Steven Debipersad nieuwe voorzitter van de VES

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft conform artikel 18 van de statuten van de vereniging op 23 december de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Op deze ALV is Steven Debipersad, bij acclamatie, gekozen tot voorzitter van de vereniging. 

Nieuw in het bestuur zijn Lucinda Lie-A-Ling en Roy King, terwijl Winston Ramautarsing en Swami Girdhari zijn herkozen. Het bestuur zal in haar dagelijkse werkzaamheden ondersteuning krijgen van Lunice Heuvel, John Goedschalk en Satcha Jabbar. Verder werden de scheidende bestuursleden Naomi Blijd en Peggyta Bruinhart bedankt voor hun inzet in de afgelopen periode.

Vanwege de Covid-19 pandemie heeft er geen ALV kunnen plaatsvinden in 2020. De statuten bieden namelijk niet de expliciete gelegenheid daartoe. Op de ALV van 23 december zijn daarom de jaarverslagen van de verenigingsjaren 2019 en 2020 gepresenteerd inclusief de financiële verslagen. 

2019 en 2020 waren zeer bewogen

De afgelopen twee jaren waren zeer bewogen, met name het verkiezingsjaar 2020. De VES heeft in dat jaar in samenwerking met Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en ICT-Associatie “De Economische Dialoog” gehouden met diverse virtuele verkiezingsdebatten, waaraan 14 politieke partijen hebben geparticipeerd. Het hoogtepunt van 2020 was “Het VES Economisch Debat”, waar de vier politieke partijen die het hoogst scoorden gelet op de peilingen, werden uitgenodigd. De VHP, ABOP en NPS namen uiteindelijk deel, terwijl de NDP zich op het laatste moment terugtrok. Voorafgaand aan de debatten zijn intensieve trainingen verzorgd aan journalisten in zowel Paramaribo als Nickerie en aan ‘toekomstige’ beleidmakers. Onder de deelnemers horen enkele huidige volksvertegenwoordigers en beleidsmakers.

In 2019 is de economen vereniging gestart met het uitgeven van digitaal blad onder de naam “INZICHT – Het Surinaams Economisten blad”,  om economische actualiteiten diepgaand te belichten. INZICHT komt inmiddels maandelijks uit. Het abonnement hierop is vooralsnog gratis. In 2020 werd een aanvang gemaakt met een eigen televisieproductie onder de naam Econotori. Alle afleveringen van het VES tv-programma zijn te vinden op YouTube.

De activiteiten tezamen hebben de vereniging in 2019 SRD 69.681,44 en in 2020 SRD 106.182,34 gekost. Deze lasten werden vooral gedekt door diverse baten ten gunste van vereniging in combinatie met de inzet van eigen middelen. In de afgelopen twee jaren werden 23 nieuwe leden verwelkomt in de vereniging. 

Tevreden met het goede resultaat van het bestuur, werd door de ALV goedkeuring verleend aan het gevoerde beleid alsmede de financiële verantwoording. Verder werd er een speciale dank uitgesproken aan de aftredende voorzitter, Winston Ramautarsing, die leidinggegeven heeft aan de vereniging sinds 2016. Een periode van financieel-economische crisis, waarbij met veel takt en inzet het financieel-economisch wanbeleid van de toenmalige Regering werd bekritiseerd. Dezelfde houding heeft de VES voortgezet na de verkiezingen van mei 2020. Het kritisch beoordelen van het economisch beleid is wat vanuit de samenleving ook verwacht wordt.

De Vereniging van Economisten zal als organisatie behorend tot het maatschappelijk middenveld, een bijdrage blijven leveren aan economische vraagstukken door het aangaan van een constructieve dialoog met de belangrijkste actoren om die duurzame welvaart te bewerkstelligen die onze samenleving verdient. Vooral in deze sociaal- en financieel-economisch moeilijke periode, waarbij het beleid van de regering zich richt op de implementatie van het Herstelplan blijft de economen vereniging de vinger aan de pols houden. Ook de offers die gebracht moeten worden om de steun van het Internationaal Monetair Fonds te garanderen hebben eveneens de aandacht

error: Kopiëren mag niet!