Groeiende werkdruk DNA, prioriteitsstelling nodig

De druk op het werk van de Nationale Assemblee, DNA, om een aantal heel belangrijke ontwerpwetten te behandelen en goed te keuren is groeiende. Vooral als het gaat om ontwerpwetten die volgens de tijdsplanning van het IMF-programma en het Herstelplan (HP)  binnen een bepaalde periode goedgekeurd en geïmplementeerd moeten zijn. Daarnaast is er ook nog de begrotingsbehandeling, waarvan vooralsnog niet bekend is wanneer de behandeling ervan zal aanvangen. Deze zou in december vorig jaar plaatsvinden, en vervolgens stond het in januari in de planning. De vorig jaar ingediende ontwerpbegroting over het dienstjaar 2022, moest op lijn gebracht worden met het IMF-programma. De gewijzigde ontwerpbegroting is niet lang geleden eindelijk naar het parlement gestuurd voor behandeling.

Asiskumar Gajadien, fractieleider van de regeringscoalitie, zegt dat het parlement thans druk doende is met de regering te overleggen over de prioriteitstelling van de te behandelen ontwerpwetten. Belangrijke ontwerpwetten zijn de ontwerpbegroting 2022, de wet BTW, de Bankwet, wetten die te maken hebben met NRA (Nationale Risico Analyse), en tal van andere wetsontwerpen. Volgens Gajadien zal deze week duidelijk worden hoe de prioriteitstelling eruit zal zien. Hij onderkent, dat er een grote druk bestaat op het parlement om de behandeling van wetten binnen een bepaalde tijdsplanning af te ronden.

Lastig

BEP-fractieleider Ronny Asabina zegt, dat de huidige ontstane situatie met betrekking tot de tijdsdruk op het werk van het parlement wel lastig is. De behandeling en goedkeuring van de ontwerpbegroting 2022 is voor hem en zijn fractie cruciaal om andere ook heel belangrijke ontwerpwetten te kunnen toetsen op kwaliteit, voortgang en resultaat. Bij de staatsbegroting gaat het in de kern om de inkomsten en de uitgaven van de overheid, en de beleidsmaatregelen die de regering voornemens is te nemen om de beoogde inkomsten, dan wel uitgaven te realiseren. In dit verband noemt hij de wet BTW die betrekking heeft op overheidsinkomsten. Volgens de tijdsplanning van het IMF-programma en het Herstelplan moet de BTW per 1 juli geïmplementeerd worden. De ontwerpwet gaat nu richting de Staatsraad en pas dan volgt de indiening bij het parlement. De wet BTW is fundamenteel een heel belangrijke wet en is onderdeel van de herziening van het belastingsysteem, en daarmee dus van groot belang voor de inkomsten van overheid. Behalve de wet BTW moeten alle andere wetsontwerpen die in de pijplijn zitten en nog moeten komen, getoetst kunnen worden aan de begroting.

Asabina hoopt daarom dat spoedig begonnen kan worden met de begrotingsbehandeling. Tegelijkertijd hoopt hij dat het parlement de behandeling van deze zo belangrijke wet BTW grondig behandelt. Het gaat bij Asabina ook niet alleen om goedkeuring van de wet BTW, maar ook om de vele voorbereidende werkzaamheden om de wet met succes te implementeren. De fysieke infrastructuur en de grootscheepse communicatie en voorlichting dienen nog op gang te worden gebracht. Het zal bij de samenleving een complete cultuurverandering vereisen om de wet per 1 juli met succes te implementeren. De huidige druk op het werk van het parlement wijt hij deels aan gebrek van een stuk planning.

Aan de andere kant is het ook zo, dat het parlement niet altijd over de technische deskundigheid in huis beschikt, waardoor bij de voorbereiding van wet producten veel tijd verloren gaat bij de zoektocht naar deskundigen en die nog te raadplegen.

Achterstanden   

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zegt ook te hopen, dat spoedig een aanvang met de begrotingsbehandeling gemaakt kan worden. Dat er achterstanden zijn bij de behandeling van wetten is geen nieuwigheid. Tijdens de vorige zittingsperiode van het parlement onder leiding van Jennifer Simons is begonnen met het inlopen van achterstanden in wetgevingsproducten. Deze bestaan echter nog.

De behandeling van een aantal wetten of wetswijzigingen die op lijn gebracht moeten worden met het IMF-programma en het Herstelplan, maakt de situatie er niet beter op. De behandeling van de begroting ziet Parmessar ook als cruciaal, omdat het inzage geeft hoe de regering ervoor staat met de inkomsten en uitgaven. Voor hem en de NDP-fractie is onder andere van belang inzage te hebben in de inkomstenverhogende maatregelen. Tot nu toe zijn het alleen lastenverhogende maatregelen die voor de bevolking zijn doorgevoerd. Hij wil op de begroting zien of er meer inkomsten uit bijvoorbeeld de goudsector gehaald kunnen worden en op welke manier. Niet alleen bij de grote goudmultinationals, maar ook bij de kleinschalige goudwinning. De begrotingsbehandeling is bij uitstek het moment om het gevoerde beleid en het te voeren beleid van regering te beoordelen. De NDP-fractie kijkt ook uit naar de sociale maatregelen op de begroting.

Tot nog toe loopt het sociaal programma ter ondersteuning aan de meest behoeftigen in de samenleving achter en rommelig. Hij verwijst ondermeer naar de kwestie van Bazo-kaarten. Op het stuk van de subjectsubsidie en de voorbereidingen daarop is nog weinig van te merken. Op de begroting zal te zien zijn welke de beleidsmaatregelen de regering zal nemen om op dit stuk. Gelet op het feit, dat zoals bij elke andere ontwerpwet, zaken eerst intern en in commissie verband voorbereid dienen te worden, ziet Parmessar het niet zitten dat de begrotingsbehandeling nog deze maand zal aanvangen. Misschien in mei, maar zelfs dat is niet zo zeker, omdat er ook andere belangrijke wetten behandeld moeten worden. 

Belangrijke ontwerpwetten  

Regeringscoalitieleider Gajadien somde desgevraagd een aantal van de belangrijkste wetten die op het werkprogramma van de Nationale Assemblee voor dit jaar staan. Hij noemt onder meer de wet Reisdocumenten, Wet op de Jaarrekening, Wet Casinobelasting, Wet Toezicht en Controle Casinowezen, Loterijwet, Decreet uitgifte domeingrond (grondconversie) en Zegelwet, wet Krediet registratiebureaus, wet Money Laundering, de Centrale Bankwet 2022, Wet BTW, Wet Collectieve rechten inheemsen en tribale volken, de Wet Staatsbegroting 2022. De financieel gerelateerde wetten hebben te maken met het IMF-programma/HP en de Nationale Risico Analyse (NRA). Allemaal zaken die dit jaar volgens een bepaalde tijdsplanning in orde dienen te zijn. Het grondenrechten vraagstuk en grondconversie zijn geen eenvoudige vraagstukken en vereisen niet alleen een breed maatschappelijk discussie en consensus, maar zijn ook zeer politiek geladen.

SS   

error: Kopiëren mag niet!