Tekst toespraak president Santokhi voor Eerste- en Tweede Kamer

Voorzitter, leden van de Eerste en Tweede Kamer, 

Het heeft niet veel gescheeld of ik had u vandaag in het Engels moeten toespreken, misschien niet hier op deze bijzondere plek, maar in de schaduw van de Big Ben aan het Westminster. Maar dankzij de bekende Nederlandse koopmansgeest werd de Derde-Engels-Nederlandse Oorlog in 1674 beëindigd met de bezegeling van de ruil van het huidige New York met Suriname. En hier staan we dan! We kunnen nu in het Nederlands met elkaar communiceren, een taal die ons al eeuwenlang verbindt. Een taal die zich steeds verder ontwikkelt door Surinaamse invloeden. Het enige is dat ik nog altijd moet wennen aan het feit dat Nederlanders aan de verkeerde kant van de weg rijden.

Voorzitter,

Allereerst wil ik u de hartelijke groeten en de warme brasa’s overbrengen van het volk van Suriname. Het doet mij veel genoegen om thans ten overstaan van u de staat van mijn land toe te lichten. Allereerst wil ik u namens het Surinaamse volk bedanken voor de steun die Nederland geboden heeft om het Coronavirus te beteugelen. Dank voor de vaccins die wij van u mochten ontvangen en ook dank voor de medische assistentie op alle niveaus. Van verpleging, van medici, van leveranciers en van de verschillende ministeries van het Nederlandse kabinet. Het virus heeft heel hard om zich heen geslagen in Suriname, met als resultaat veel besmettingen en betreurenswaardig veel doden. Het is een extra crisis bovenop de enorme financiële en economische crisis die wij hebben geërfd van de vorige regering.

Voorzitter, 

De banden tussen onze landen zijn historisch. We zijn eeuwenlang met elkaar verbonden, zelfs in een relatie die gekenmerkt moet worden door zwarte bladzijden in ons beider geschiedenis. Het is dan ook goed dat thans deze zwarte bladzijden door steden in Nederland erkend worden, zodanig zelfs dat onlangs er, vanuit uw hoofdstad, excuses hebben geklonken. Dat heeft het Surinaamse volk zeer gewaardeerd. Maar ook het feit dat ons gemeenschappelijk slavernijverleden en onze heraut van de vrijheidsstrijd Anton de Kom in de Nederlandse Canon is opgenomen, is lovenswaardig. Ondanks de soms ongemakkelijke band tussen onze beide landen en vooral de radiostilte van de afgelopen 10 jaar bent u ons niet vergeten. En wij u ook niet! De erkenning van ons gedeeld verleden heeft zich vertaald in de plaatsing van monumenten in de Bijlmermeer, in het Oosterpark in Amsterdam en door zelfs de instelling van een leerstoel inzake Hindostaanse migratie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Voorzitter,

Suriname is nog een relatief jonge staat. We zijn 45 jaar oud en na een hoopvol begin, na de onafhankelijkheid, zijn we snel geconfronteerd met ernstige bedreigingen van de democratie. Dit heeft geleid tot dramatische wendingen in onze geschiedenis. Gebeurtenissen die het land en de bevolking tot op de dag van vandaag nog tekenen, waarvan de wonden nog niet geheeld zijn en de littekens zichtbaar. Het militair bewind, de decembermoorden en de nasleep ervan hebben de democratie en de belevenis van de rechtsstaat behoorlijk op de proef gesteld. Ik durf te stellen dat er bewust is gewerkt aan een uitholling van vitale overheids-instanties en sociale- en maatschappelijke structuren in mijn land. Het heeft mijn land naar de rand van de afgrond gebracht. De staatkas werd geplunderd, corruptie heeft hoogtij gevierd, het bestuurlijke apparaat verlamd. Financieel woekeren we met torenhoge leningen en een rentelast die steeds strakker om onze nek wordt getrokken. We werden in een wurggreep gehouden door wanbeleid en wij allen betalen thans de rekening. Het is een heel hoge hypotheek op de toekomst van een generatie Surinamers. 

Maar, voorzitter, Het Surinaamse volk was het wanbeleid zat en wil vooruit. Zij wil een goede toekomst, gebaseerd op democratische principes in de geest van de Verlichting, waarbij vrijheid, gelijkheid en broederschap centraal staan.

