Veiligheid in Suriname

Tegenwoordig gaat er geen dag voorbij, dat er behalve over de politieke ontwikkelingen steeds meer wordt gesproken over de erbarmelijke sociaaleconomische situatie in Suriname; vooral de toegenomen criminaliteit en verruwing daarvan is zeer zorgelijk en angstaanjagend. Burgers worden op allerlei manieren beroofd, ernstig mishandeld en in veel gevallen ook op mensonterende wijze verkracht of vermoord. De gemeenschap wordt dagelijks opgeschrikt met dit euvel, dat inmiddels een kankergezwel lijkt te worden. Het is alom bekend, dat crimineel gedrag een zeer complex fenomeen is; het omvat velerlei delicten, zoals: diefstal, geweld en vandalisme. Ook georganiseerde/geavanceerde vormen van misdaad, zoals internationale drugssmokkel, mensenhandel, afpersing, enzovoorts behoren tot genoemde categorieën.

Hoewel de criminaliteit, in vergelijking met een aantal landen en steden in de regio, enigszins meevalt in Suriname, brengt dat ons nog lang niet in een hoerastemming. De samenleving die haast dagelijks geconfronteerd wordt met criminele activiteiten, heeft dan ook geen boodschap aan de gepresenteerde cijfers c.q. statistieken van de Korpsleiding van de Politie. Met vaak onverifieerbare argumenten en getallen, wordt gedemonstreerd, dat de misdaad omlaag is gegaan en de criminaliteit is afgenomen; het tegendeel is echter schering en inslag. Inmiddels is het stuitend, dat de beleidsmakers steeds weer garanderen dat de verruwende criminaliteit hard zal worden aangepakt, terwijl de praktijk het tegendeel uitwijst.

Dat de minister van Justitie & Politie, mr. Kenneth Amoksi, zelfs ondersteuning aan de Nederlandse autoriteiten heeft gevraagd om de toegenomen criminaliteit te helpen bestrijden, spreekt voor zich. Het besluit van de minister van Defensie, Krishna Mathoera, om in voornoemd kader militairen in te zetten ter ondersteuning van de politie bij de criminaliteitsbestrijding, is zeker een positieve ontwikkeling te noemen. Dit voorstel is door ondergetekende al eerder gedaan, teneinde de verruwende criminaliteit enigszins in te dammen dan wel de kop in te drukken.

Ook vanuit de Chinese gemeenschap is in 2018 tevergeefs een ernstig beroep op de toenmalige regering gedaan, om de brute overvallen drastisch aan te pakken. Onverminderd de aangedragen argumenten, is het wel frappant dat de voorzitter van het Korps Politie Suriname (KPS), Mielando Atompai, het op voorhand oneens is met de inzet van de, krachtens het Criminaliteitsurgentie Plan, aangetrokken particuliere beveiligingsbedrijven. Het spreekwoord “ terwijl het gras groeit, sterft het paard ”, komt hier zeker goed van pas. De Defensie-minister heeft terecht benadrukt, dat de bescherming van elke Surinamer dierbaar is en dat de militairen ook zichtbaar moeten zijn. Mijns inziens hoeft het geen nader betoog, dat onze justitiële bestuurders meer dan voorheen ware daadkracht en moed moeten opbrengen om gedegen beleid te ontwikkelen.

De strafwetten moeten zonder meer aangescherpt worden en de bevoegdheden van de zonen van Hermandad moeten evenredig uitgebreid worden. Uiteraard kunnen ook burgers een belangrijke rol spelen; in dit kader is het zeer aan te bevelen om de burgerij bewust te maken van de aard en strekking van artikel 41 lid 1 (noodweer en noodweerexces) van het Wetboek van Strafrecht. Noodweer is een noodzakelijke gerechtvaardigde verdediging, waarbij een strafbaar feit wordt gepleegd ter zelfbescherming of verdediging van eigen of een anders lijf … et cetera; wettige en aanvaardbare (zelf)verdediging staat in het strafrecht bekend als noodweer en/of noodweerexces. Meer dan voorheen zal veiligheid van de samenleving, tot topprioriteit van de regering verheven moeten worden, waarbij Politieambtenaren wederom terug moeten naar hun preventieve- en beschermende taken. De ter beveiliging van regeringsfunctionarissen uitgeleende manschappen, dienen met spoed te worden teruggeroepen, om het volk deugdelijk te beschermen en de toegenomen- en verruwende criminaliteit met wortel en tak uit te roeien !

Het veiligheidsgevoel van de Surinaamse samenleving moet wederom terugkeren en worden gegarandeerd. Straks staan we aan de vooravond van de jaarwisseling; moge het zo zijn dat 2022 een jaar wordt om te koesteren.

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!