Blauwmeer, slechte kredieten en economie oorzaken negatieve resultaten DSB 2019

De “verkeerde” aankoop van het zogeheten Blauwmeer Project in het district Para enkele jaren geleden drukt zwaar op de verliezen van de DSB bank over het jaar 2019. Ook het eigen vermogen van de bank is negatief, alsmede de BIS-ratio. Deze is het eigen vermogen van de bank ten opzichte van de naar risico gewogen uitzettingen. De BIS ratio van DSB over het jaar 2019 is 5,3% negatief. De slechte vermogenspositie van DSB blijkt uit de balanscijfers over 2019. De bank zal op grond van de slechte cijfers niet in staat zijn dividend uit te keren aan de aandeelhouders. 

De bespreking van de balans en de winst- en verliesrekening 2019 staat als punt nog open op de agenda van de verdaagde aandeelhoudersvergadering van DSB. De voortzetting van de verdaagde algemene vergadering van aandeelhouders (a.v.a.) van 28 december 2021 was beloofd voor eind januari 2022. Onder delen van de grote aandeelhouders is ontevredenheid erover dat de verdaagde vergadering nog niet is uitgeschreven. Uit kringen van de bank wordt vernomen, dat deze vergadering ultimo februari zal plaatsvinden. Er moeten nog enkele zaken in orde worden gemaakt, wordt gezegd. In aanloop naar de a.v.a. van 28 december is er nogal heibel geweest onder de aandeelhouders.

De meerderheid betichtte een minderheid van grote aandeelhouders ervan hun wil te willen doordrukken met betrekking tot de voordracht en benoeming van de nieuwe CEO van DSB. Een minderheid van twee grote aandeelhouders, die samen een belang van ongeveer 36 % vertegenwoordigt, zou haar eigen kandidaat CEO naar voren willen schuiven. Uiteindelijk heeft de a.v.a. van de bank de voordracht van de Nederlander Arjan Molenkamp goedgekeurd. De nieuwe CEO bij de DSB heeft tot nu toe echter de wettelijk vereiste verklaring van geen bezwaar van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) nog niet verkregen.

Negatieve resultaten 2019

De cijfers uit de balans van DSB over 2019 werpt een nader licht op het “geheibel” onder de aandeelhouders in aanloop naar de a.v.a. van afgelopen 28 december. De aandeelhoudersvergadering zou feitelijk veel eerder in 2020 moeten zijn gehouden. Volgens de Raad van Commissarissen (RvC) heeft de vertraging te maken met de invoering van de International Financial Reporting Standards (IFRS). Kern van de IFSR is dat er gerapporteerd dient te worden op basis van actuele waarden, in tegenstelling tot de oudere “International Accounting Standards” (IAS). De verandering in waarde beïnvloeden het vermogen en de winst van een bedrijf. Ook bij DSB is dat het geval. Vanwege de invoering van de IFRS moesten vergelijkende cijfers van eerdere boekjaren jaren worden aangepast. De belangrijkste is het verhogen van voorzieningen voor kredietverliezen.

Onder de nieuwe IFRS regels bedraagt het verlies van DSB over 2019 SRD 135 miljoen. Het eigen vermogen noteert SRD 138 miljoen negatief en het BIS-ratio is gesteld op negatief 5,3%. Voor de BIS-ratio geldt een eis van 8%.

Volgens de oude verslag standaarden zou het verlies significant lager uitkomen, namelijk rond de SRD 34,4 miljoen. Het eigen vermogen zou op SRD 229,4 miljoen uitkomen en het BIS-ratio zou met 8,8% voldoen aan de internationale standaard. De verliezen over 2019 van de bank hebben vooral te maken met forse voorzieningen voor een bedrag SRD 531 miljoen die getroffen moeten worden voor kredietrisico’s. SRD 315 miljoen hiervan betreft de overheid en de CBvS. Deze forse voorziening heeft te maken met de slechte financiële positie van de CBvS en de overheid als gevolg van het gevoerde financieel wanbeleid tijdens de vorige regering. Een belangrijk lichtpunt voor de DSB is dat kredietnemers zekerheden hebben verstrekt.      

