Sociaal Akkoord getekend

De overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven hebben woensdag, een dag vόόr de herdenking van 46e Onafhankelijkheidsdag van Suriname, het Sociaal Akkoord ondertekend. De ondertekening vond plaats in het presidentieel paleis. Hiermee wordt een breed maatschappelijk draagvlak gecreëerd voor de uitvoering van de vele zware maatregelen in het kader van het economisch herstelplan van de regering. In het sociaal akkoord hebben de sociale partners afspraken gemaakt over een aantal belangrijke maatregelen die vooral het komend jaar 2022 genomen moeten worden.

Per 1 januari 2022 zullen substantiële belastingverlichtende maatregelen ingaan, waardoor loontrekkers bij zowel de overheid als de particuliere sector meer netto besteedbaar inkomen zullen overhouden. Voor maximaal 2 jaar zullen goederen van eerste levensbehoeften vrijgesteld worden van invoerrechten en omzetbelasting. Koopkrachtversterking voor ambtenaren bij de overheid zal halfjaarlijks plaatsvinden middels loonrondes. Koopkrachtversterking dient wel voorspelbaar en beheerst plaats te vinden. 

Het Suriname Business Forum en het Suriname Business Center zullen uiterlijk in het eerste kwartaal komend jaar een concreet programma met objectieve indicatoren moeten uitwerken om het ondernemersklimaat versneld te ontwikkelen, vooral met het oog op de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie.

In het Sociaal Akkoord hebben de sociale partners constante dialoog in het Tripartiet Overleg afgesproken en “zoveel als mogelijk zonder verstoring van het arbeidsproces”. Hierbij gaat het om herstel van het vertrouwen bij zowel binnenlandse en buitenlandse investeerders. Het particulier bedrijfsleven zal zich inzetten voor arbeidszekerheid en bijdragen aan de overheidsinkomsten door onder andere een actief investerings- en verantwoord prijsbeleid. De overheid zal zorg dragen voor transparantie middels goede voorlichting en communicatie met de samenleving. De vakbeweging zal bij de aanpak van problemen op de werkvloer met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en –arbeidsomstandigheden in zowel de overheidssfeer als in de particuliere sector, een harmonische aanpak aan de dag leggen.   

Belastingvrije grens 

In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over 5 hoofdonderwerpen, te weten belastingen, koopkrachtversterking, sociaal vangnet, prijsbeleid en ondernemerschap en werkgelegenheid.

Op het stuk van belastingen is afgesproken dat per 1 januari 2022 de belastingvrije grens van SRD 220,50 per maand  naar SRD 4.000 wordt opgetrokken. Per 1 juli 2022 zal deze grens definitief worden vastgesteld. Afgeleid van de verhoogde belastingvrije grens zullen de belastingschijven ook verschuiven. De vrijstelling van belasting op vakantietoelage wordt ook verhoogd van SRD 4.000 naar SRD 6.516. Ook voor gratificatie geldt hetzelfde belastingvrij bedrag.  Per 1 juli 2022 komt de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) in de plaats van Omzetbelasting (OB). Hiermee verschuift de belastingdruk van directe naar indirecte belastingen, en daarmee de verbreding van de basis voor belastingheffing. De sociale partners zullen verder overleggen over een totaal pakket aan belastinghervormingen met het oog op koopkrachtverbetering en stimulering van economische groei, lokale investeringen en werkgelegenheid. Partijen hebben afgesproken dat het verlies van belastinginkomsten voor de overheid geen negatieve effecten mag hebben op haar functioneren. Het begrotingstekort mag dus niet toenemen. 

Overheidsinkomsten elders halen

Uiterlijk medio 2022 dienen er maatregelen te worden getroffen om de inkomsten uit de kleinschalige goudwinning daadwerkelijk te vergroten. Ook dient erop te worden toegezien dat belastingafdrachten door de grote goudmaatschappijen plaatsvindt volgens de met hen gesloten overeenkomsten. Onderfacturering en smokkel bij importen en exporten, die verminderde inkomsten voor de staat betekenen, zullen aangepakt worden. De export van rondhout zal worden ontmoedigd en per april 2022 zal de exportbelasting van rondhout (thans 20%) verhoogd worden.

Met betrekking tot het prijzenbeleid is afgesproken, dat de consument beschermd dient te worden tegen prijsopdrijving. Bij de totstandkoming van prijzen, namelijk de prijscalculatie met inachtneming van winstmarges, dient deze eerlijk en transparant te geschieden. Naast het effectief functioneren van de diensten van de overheid, is daarbij de medewerking van het bedrijfsleven onontbeerlijk. Het bedrijfsleven zegt toe alle medewerking te verlenen teneinde onnodige prijsverhogingen te voorkomen. 

In 2022 zal het koopkrachtverlies zoveel mogelijk worden tegengegaan middels macro-economisch beleid, stabiele wisselkoers, geen monetaire financiering en omlaag brengen van de inflatie. Koopkrachtversterking zal beheerst en voorspelbaar plaatsvinden.

Koopkrachtversterking in de overheidssfeer zal halfjaarlijks plaatsvinden middels loonrondes.

SS

error: Kopiëren mag niet!