“De vernietigende 18de eeuwse beleidsstrategie’ van onze huidige regeringsautoriteiten”

Beste volksvertegenwoordiger, als inleiding moge dienen een korte opmerking: In het achttiende-eeuwse vroege kapitalisme waren de economische aspiraties van de welgestelde burgerij gericht op het vermeerderen van haar rijkdommen door middel van de koloniale politiek en de buitenlandse handel. Lange werkdagen en lage lonen voor de arbeiders, vrouwen en kinderarbeid op grote schaal met opeenhoping van arbeiders in beperkte en onhygiënische woonomstandigheden. Einde opmerking.

Het vernietigende beleidsstrategie

De stem van het volk: Het vernietigende sociaal financieel economisch beleidsstrategie (Herstelplan) stammende uit de 18de eeuw  van onze regeringsautoriteiten: Laat ons duidelijk merken wat in feite gebeurt met de maatschappelijke werkelijkheid en de harde realiteit. Het Surinaamse volk verkeert in een vreselijke terugvallende situatie, een set back dus. De steeds verhogende prijzen in de winkels de onaanvaardbare hoge inflatie,  de steeds afnemende koopkracht de steeds groeiende werkloosheid en maatschappelijke onzekerheid is te wijten aan het vernietigende sociaal financieel economisch beleid van de huidige Surinaamse regering. Ook volgen wij nauwlettend het proces van de steeds slechter wordende sociaal financieel economisch leven van alledag.  Hoe moeten wij als werkende burgers verder onder deze omstandigheden? Meneer /mevrouw de Volksvertegenwoordiger?

Dit huidig programma is een structuur met duidelijke instortingsverschijnselen. Het gevolg hiervan is dat er een groeiende mate van teleurstelling en maatschappelijke onzekerheid merkbaar is. Dit kan uiteindelijk leiden tot verergerende chaotische situaties in het sociaal economisch leven van de burger. Anders  gezegd dit huidige beleid is naar de burgers toe vernietigend en zit vol met chaos scheppende elementen.

De gedragingen en handelingen voortvloeiende uit het falend beleid van de huidige VHP+ regering doet ons helemaal niet goed. Het resultaat tot nu toe is dat er enorm veel onnodige schade wordt geleden en dat er te veel offers moeten worden gebracht. De huidige Surinaamse president, gaf op 28-12-2020 aan, dat de regering in de eerste maanden van 2021 een doorbraak op financieel economisch gebied verwacht; thans zeven maanden verder, blijkt;  dat de verwerkelijking van de gedane prognoses nog lang niet inzicht is.

Algemeen-volks belang of eigenbelang?

Voor welk belang kiest de president en/of de Opperbevelhebber van Suriname. Aansturing anti-money laundering programma op hoogste niveau. Daarom is door de VHP+ besloten dat de anti money laundering steering council ASC National risk Assessment op het hoogste niveau geplaatst wordt. Namelijk onder leiding van de president (VHP).  Je zou denken dat de eerste vervanger van de president  de VP. R .Brunswijk(ABOP) moet zijn. Nee  het is de minister van buitenlandse zaken (VHP); niet het hoogste niveau dus. De VP (ABOP) vervult in deze de rol van  trotse figurant. Spek en bonen dus.

Meneer /Mevrouw geachte DNA LID; dit gaf de president op 8 juli 2021 aan, tijdens de installatie  van de ASC en de project implementatie unit PIU. Hij betitelde de installatie van de PIU en de ASC als een zeer belangrijke aangelegenheid.

Hiermee wordt er een structuur opgezet voor de aansturing van het anti money Laundering beleid en het implementeren van maatregelen om Suriname te weerhouden van enig besluit dat black –of grey listing zou kunnen inhouden.

De tijdlijn hiervoor is vrij kort en zwaar; aangezien er binnen zeven tot acht maanden een slechte beoordeling voorkomen moet worden. Aldus de president. “Kort samenvatten: alles culmineert in: algemeen belang voor eigenbelang”. (De innerlijke centrifugale neiging van het SURFIN fenomeen). Waar is de president en/of opperbevelhebber van Suriname?

Meneer/Mevrouw Volksvertegenwoordiger DNA LID. Help ons!

Het Surinaamse volk is in een hevige oorlogssituatie verwikkeld. Het gevecht wordt niet met ballistische wapens  gevoerd, het is een biologische;  de aanvaller is zeer agressief genadeloos, onzichtbaar en draag de naam van COVID 19; het is SOS geblazen!

Er worden door de Surinaamse autoriteiten allerlei protocollen geformuleerd en afgekondigd van: neus-mondbedekking tot Total  Lockdown een soort ‘staat van beleg dus’. Het verlies en schade aan de Surinaamse zijde  is enorm: De nationale bedrijvigheid en/of nationale ontwikkeling is tot stilstand gebracht, mensen gaan dood: Wat wij missen is een strategie om de vijand zichtbaar te maken en onder controle te krijgen.

Voor Suriname met een electorale bevolking van 380.000 (driehonderd tachtig duizend zielen exclusief de 140 duizend scholieren) is het aantal besmettingen van 24.000+ en 600+doden schrikbarend hoog. De vraag is nu wel  of de president kiest voor ‘fresh capital’  of de gezondheid welvaart en/of welzijn voor het Surinaamse volk?

De beantwoording hiervan laten wij over aan het  denkvermogen van onze Volksvertegenwoordigers (DNA) en  de  vele burgers van dit mooie land die met de dag verder gebukt gaan onder de steeds toenemende problemen.

Een ernstige beperking

Het is opgevallen dat de op de traditie georiënteerden, de VHP, na de verkiezingen van 25-mei 2020 het sterkst in regering is vertegenwoordigd. Maar haar representanten schijnen nu geen enkel vruchtbaar programma te hebben en begrijpen waarschijnlijk niet wat zich in de wereld en in het eigen land voltrekt.

Moeten wij geloven dat de op de traditie georiënteerden met haar coalitiegenoten, ABOP/PL  NPS niet te herkennen zijn door een streven naar duidelijke politieke en maatschappelijke doelstellingen, behoudens dan de verovering van de staatsmacht.

In dit verband kijken wij in de richting van onze regeringsautoriteiten. Ons bekruipt het bange gevoel dat de huidige Surinaamse president met zijn batterij van deskundigen, niet bij machte is puzzels te leggen.  Puzzels leggen vereist bijzondere creativiteit en bovendien ook beargumenteerd denkwerk. Puzzelen is in feite intellectueel en theoretisch denken en handelen bij uitstek.

Opmerkelijk is ook wel dat het onze regeringsautoriteiten met hun persdiensten die dagelijks bezig zijn  nog steeds niet is gelukt om de Surinaamse samenleving te voorzien van eerlijke IMF en betrouwbare COVID 19 informaties. Hun boodschap leeft in grote vijandschap en in schril contrast met de maatschappelijke werkelijkheid;  De huidige VHP+ regering verzoent zich wel met wishful thoughts, die dan de status krijgen van opbouwende politiek, met averechtse uitwerking.

Onnodig hierbij te stellen dat ons volk in deze fase niet gediend is van zulk een erge vorm van subjectivisme.

Comité voor modernisering

E.  Castelen

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: