VN Internationale klimaat conferentie (Conference of Parties ) over klimaatverandering

deel 1

Een historische analyse  over  klimaatverandering  en klimaat verdragen

Klimaatsverandering in de geologische geschiedenis van de aarde  en antropogene  klimaatverandering  

 In de geologische geschiedenis van de aarde ( 4 miljard jaar geleden tot het holoceen  10.000  geleden  )  zijn 4 ijstijden (glacialen) geweest op aarde.  Het waren natuurlijke verandering en van het klimaat  door verandering van de aardbaan  om de zon. Bij  Deze klimaatsverandering was de  aarde ijskoud. De temperatuur was waarschijnlijk  onder nul graden Celsius.  Sporen van de ijstijd zijn overal  op aarde  te vinden.    De laatste ijstijd was 10.000 jaar geleden in het  pleistoceen. Gedurende de jaren ’80 van de vorige eeuw  nam wereldwijd het besef toe onder wetenschappers dat door menselijk handelen  antropogene  klimaatverandering ( het versterkte broeikaseffect )    plaatsvindt.  In de vorige eeuw  zijn Natuurrampen     toegenomen  door klimaatverandering  Menselijke activiteiten, zoals de uitstoot van broeikasgassen en ontbossing zijn in belangrijke mate de oorzaak van de warmer wordende wereld. Men spreekt ook wel van het versterkte broeikaseffect door broeikasgassen.. Van de broeikasgassen draagt CO2  voor meer dan 60 % bij aan de menselijke beïnvloeding van het klimaat. De uitstoot van CO2 is  toegenomen  sedert de industriële revolutie in 1667, door  demografische groei  van de wereldbevolking ( 7,7 miljard mensen in 2021)  en  technologische  innovatie ( transport  systemen ) . CO2  komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie producten ( benzine , diesel) , steenkolen en aardgas .  Additioneel  wordt Het broeikaseffect  versterkt  door ontbossing op grote schaal : groene   planten van het tropisch regenbos   reduceren CO2 uitstoot door het fotosynthese proces en produceren zuurstof.. Bij ontbossing wordt minder    CO2 omgezet met als gevolg versterking van het broeikaseffect en klimaatverandering  Kenmerken van  deze klimaatverandering  zijn :  het warmer , droger , natter en kouder  worden  van de aarde. 

 Het versterkte broeikaseffect  en gevolgen van klimaatverandering.

De aarde wordt verwarmd door de zon. Een deel  van de warmte straling gaat  door de atmosfeer  tot het aardoppervlak, wordt terug gekaatst en vastgehouden door CO2  (koolstofdioxide)  in de atmosfee . Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp en CO2, zorgen  voor het    natuurlijk broeikaseffect. Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde op jaarbasis -18 graden Celsius bedragen, in plaats van de huidige +15 graden. Maar omdat de mens grote hoeveelheden broeikasgassen in de dampkring   uitstoot , wordt het broeikaseffect behoorlijk versterkt. Dit versterkte broeikaseffect   heeft tot  gevolg  mondiale klimaatverandering. Door mondiale klimaatverandering  sedert    eind  vorig eeuw zijn  natuurrampen toe genomen : Er ontstaat een kettingreactie van  natuurrampen als gevolg van het versterkte broeikaseffect  : het warmer   worden van de atmosfeer  zorgt  voor meer   orkanen, tornado`s , bosbrand ,  intense neerslag  , overstromingen , het  smelten van ijskappen op de  Noordpool en Zuidpool  , zeespiegelstijging,   vernietiging parwa en mangrove bos , overstroming  van kustgebieden en verzilting van de bodem.  Klimaatverandering   met als gevolg  droogte , overstroming  en hongersnood heeft klimaat  vluchtelingen op gang gebracht in Azie en Afrika. In 2012  waren  60 miljoen mensen  op de vlucht door klimaatverandering.

Internationale Coördinatie    klimaatverandering  en klimaatverdragen. Deel 2

Eind  20e eeuw  heeft  het  agentschap van de Verenigde Naties “  United  Nations Framework  Climate Chance Conference  ( UNFCCC) het initiatief genomen voor coördinatie van het  mondiaal  klimaatverandering  beleid in de wereld.,  door  de organisatie van klimaatveranderings conferenties. De Verenigde Naties verwachten dat klimaatverandering gedurende de 21ste eeuw  zal   zorgen voor grote overstromingen, extreme weersomstandigheden, droogte en ongeschiktheid van  landbouwgrond met als gevolg hongersnood .   Hongersnood   rapporten van de Verenigde Naties, waar veel wetenschappers het mee eens zijn, bevestigen deze  vermoedens. Wetenschappers en staatshoofden  bespreken  de laatste wetenschappelijke informatie  over klimaatsverandering , het  aannemen van klimaat  verdragen en manieren  hoe lidstaten  ( G7 landen  inclusief  India en  China  )   de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen.

Klimaat conferenties  van de 20e en 21e  eeuw  en klimaatverdragen

 Internationale klimaatonderhandelingen leidden in 1992  tot de  eerste  klimaatconferentie van de  UNFCCC  in    Rio de Janeiro  onder de titel   Agenda 21 :  154 landen hebben   op deze   Conferentie   het verdrag  “ Duurzame ontwikkeling “  aangenomen . Duurzame ontwikkeling  wordt omschreven  als : voorzien in de huidige behoefte van de mens op aarde  voor voedsel en  energie zonder  tekortkoming   voor de volgende generatie . Duurzame ontwikkeling wordt gesymboliseerd  door 3 P`s :  People, planet and Prosperity   in verband met bescherming van de biodiversiteit  op aarde waaronder ook de mens valt.  Het verdrag trad officieel in werking op 21 maart 1994. Sedert  1995 hebben 150 landen  het  beleid van duurzame ontwikkeling  geoperationaliseerd in het nationaal beleid.  Suriname heeft  dit beleid in 1995 geratificeerd  door het biodiversiteitsverdrag en en  plaatsing  van het  Centraal Suriname  Natuur  reservaat op de wereld natuur erfgoedlijst van de UNESCO    .  Artikel 2 van het  verdrag  luidt “Ervoor zorgen dat de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau gestabiliseerd worden dat gevaarlijke menselijke verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen.

 Het UNFCCC  Klimaatverdrag werd  na de conferentie van Rio-de-Janeiro verder uitgewerkt in de 2e klimaat conferentie in  Japan  het Kyoto Protocol (in 1997),. De G7 Industrielanden   hebben bij het Kyoto protocol de  verantwoordelijkheid genomen  de  uitstoot van  broeikasgassen in de periode van 2008 tot 2012 met 5 procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.  Dit verdrag  is in werking getreden   op 16 februari 2005 maar werd niet gerealiseerd door  tegenwerking van de VS die het verdrag niet hebben uitgevoerd.  Het Kyoto  protocol    houdt ook in de  bescherming van tropische bossen  bij de evenaar  in verband met  regulatie van CO2 gehalte  door groene planten  tegen het versterkte broeikaseffect . Hiervoor was  het  fonds   Clean Development  Mechanism ingesteld voor financiering van duurzame ontwikkelingsprojecten  in arme landen voor reductie van broeikassen en compensatie van CO2. uitstoot.  Guyana  is   in 2012 tot 2015  in aanmerking gekomen van het CDM fonds uit Noorwegen voor CO2 compensatie , door verbod op ontbossing van 2012 -2015. 

De UNFCCC   klimaatverandering conferentie  werd in 2009  voortgezet onder de titel van  Conference of Parties  ( COP)   COP  klimaatconferentie van Kopenhagen (2009) , de  COP  deel 3 Biodiversiteit Conferentie van  Nagoya (2010) , de COP  Doha ( Qatar ) conferentie in 2012  over verlenging van het Kyoto-protocol tot 2020 en in 2015 de conferentie van Parijs ,  Op deze conferenties  werd  het verdrag   Reduction Emission   Deforestation  and forest degradation  ( REDD en Redd + ) aangenomen. Per land gelden uiteenlopende CO2 emissiereductie  percentages. Tevens is besloten dat industrielanden een deel van hun  CO2 emissie reductie verplichting via maatregelen in het buitenland mogen realiseren  in verband met conservering  van tropische bossen in arme landen voor ecotoerisme   en  overgang van  winbare  energiebronnen (  aardolie, aardgas en steenkool )  naar hernieuwbare energiebronnen  (zonne energie , hydro-elektrische energie, getijden energie,  biobrandstof    (  ethanol. . uit suikerriet ) elektrische  en hybride auto`s en duurzame eco toerisme  van  het tropisch regenbos  . Winbare energie bronnen zijn   milieuvervuiling en niet voor altijd beschikbaar op aarde. Volgen schatting  is de  reserves aardolie op aarde    nog voor 50 jaar beschikbaar. Hernieuwbare energiebronnen zijn milieu vriendelijk en altijd beschikbaar  in de natuur.  Duurzame  ecotoerisme  van het tropisch regenbos  is  tot stand gekomen in    Costa Rica en op Indonesië.

Gevolgen van klimaatverandering voor Suriname

Klimaatverandering  heeft gevolgen  voor gerelateerde rampen in Suriname. Op korte en lange termijn is Suriname  niet bespaard  voor het gevaar van rampen als gevolg van klimaatverandering. De afgelopen decennia  zijn er al landelijk   meer dan 30 lokale wervelwind uitstoot geweest ,  frequente overstromingen in de kustvlakte en  het binnenland , het buiten de oevers treden van rivieren ( als gevolg   bodemerosie door ontbossing op grote schaal .zie de website “ satellite image deforestation suriname rainforest Deforestation of the Amazon rainforest “ . Erosie van de kustvlakte.De zwwspiegel voor de kust is al 30 cm  gestegen Suriname staat volgens de statistieken van de UNDP, op  de lijst van de tien kwetsbare  landen met een lage kustvlakte die in deze eeuw  bedreigd wordt door zeespiegelstijging..

Hein Raghoebar M.Sc.  Geografen Vereniging Suriname.

error: Kopiëren mag niet!