Centrale vraag voor deze periode van sociaal en maatschappelijke onzekerheden

Als inleiding moge dienen een korte opmerking; Er zijn vele mensen o.a. Surinaamse politici  die nog geloven in de individuele goede gezindheid en barmhartigheid. Helaas geloven Surinaamse vakbondsleiders ook daarin, zij zien niet in dat ons dagelijks sociaaleconomisch en politiek leven beheerst wordt door systemen en de verschillende internationale organisaties die elk voor zich en allen te samen hard en onbarmhartig zijn.

Beste Surinaamse vakbondsleiders en/of politici, het democratisch stelsel dat wij gekozen  hebben zal pas kunnen gedijen wanneer onze burgers met vol vertrouwen arbeiden aan de economische welvaart en sociale zekerheid. In ieder geval zal van achteruitgang in deze geen sprake moeten zijn. Wanneer ik dit stel bedoel ik niets anders dan; los laten het opgang zijnde volksvijandig ontwikkeling beleidsstrategie en overgaan tot positief handelen. Wij moeten de primaire doelstellingen van het leven n.l. het individueel en collectief overleven op rationele, wel overwogen mens vriendelijke wijze aanpakken.

Maatschappelijke werkelijkheid

Het sociaal, financieel en economisch  beleid met de vele programma’s van onze regering, laat ons duidelijk merken wat in feite gebeurt met de maatschappelijke werkelijkheid en de harde realiteit. Wij volgen nauwlettend het proces van het steeds slechter wordende sociaal financieel economisch leven van alledag, Hoe moeten wij als werkende burgers verder onder deze omstandigheden; Juni 2020 vertegenwoordigde een salaris SRD.3000. ongeveer USD.400.|  Thans in 2021 is SRD.3000. USD.150.|

Als gelet wordt op het sociaal economische ontwikkelingsprogramma (in uitvoering) van onze huidige regering, zien wij dat er een  beleidsstrategie wordt gehanteerd: Deze beleidsstrategie past niet binnen onze ‘consensus democratie’.

De besluiten worden door een toevallige meerderheid (groep) genomen; achteraf worden de maatschappelijke organisaties en/of de werknemers vertegenwoordigers (vakbonden)  uitgenodigd om het besluit te vernemen.

Een besluit dat niet via onderhandelingen en/of consensus is bereikt. “Moeten wij geloven dat de Surinaamse regering het maatschappelijk middenveld als ook de werknemersorganisaties (vakbonden) heeft kunnen  parkeren op de stallen?”

Wat wij zien is dat onze regeringsautoriteiten een vernietigende sociaaleconomische ontwikkelingsprogramma en beleidsstrategie met een zeer onrechtvaardige structuur is gaan omarmen, met heel veel chaos scheppende elementen in zich.  Frappant is, dat bovengenoemd programma niet door middel van onderhandelingen en/of consensus is bereikt.

Of moeten wij geloven dat  onze werknemersorganisaties hun goedkeuring hebben gegeven ter bestendiging van bovengenoemd programma; met daaraan gekoppeld  een wensenpakket bestaande uit 11. Punten. De gedragingen en handelingen voortvloeiend uit het falend beleid van onze regeringsautoriteiten doen ons helemaal niet goed.

Beste vakbondsleiders het resultaat tot nu toe is dat er enorm veel onnodige schade wordt geleden en ook dat er te veel offers moeten worden gebracht .

Brandstofverhoging

Het gevolg hiervan is dat er een groeiende mate van teleurstelling en maatschappelijke onzekerheid merkbaar is. Dit gaat uiteindelijk leiden tot verergerende chaotische situaties in het sociaal economisch leven van de burgers. Anders gezegd dit huidig beleid is naar de burgers toe vernietigend. Deze maatregel heeft niets van versobering, bezuiniging, besparing of efficiëntie in zich. Het ligt duidelijk in de bedoeling regeringsinkomsten te genereren. Het verhaal dat de consument minder brandstof zal kopen, heeft niets uit te staan met verantwoord koopgedrag. Het is een handeling ingegeven door IMF en/of onvermogen. Met als gevolg afnemende koopkracht. Er is duidelijk geen sprake van een rationele selectie volgens criteria van effectiviteit.

Ons sociaal zekerheidsstelsel

Dit stelsel dat ontwikkeld was om te  garanderen dat de minimale standaarden voor een behoorlijk bestaan op het gebied van: behuizing, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociale zekerheid en dat gelijke levenskansen kunnen worden gerealiseerd, is heden ten dage vanwege het vernietigend beleid sterk onder druk komen te staan .Vakbondsleiders; wij het volk hebben niks aan de door u ingediend wensen pakket de zovele georkestreerde lof uitingen en politieke verhalen zonder een levens ethos.

Sociaal vangnet

Een uitnodiging om de groep afhankelijken te vergroten mijne heren en dames vakbond leiders en Politici, kunt u ons helpen antwoord te vinden op de drie  vragen die zich aan ons opdringen?

1. Biedt het stelsel met de verschillende programma’s voldoende zekerheid om de sociale en financiële gevolgen van geen werk hebben op te vangen?

2. Biedt zij voldoende veerkracht zou wijlen vakbondsleider F. Derby zeggen; om afhankelijken te stimuleren te gaan naar de arbeidsmarkt.

3. Hoe zeker is het zekerheidstelsel om ervan verzekerd te zijn dat het zeker is?

Door de gedragingen, handelingen en besluitvorming van  de huidige Surinaamse  regering  met haar batterij van deskundigen; is er een grote, mate van teleurstellingen sociale en maatschappelijke onzekerheid binnen de Surinaamse samenleving ontstaan.

Deze fase van maatschappelijke/sociale onzekerheid is aanvankelijk ongeorganiseerd, onberekenbaar en gaat gepaard met een groeiende twijfel aan de deugdelijkheid van instituties en traditionele waarden. Die situatie wordt voor een samenleving als geheel gevaarlijk als zij zich massaal uitbreidt.

Mijne heren en dames, beleidmakers,

U weet het of niet; dit betekent dat  duizenden mensen in hun oorspronkelijke verwachtingen teleurgesteld worden en geen gezag meer erkennen. Er treedt een fase van algemene scepsis in, waarin de mensen hun oriëntatie kwijt zijn; dat wil zeggen, mijne mensen zij zijn hun symbolen zoals voorstellingen en idealen als fundamentele en samenbindende communicatiemiddelen kwijt.

De centrale vraag voor deze periode is; welke substituten  zullen worden gevonden teneinde de niet vol te houden maatschappelijke onzekerheid in zekerheden te veranderen en het bewaken en verdedigen ervan.

Ter voorkoming dat er nog meer politiek en moreel verkeerde antwoorden worden gegeven die de werkende klasse en/of de totale Surinaamse samenleving in een afgrond van sociaal economisch maatschappelijke ellende kan laten doen belanden.

COMITÉ VOOR MODERNISERING.

RESSORT FLORA.

E.CASTELEN.

error: Kopiëren mag niet!