Voorzitter,

Ik sta thans voor u als symbool van het nieuwe begin in Suriname. En eigenlijk ook het nieuwe begin in onze bilaterale relaties geschoeid op de leest van intensieve samenwerking. We zijn niet alleen historisch met elkaar verbonden, maar ook op een andere bijzondere wijze. In uw land is er een Surinaamse diaspora van bijkans 360.000 personen, die heel intensieve banden onderhoudt met het land van herkomst. Deze relatie is niet alleen vanwege familiebinding van belang, maar ook vanuit economisch en financieel perspectief. In deze moeilijke tijd zorgen al deze mensen voor een helpende hand naar hun familieleden in Suriname. Dagelijks worden pakketten naar Suriname gestuurd met levensmiddelen en andere zaken. We zijn erg blij met deze gedemonstreerde vorm van solidariteit. En vanuit deze plek zeg ik tegen al die Surinaamse Nederlanders willen zeggen: Gran tangi, dank dat u op deze wijze uw verbondenheid en solidariteit met ons in Suriname toont in deze tijd van economische terugval. 

Ons diaspora beleid is erop gericht om intensief samen te werken met de diaspora op het gebied van toerisme, handel, investeringen, cultuur, sport, economie en de inzet van technisch kader en samenwerking met private ondernemingen.

Het nieuwe begin houdt ook in dat mijn regering zijn beleid zal baseren op nationaal en internationaal geldende wet- en regelgeving voor integer bestuur, democratie, rechtsstaat en respect voor bescherming van mensenrechten. De Surinaamse grondwet stelt iedere burger in de gelegenheid zijn aspiraties na te streven gebaseerd op wet en recht. 

Duurzame ontwikkeling staat centraal en is een belangrijke leidraad bij de uitvoering va ons ontwikkelingsbeleid. Dit alles is onderdeel van ons beleid gebaseerd op urgentie, stabilisatie en groei. Economische groei dient inderdaad tot stand te worden gebracht, echter dient dat plaats te vinden zonder dat het milieu wordt belast.

Suriname heeft zich wederom geschaard in de rij der naties die respect tonen voor naleving van het Handvest van de Verenigde Naties, het Handvest van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de universele verklaring van de Rechten van de Mens, zoals vastgelegd op 10 december 1948 in New York en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (BUPO) van 16 december 1966, New York. 

Onlangs is in de Nationale Assemblee in Suriname het ambitieuze Herstelplan goedgekeurd als de beginfase van de uitvoering van ons reconstructie beleid. Hiermee is een aanvang gemaakt met het duurzaam herstel van de onevenwichtigheden in de Surinaamse economie. Helaas zal de veerkracht van het Surinaamse volk wederom op de proef worden gesteld. Zwaar op de proef gesteld! Monitoring van de uitvoering en continue overleg met bedrijfsleven, producenten, importeurs, de financiële sector en de vakbeweging vereist veel kundigheid, vaardigheid, takt, geduld en vertrouwen en vooral bestuurlijke- en politieke stuurmanskunst.

Het doet mij genoegen u te informeren dat ik namens mijn land over enige tijd als voorzitter leiding mag geven aan de CARICOM, de Caraibische Gemeenschap. Ook zal ik over enkele weken de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal toespreken en met de wereldgemeenschap onze perspectieven delen. 

Voorzitter,

Ik weet dat niet elke vergelijking 1-op-1 geldt. Maar ik denk dat u als geen ander weet wat het betekent om een land weer op te bouwen. Suriname verkeert nu in een situatie van wederopbouw. We staan voor immense uitdagingen op financieel en economisch gebied en voor wederopbouw van de in verval geraakte infrastructuur. Het Surinaamse volk heeft een enorme veerkracht en moed gedemonstreerd en is bereid samen met de regering de wederopbouw van Suriname op het juiste spoor te krijgen. Dit doel zullen we bereiken door intensieve samenwerking met onze historische- en nieuwe samenwerkingspartners.

Voorzitter,

De voor ons astronomische schuld van ruim 4 miljard Amerikaanse dollar en de daarmee gepaard gaande rentelasten hangen als het zwaard van Damocles aan een dun draadje boven het hoofd van de Surinaamse bevolking. 

Suriname heeft zich ondertussen naar de internationale gemeenschap toe opengesteld voor investeringen en ook met Nederland hebben wij op dit gebied de banden ondertussen sterk aangehaald. Wij beogen met Nederland voor de naaste toekomst te komen tot een moderne overeenkomst voor Hernieuwde Vriendschap en Partnerschap. Wij denken hierbij aan investeringen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van agro-industrie, infrastructuur (zoals het bouwen van wegen, bruggen) en oeververdedigingswerken en de bouw van benodigde havenfaciliteiten met het oog op de vondst van grote olievelden in het Westen van het land.

De gebieden van samenwerking die reeds geïdentificeerd zijn omvatten evenzo gebieden van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van economie, financiën, landbouw, gezondheid, defensie, klimaat, milieu, water, onderwijs, technische en culturele samenwerking.

