worden getolereerd. De mensen die een scheve schaats rijden zijn gewaarschuwd. Er is aangegeven dat rotte appels in het korps niet zullen worden getolereerd. Zo een mededeling is in geen 15 jaar gedaan. We zien, dat korpschefs en leidinggevenden bij de politie vooral letten op de houdbaarheid van hun positie. De dienstverlener (de politie) is vanwege de machtspositie en de bond, veel sterker dan de cliënt (de burger) die benadeelde is van een slecht functioneren, wangedrag en corruptie bij de politie.

Leidinggevenden houden rekening met die machtsfactor en daarom is er geen sterk integriteitsbeleid bij de politie.

Ten eerste moet het zo zijn, dat het duidelijk is dat corruptie en wangedrag niet zullen worden getolereerd. Leidinggevenden geven dan het voorbeeld door hoge morele en beroepswaarden aan de dag te leggen. Die normen dwingen ze dan met gezag af. Vaak is te zien, dat leidinggevenden falen om het voorbeeld te geven via hun eigen keuzen, houding en daden, integendeel. Door het managementteam is aangegeven, dat recent hooggeplaatste functionarissen betrapt zijn op het medeplegen of medeplichtig zijn bij ernstige strafbare feiten.

Integriteitsprobleem

Feit is dat er een groot integriteitsprobleem (een eerlijkheidsprobleem) en een gedragsprobleem heerst bij de politie. Politiefunctionarissen zijn wapendagers en dat maakt dat coaching vanuit de omgeving moeilijk gaat. De omgeving is bang om misdragende politiemensen tot de orde te roepen. We hebben recent gehad een geval op social media van een dronken politieman die standaard in beschonken toestand zijn pistool trekt.

Een integriteitsprobleem is er ook bij de douane. De politiebond en de douanebond erkennen dit probleem niet en praten er nooit over. We hebben recent het geval gehad van de verslaggever in Nickerie die mogelijke gevallen van omkoping van de politie eerst aan de betrokken politiefunctionarissen heeft voorgelegd. Toen reactie uitbleef daarop zou hij het hebben gepubliceerd. De beschuldigingen van omkoping heeft hij na zijn vrijlating weer herhaald.

Alcoholprobleem

We hebben hier tientallen keren het gehad over het alcoholprobleem binnen de politie. De oorzaken schijnen te liggen in de zware arbeidsomstandigheden van het politiewerk, maar ook de minder strenge milieueisen die gelden voor de indiensttreding maar ook nadat personen in politiedienst zijn getreden. Er zijn duidelijke gevallen van corruptie en een enkele keer vallen agenten door de mand zoals bij het grensoverschrijdend personenverkeer. Gevallen van sjoemelen met processen-verbaal zijn ook bekend en vooral bij aanrijdingen is de neiging groot aanwezig. We hebben het hier gehad over het gedetacheerd zijn dicht bij huis, waardoor men op straat alleen vrienden, kennissen en familie zet. Hoe ga je ze dan bekeuren?

Infiltratie

Enige tijd terug hebben rapporten regeringen gewaarschuwd dat ze voorzichtig moeten zijn voor de infiltratie en de verlamming van diensten. We denken dan aan de drugsmaffia en mensensmokkel. Het is een illegale miljardenbusiness waarvan politiemensen ook kunnen ‘meeprofiteren’. De infiltratie is een groot probleem, omdat de malafide business en de maffia in staat zijn om grote bedragen te betalen. Het is geen twijfel dat de handhaving in Suriname van strafwetten en alle regels waarop er straffen staan, heel zwak is.

De Amerikaanse overheid laat in haar rapporten over bijvoorbeeld mensenhandel in Suriname duidelijk blijken, dat er medeplichtigheid is vanuit de handhavingsdiensten waardoor schendingen niet kunnen worden aangepakt. Veel regels werken in Suriname niet, omdat er nagelaten wordt om de sancties toe te passen. We hebben gezien wat voor kritiek de politie heeft gehad toen men boetes oplegde aan personen die illegaal hadden gevist en gestroopt in Bigi Pan. Mensen schijnen van oordeel te zijn, dat het voor minder rijke hosselaars mogelijk moet zijn om illegaal te vissen en te stropen.

Het managementteam wil beginnen aan een integer korps, maar men moet in een heel vroeg begin beginnen te praten met de bond. Voorkomen moet worden dat bij de politie gebeurt wat bij de douane aan de hand is. De bond moet een partner zijn in een integriteitsprogramma, maar de bod moet niet op de stoel van de verantwoordelijke bestuurder gaan zitten. Er is een signaal gegeven, de mensen zijn gewaarschuwd, maar de politie behoort vanaf het begin beter te weten. Er moeten zonder onderscheid des persoon disciplinaire sancties worden getroffen tegen iedereen die bij de politie corrupt is en zich misdraagt. We hebben hier vaker aangehaald dat de recrutering bij de politie niet strookt met de aanbevelingen van het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie. Bij de poort is de instroom soms fout en wordt veel ook geregeld, waardoor de foute mensen binnenkomen.

Het signaal van het managementteam is goed, eindelijk zal er waarschijnlijk wat gebeuren. Er moet gewerkt worden aan het geloof van de politie in de wetten waarover ze toezicht uitoefenen. Maar er moeten structurele oplossingen worden gebracht met een korpsbreed integriteitsprogramma gericht op preventie en bestrijding van corruptie. Zo moeten burgers anoniem meldingen kunnen doen over oneerlijke en illegale praktijken van agenten. Het tij keren bij de politie zal niet in een avond gebeuren maar het proces van ommekeer moet ingezet worden.       

error: Kopiëren mag niet!