Vervanging CBvS governor aanstaande?

Het Assembleelid Soewarto Moestadja (NDP) stelde dinsdag de vraag aan de regering of zijn informatie juist is dat de vervanging van de governor van de Centrale Bank van Suriname aanstaande is. Hij stelde de vraag bij aanvang van de vergadering ter behandeling van het wetsontwerp inzake de bestrijding en voorkoming van money laundering en terrorisme financiering.

De vraag van Moestadja lijkt uit het niets te komen, maar heeft wellicht te maken met de op handen zijnde behandeling van het wetsvoorstel voor een nieuwe Bankwet. De nieuwe Bankwet is bedoeld om de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te waarborgen. De nieuwe Bankwet moet in de plaats komen van de verouderde Bankwet van 1956. De oude wet bevat diverse zwakheden en dient volgens een “assessment” door het IMF gedaan in de jaren 2026-2020 in overeenstemming gebracht te worden met internationale standaarden die gelden voor wetgeving betrekking hebbende op centrale banken.

Op grond van de bevindingen in het IMF- “Safeguards Assessment Report” heeft de regering besloten om de Bankwet van 1956 te vervangen en in de nieuwe wet noodzakelijke aanpassingen te plegen, voornamelijk met betrekking tot het mandaat, de onafhankelijkheid en het bestuur van de Bank. De indiening en nog goed te keuren nieuwe Bankwet is één van de acties van het huidig IMF-programma welke in het eerste kwartaal van 2022 ondernomen moet worden.

Directie CBvS

De President (governor.. red. DBS) en de directeuren van de CBvS worden volgens het wetsontwerp Bankwet voor een periode van 7 jaar benoemd en zijn slechts voor één termijn herbenoembaar. De benoeming geschiedt door de regering op voordracht van de Raad van Commissarissen. Op basis van een functieprofiel stelt de Raad een aanbevelingslijst op van drie kandidaten voor elke functie.

De taken van de Raad van Commissarissen is expliciet in de nieuwe Bankwet opgenomen. In de nieuwe Bankwet staat opgenomen dat de Bank wordt bestuurd door de Direktie, bestaande uit de President (Governor), die als voorzitter optreedt, en minimaal drie tot maximaal vijf directeuren. Besluiten dienen in consensus genomen te worden. Deze vorm van besluitvorming versterkt de governance van de Bank en haar effectiviteit. In het ontwerp van de nieuwe Bankwet staat expliciet opgenomen het verbod op monetaire financiering. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet maakt de huidige President (Governor) van de Centrale Bank zijn termijn van 5 jaar af. De in functie zijnde directeuren worden opnieuw benoemd en voeren tezamen met de President (Governor) het bestuur van de Bank. 

Het is nog niet bekend wanneer de Nationale Assemblee het wetsontwerp Bankwet in behandeling zal nemen. De huidige president (governor) van de CBvS is drs. Maurice Roemer.

SS

error: Kopiëren mag niet!