De Surinaamse regering heeft assistentie gezocht binnen het multilateraal stelsel zoals het Internationale Monetaire Fonds (IMF), Inter American Development Bank (IDB), De Wereld Bank, alsmede gerenommeerde financiële consultants om mede te assisteren bij het redresseren van de gecreëerde onevenwichtigheden in de economie en het herschikken van de Surinaamse schuldenpositie. De Nederlands Regering heeft zich in onze bilaterale bespreking uitgesproken om desgewenst bijstand te verlenen.

Voorzitter,

De wederkerigheid goed in acht nemend kunnen wij ook vanuit onze kant een bijdrage leveren aan positieve ontwikkelingen in uw land. Ook op het gebied van duurzaamheid en energietransitie kan en wil Suriname een bijdrage leveren aan de ambities die Nederland thans heeft, al dan niet in Europees verband. Ik denk op het gebied van landbouw, bloemen- en fruitteelt en aan de verduurzaming van de pluimvee-sector. De discussies in Nederland met betrekking tot problemen met stikstof en de al dan niet gedwongen inkrimping van boerenbedrijven, zijn bekend. Voor boeren en andere ondernemers in de land- en tuinbouwsector, akkerbouwers en telers in Nederland die graag in Suriname zouden willen investeren zeg ik dat mijn land een aantrekkelijk investeringsklimaat voor u zal realiseren. Met onze Nederlandse counterpats zijn wij thans bezig na te gaan welke faciliteiten ondersteunend kunnen zijn.  We kunnen met elkaar een win-win situatie creëren die goed is voor betrokkenen, goed voor Nederland en goed voor de ondernemers in Suriname. Maar bovenal kunnen we zo ook gezamenlijk werken aan een duurzame wereld van morgen.

Voorzitter,

Velen realiseren zich dat niet, maar Suriname is een buurland van de Europese Unie. Ons Oostelijk buurland is namelijk Frans-Guyana, ook bekend als Cayenne. Voor uitdagingen in de Europese Unie op het gebied van energie, migratie en handel kan Suriname een partner zijn. Kijkend naar onze gunstige ligging in Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied kan mijn land met een relatieve grote luchthaven en met veel beschikbare ruimte voor uw bedrijven een belangrijke rol spelen als gateway, op zowel het gebied van opslag als doorvoer van handelsgoederen. Er liggen veel kansen in Suriname voor het Nederlandse bedrijfsleven die benut kunnen worden om de economie van zowel Nederland als die van Suriname verder en duurzaam te ontwikkelen.

Na een lange afwezigheid hebben Suriname en Nederland het besluit genomen om in respectieve landen ambassadeurs te benoemen. Evenzo heeft op hoog ambtelijk niveau tussen beide landen intensief overleg plaats gevonden. Daarvoor hebben Premier Rutte en ik telefonisch afspraken gemaakt over continuering van bilaterale overleg en hebben ministers Ramdin, Kaag en Blok evenals minister Achaibersing van Financiën. Na het Hoog Ambtelijk overleg vonden handelsmissies plaats die de relatie verder op de rails brachten en met name de rol van de private sector in dit deel van de samenwerking. Afspraken zijn gemaakt dat in de komende jaren monitoring van de hernieuwde samenwerking regelmatig op ministerieel niveau zal plaatsvinden. 

Maar ook met onze andere partners zoals, Frankrijk, België, Guyana, Brazilië, India, China, Indonesië, zijn de betrekkingen aangehaald op basis van wederzijds respect en gezamenlijke belangen.

Voorzitter,

In zijn felicitatiebrief aan mijn regering vorig jaar schreef koning Willem-Alexander, en ik citeer: “De sterke historische band tussen onze landen en de maatschappelijke verwevenheid aan onze beide samenleving zijn bijzonder en koester ik. Graag spreek ik dan ook mijn warme belangstelling voor Suriname uit. Ik heb er vertrouwen in dat het Koninkrijk en Suriname zullen samenwerken in een geest van vriendschap, wederzijds begrip en respect, en dat de bilaterale relatie zich de komende jaren positief zal ontwikkelen”. Indachtig deze woorden ben ook ik ervan overtuigd dat we onze relatie weer opnieuw zullen definiëren. Inderdaad in de geest van vriendschap, wederzijds begrip en respect. Leden van de Eerste en Tweede Kamer ‘kon na sranang’. Kom naar zonnig, groen en gastvrij Suriname. Zodat we elkaar nog beter leren kennen. Ik dank u.

error: Kopiëren mag niet!