Voorstel Wet Verbod Nevenfuncties DNA-leden

De regering heeft het concept wetsvoorstel af welke het verbod regelt dat leden van De Nationale Assemblee (DNA) nevenfuncties bekleden. Het wetsvoorstel is bedoeld om het lidmaatschap van De Nationale Assemblee te kwalificeren als een voltijdse baan, door het verbieden van welke nevenfuncties dan ook. Het gaat niet om het toucheren van meerdere salarissen zonder dat daarvoor prestaties worden geleverd, maar ook het voorkomen van conflict of interest. 

Het concept van de Wet Verbod Nevenfuncties leden van de Nationale Assemblee zal door de regering eerst naar de Staatsraad verzonden worden ter becommentariëring en advies, alvorens het bij het parlement  indient voor behandeling en eventuele goedkeuring. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.

Kritiek vanuit samenleving

Het bekleden van meerdere functies en daarmee het toucheren van meerdere salarissen door leden van het parlement vormt sedert het aantreden van de huidige regering op verschillende momenten een groot punt van kritiek vanuit de samenleving, en ook tijdens debatten in het parlement. Het ademt de gevoelens vanuit de samenleving van onrechtvaardigheid, oneerlijkheid en moreel onethisch.

President Chandrikapersad Santokhi heeft naar aanleiding hiervan kort na zijn aantreden beloofd dit vraagstuk nader bij wet te zullen regelen. Dat lijkt nu met het concept wetsvoorstel inderdaad het geval te zijn. Ingevolge artikel 62 van de Grondwet is het mogelijk om bij wet vast te stellen welke ambten bij het verkrijgen van het lidmaatschap van de Nationale Assemblee non-activiteit tot gevolg heeft.

In het eerste artikel van het concept wetsvoorstel staat opgenomen, dat leden van de Nationale Assemblee noch bij de overheid noch bij de particuliere sector nevenbetrekkingen vervullen, al dan niet betaald, met het oog op een goede vervulling van hun ambt of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Voorts staat in een andere bepaling expliciet dat het lidmaatschap van de Nationale Assemblee niet verenigbaar is met het ambt van minister of onderministers, het lidmaatschap van de Staatsraad, de Rekenkamer, het Openbaar Ministerie, het Constitutioneel Hof, Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen van enig rechtspersoon, andere politiek-bestuurlijke ambten en functies bij het bedrijfsleven of bij de vakbeweging.

Van rechtswege non-activiteit

Verder is opgenomen, dat het lidmaatschap van de Nationale Assemblee van rechtswege  non-activiteit tot gevolg heeft voor een ambt dat wordt vervuld door een ambtenaar zoals bedoeld in de Personeelswet. Het lidmaatschap van de Nationale Assemblee heeft van rechtswege ook opzegging tot gevolg van enige dienstbetrekking voortvloeiende uit een  arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten met de staat, een door de staat opgerichte rechtspersoon, een door de staat overgenomen rechtspersoon , een door de staat gesubsidieerde dan wel voormalig gesubsidieerde instellingen, particuliere instellingen of rechtspersonen. 

Degene die bij de inwerkingtreding van deze wet reeds is toegelaten als lid van de Nationale assemblee en daarbuiten een ambt vervult of enige dienstbetrekking heeft, dient binnen 1 maand na inwerkingtreding van de wet de voorzitter van DNA schriftelijk meedelen dat hij/zij het DNA-lidmaatschap behoudt of beëindigd middels ontslag op eigen verzoek. Gebeurt dat niet dan treedt onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van één maand van rechtswege non-activiteit op voor het ambt dat het lid buiten het parlement vervult. Ook arbeidsovereenkomsten die het lid buiten het parlement is aangegaan worden na één maand van inwerkingtreding van de wet van rechtswege beëindigd.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: