Commissie Monumentenzorg heeft nieuwe leden

Er is een nieuwe Commissie Monumentenzorg benoemd door minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens. De commissie staat onder leiding van architecte Jacqueline Woei A Sioe. In aanwezigheid van de directrice van Cultuur, Roseline Daan, vond de overdracht van taken en bevoegdheden plaats door de gewezen voorzitster, juriste Nadia Rostam.

Bij deze gelegenheid pleitte Rostam voor een monumentenbureau ter ondersteuning van het werk van de commissie. Het bureau kan zich volgens haar ten volle toeleggen op de toepassing, maar vooral op de naleving van de Monumentenwet 2002. De wettelijke taken van de commissie zijn volgens haar helaas ontoereikend voor een effectieve bescherming en behoud van de ongeveer 300 aangewezen monumentale panden in het land. Voorts leent het karakter van de commissie zich ook niet voor uitvoerende taken, want deze bestaat uit deskundigen van onder andere verschillende ministeries die één keer per maand voor vergadering bijeenkomen.  

De commissie heeft tot taak de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur desgevraagd of uit eigen beweging van advies te dienen op het gebied van de toepassing van de Monumentenwet. 

De nieuwe voorzitster Woei A Sioe onderschrijft het belang van een monumentenbureau. Ze vindt dat dit bureau ook belast kan worden met de monitoring betreffende onderhoud en restauratie van monumenten. De nieuwe voorzitter pleitte tegelijkertijd voor het in het leven roepen van een monumentenfonds. “Het ontberen van een dergelijk fonds en de slechte financieel-economische situatie in het land, hebben invloed op het regulier onderhoud van monumentale panden. Dit is de reden waarom achterstallig onderhoud steeds groter wordt. Het onderhoud van monumenten leidt door de hoge kosten, steeds meer tot irritatie en onbegrip bij eigenaren”, aldus voorzitter Woei A Sioe. 

Overheid moet meer doen voor behoud monumenten

Incentives, in welke vorm dan ook vanuit de overheid naar eigenaren toe voor behoud van monumenten, moeten serieus in overweging worden genomen, merkte Daan op. Het onderhoud van historische houten panden kost veel geld. De overheid zal zeker meer moeten doen voor het behoud van de monumenten.

Zowel Daan, Woei A Sioe als Rostam ziet weliswaar een lichtpuntje in het Paramaribo Urban Rehabilitation Programme (PURP). Dit programma wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur met de bedoeling de historische binnenstad te herstellen en leefbaar te maken. Met PURP blijkt dat Suriname een duidelijke visie heeft ontwikkeld over de wijze waarop het historisch gebouwd erfgoed kan worden ingezet als deel van het Surinaams economisch potentieel. De commissie Monumentenzorg heeft in dit kader in de afgelopen periode haar goedkeuring reeds gegeven aan de restauratieplannen van enkele monumentale panden in de historische binnenstad.  

Bij de overdracht heeft Rostam een verslag overhandigd aan zowel de directrice Cultuur als de nieuwe voorzitter, over de verrichtingen van de commissie in de afgelopen zittingsperiode 2016 -2021.

In de commissie zitten voorts Rishi Natha (ondervoorzitter), Imro Smith (secretaris), en de leden Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad, Meridith Henry-Cumberbatch, Riane Doelahasori en Bjorn van Hamme. Woei A Sioe, Smith en Natha hadden al zitting in de vorige commissie, respectievelijk in de functies: ondervoorzitter, secretaris en lid. De zittingsduur van deze commissie is vijf jaar. 

Foto vlnr.: Stephen Fokke (directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname), Cliffton Braam (onderdirecteur Cultuur), Imro Smith (secretaris), Jacqueline Woei A Sioe (nieuwe voorzitter), Rita Tjien Fooh – Hardjomohamad (lid), Meridith Henry-Cumberbatch (lid). Op de voorgrond: Roseline Daan (directeur Cultuur) neemt uit handen van Nadia Rostam, gewezen voorzitter, het verslag over de verrichtingen van de commissie over de periode 2016-2021 in ontvangst.

error: Kopiëren mag niet!