President Santokhi vraagt om samenwerking op CELAC-top in Mexico

Tijdens de 6de top van staatshoofden en regeringsleiders van de Community of Latin-American and Caribbean States (CELAC) zaterdag 18 september in Mexico-Stad, heeft president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn toespraak de nadruk gelegd op het belang van samenwerken.

“Ik dring er bij ons allemaal op, om politieke wil te tonen, om samen te werken als gelijkwaardige partners. Nu is het tijd voor solidariteit, broederschap en internationale samenwerking. Deze collectieve verantwoordelijkheid is in het belang van ons allemaal. We hebben geen tijd te verliezen, te handelen, te hervormen en weer op te bouwen”, aldus president Santokhi. 

Het staatshoofd legde de nadruk op de kleine staten van de wereld die zwaar zijn getroffen door de impact van de Covid-19-pandemie, de structurele schuldenlast en de economische achteruitgang, wat heeft geleid tot onstabiele politieke situaties, onveiligheid en zwakke samenlevingen.

Hieronder de integrale tekst van de toespraak van president Santokhi:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Excellentie, Andrés Manuel López Obrador, president van Mexico,

Voorname collega regeringsleiders,

Voorname vertegenwoordigers van Celac en de Europese Unie,

Voorname ministers,

Hoofden van delegaties en afgevaardigden,

Dames en heren,

Goedemorgen,

Buenos dias,

Meneer de president,

Om te beginnen spreek ik mijn waardering uit voor de regering van Mexico, voor het hosten van de VI-top van staatshoofden en regeringsleiders van CELAC.

Ik groet u ook voor uw bekwame leiderschap van uw land, terwijl u 211 jaar onafhankelijkheid viert.

Viva Mexico!

Meneer de president,

Gedistingeerde collega’s,

Vandaag de dag staan ​​we allemaal voor enorme uitdagingen, goed wetende dat deze niet allemaal door ons worden veroorzaakt.

Ik dring er bij ons allemaal op aan, om politieke wil te tonen, om samen te werken als gelijkwaardige partners.

Het is nu tijd voor solidariteit, broederschap en internationale samenwerking, meer dan voorheen.

Deze collectieve verantwoordelijkheid is in het belang van ons allemaal.

We hebben geen tijd te verliezen, te handelen, te hervormen en weer op te bouwen

Meneer de president,

Vooral de kleine staten van de wereld zijn zwaar getroffen door de impact van de Covid-19-pandemie, de structurele schuldenlast en de economische achteruitgang, wat heeft geleid tot onstabiele politieke situaties, onveiligheid en zwakke samenlevingen.

Even uitdagend is de beperkte toegang tot goedkope financiering, vanwege de oneerlijke classificatie als middeninkomenslanden, die onze inspanningen op het gebied van wederopbouw, mitigatie en aanpassing belemmert.

CELAC, zou de nieuwe kwetsbaarheidsindex, voorgesteld door CARICOM, moeten ondersteunen.

Meneer de president,

Wat heeft de Covid-19-pandemie, die ons allemaal heeft getroffen, ons geleerd?

Het heeft ons laten zien dat schijnbaar internationale solidariteit in een crisis weinig of geen betekenis heeft en het heeft de zwakke punten onthuld van de effectiviteit van onze internationale mechanismen en mondiale juridische infrastructuur.

In eigen land is het sociale weefsel van onze samenlevingen veranderd, inclusief sociale normen en attitudes.

Er is het risico van een verdeelde samenleving, degenen die volledig zijn gevaccineerd en degenen die niet zijn gevaccineerd.

Dit creëert nieuwe vormen van conflict en we moeten een passend antwoord vinden op deze nieuwe situatie.

Ja, meneer de president, we zijn veerkrachtig geweest, maar tegen welke prijs?

En ja, we hebben de ICT-mogelijkheden kunnen benutten, maar mensen hebben de behoefte om face-to-face te communiceren, zoals we dat tegenwoordig doen, om dialoog te hebben, interactie te hebben en onze gevoelens en gedachten te uiten.

We hebben sociale compassie gezien, via virtuele middelen konden veel processen doorgaan, dankzij virtuele ontmoetingen, ons personeel leerde thuis produceren en onderwijs vond plaats in een andere omgeving.

Ik geloof dat onze inspanningen nu moeten worden gericht op hoe we ons organiseren, voor het “nieuwe normaal”, met Covid-19 in ons leven.

We zullen onze economieën opnieuw moeten opbouwen, investeringsmogelijkheden moeten creëren, obstakels moeten wegnemen, nauwe economische samenwerking moeten aangaan, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid moeten vergroten, vooral onder vrouwen en jongeren.

In het kader van de oprichting, ook via CELAC, en andere regionale samenwerkingsmechanismen, moeten een nieuw, eerlijk en billijk multilateraal systeem in Amerika en de wereld en nieuwe financieringsinstrumenten worden ontwikkeld.

De aan het licht gebrachte zwakke punten van ons gezondheidssysteem moeten worden aangepakt met innovatieve maatregelen en regionale samenwerking; we moeten ook aandacht besteden aan de onderwijskloof die is veroorzaakt door de Covid-19-pandemie.

Mijnheer de voorzitter,

De sociale en psychologische aspecten op de lange termijn, van de impact, veroorzaakt door de pandemie, moeten nog worden begrepen en aangepakt, als onderdeel van een integrale post-Covid-strategie.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn dank uit te spreken aan degenen die mijn land hebben gesteund met de covid-19-situatie.

Gedistingeerde collega’s,

Terwijl we ons voorbereiden op de COP 26 begin november van dit jaar in Schotland, moeten we rekening houden met het volgende:

Edele idealen, zelfs met sterke politieke verplichtingen, betekenen niet veel, zo niet ondersteund met adequate en nieuwe financiële middelen.

Landen die worden gekenmerkt door hoge bebossing, lage ontbossing en een CO2-negatieve omstandigheid, moeten worden gecompenseerd voor het in stand houden van de zuurstofproductie en moeten opereren als een koolstofsinc, voor de wereld als geheel.

Suriname blijft zich inzetten voor het Akkoord van Parijs en zal zich blijven inspannen voor energietransitie en een groene economie.

Ik hoop dat, terwijl we onze economieën ontwikkelen op basis van nieuw gevonden hulpbronnen, er geen dubbele moraal zal heersen, door onnodige belasting- en kostendruk op ons ontwikkelingspotentieel te leggen door degenen die al hebben geprofiteerd van dezelfde hulpbronnen.

Meneer de president,

Tot slot doe ik een beroep op CELAC om een ​​strategische expertgroep op te richten, deze uitdagingen in kaart te brengen en kansen te identificeren en, passende innovatieve oplossingen te ontwikkelen, in de toekomst.

Mijnheer de voorzitter,

Rekening houdend met onze geschiedenis en de diversiteit die ons halfrond vertegenwoordigt, ondersteunt Suriname sterk, zowel regionale samenwerking als halfrond brede samenwerking, via bestaande mechanismen.

Ongetwijfeld; we moeten nadenken over hoe dit multilateralisme van Amerika wordt uitgeoefend in het proces van versterking van de regionale integratie en samenwerking.

Tot slot, mijnheer de voorzitter,

De Republiek Suriname blijft zich inzetten voor regionale integratie, bevordering van democratie, goed bestuur en versterking van de rechtsstaat, als een fundamenteel kader voor economische welvaart, duurzame vrede en internationale samenwerking.

Dankjewel.

Muchas gracias.

God zegene u.

Kijk hieronder vanaf 2:00:00 naar de toespraak van president Santokhi:

error: Kopiëren mag niet!