SRD 400 miljoen slechte leningen

In de boeken over 2019 staat vermeld, dat de bank SRD 400 miljoen aan slechte kredieten heeft (non-performing loans). Hieronder valt de financiering van het Blauwmeer Project. Dit project werd in 2019 aan de CBvS verkocht voor ruim US$ 20 miljoen dollar. In begin 2020 heeft de CBvS echter de koop van de ongeveer 550 hectare woningbouwproject te Concordia in district Para teruggedraaid. Toenmalig minister Gillmore Hoefdraad van Financiën deelde toen in het parlement mee, dat de koop was teruggedraaid, omdat het niet op correcte wijze was geschied conform de Bankwet. De CBvS mag namelijk geen onroerend goed kopen tenzij voor eigen gebruik. Het terugdraaien van de koop heeft funeste gevolgen voor de DSB. Hoefdraad zei toen, dat de aankoop van het Blauwmeer Project jaren geleden door de DSB verkeerd is geweest. De bank is hierdoor in grote financiële problemen terecht gekomen. De DSB is de grootste bank in Suriname en het is een systeembank vanwege de verwevenheid met andere financiële instellingen. Hoefdraad legde toen uit, dat wanneer een grote bank in problemen is en een risicobank wordt, er alles aan gedaan moet worden om het in stand te houden. Een gedwongen liquidatie van DSB zou veel duurder geweest zijn dan een te financieren reddingsactie. Een liquidatie zou vanwege het domino effect zeer grote gevolgen hebben voor de financiële sector, de reële economie, de samenleving, spaarders en aandeelhouders. Daarom heeft de CBvS besloten tot aankoop over te gaan van het Blauwmeer Project, onder voorwaarde dat de opbrengst geheel wordt aangewend voor DSB. De aankoop van het onroerend goed is onderdeel van een totale reddingsactie om de continuïteit van de bank te garanderen. Het Blauwmeer Project is een joint venture van DSB en Assuria Vastgoed (DAGV). Assuria heeft 51% en DSB 49% van de aandelen.

4 grootaandeelhouders

Blijkens mededelingen toen van Financiën-minister Hoefdraad heeft de DSB in november 2018 een aandelen emissie verricht ter versterking van haar weerstandsvermogen. Er werd toen een bedrag van SRD 230 miljoen opgehaald. De aandelen emissie heeft ertoe geleid dat er nu 4 grootaandeelhouders zijn met elk een belang van 17,96 %. Het gaat om Assuria N.V, Self Reliance N.V, Hakrinbank N.V en Fatum N.V. De resterende aandelen zijn in handen van de zogenaamde kleine aandeelhouders. De toen reeds verslechterende positie van DSB bleek uit de voorlopige cijfers van 2018. De slechte resultaten van de DSB zouden doorwerken in de resultaten en de vermogenspositie van de vier grote aandeelhouders.

Mede in het belang van de financiële stabiliteit in het land heeft de CBvS toen daarom besloten het Blauwmeer Project te kopen. Rond die aankoop is ook veel te doen geweest, omdat het aankoopbedrag van ruim US$ 20 miljoen ver boven de taxatiewaarde zou zijn. De twee nieuwe grootaandeelhouders bij DSB, de Hakrinbank N.V en Fatum N.V., zijn vanwege hun grote financiële belangen bij de DSB uiteraard niet blij met de cijfers op de balans van DSB over het boekjaar 2019. Onder andere rijst bij hen de vraag waarom de DSB volledig moet opdraaien voor de risico’s in de kwestie van het Blauwmeer Project. Het betreft immers een joint venture project van DSB (49%) en Assuria (51%).

Het feit dat dat de resultaten van DSB doorwerken op de respectieve resultaten van Hakrinbank N.V en Fatum N.V (en ook die van de twee overige grootaandeelhouders) verklaart veel over de houding van deze twee nieuwe grootaandeelhouders van de DSB in aanloop en tijdens recente a.v.a. Bij de aankomende voortzetting van de verdaagde a.v.a.  zullen tegen deze achtergrond nog enkele harde noten moeten worden gekraakt.

SS

error: Kopiëren mag niet!