Aangepaste dienstverlening civiele sector Hof van Justitie

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, wordt de dienstverlening van de civiele sector van het Hof van Justitie met ingang van maandag 24 mei tot nadere berichten, als volgt aangepast: 

Dienstverlening op het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combé weg no. 2

 1. Indienen van exploten en spoed verzoekschriften en aantekenen van appèl in civiele zaken

Uitsluitend de volgende documenten worden in ontvangst genomen:

 1. Oproepingsexploten voor nieuwe zaken
 2. Verzoekschriften voor bijzonder spoedeisende kort gedingen en spoedeisende familie/voogdijzaken
 3. Conclusies in bijzonder spoedeisende kort gedingen op basis van vastgestelde afconcludeerschema’s
 4. Aanvragen voor beschermingsbevelen
 5. Documenten betreffende appèl aantekening
 6. Vanwaardeverklaring procedures en zeer urgente beslagverzoeken kunnen worden ingediend. Het resultaat van het beslagverzoek (zowel de af- als de toewijzing) en een eventuele bedenking zal via e-mail aan de belanghebbende(n) worden bekendgemaakt. 

Verzoekschriften voor het aanhangig maken van alle overige civiele procedures, worden tot nader order niet in ontvangst genomen.

 1. Zittingen in civiele zaken
 1. Nieuwe kort gedingen die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen afgeroepen worden. Overige zaken (uitgestelde zaken en zaken die staan voor uitspraak) op de kort gedingrollen worden ambtshalve uitgesteld. Alle reeds geplande comparitiezittingen in kort geding worden aangehouden.
 2. Zaken op de handelsrol (inclusief comparitie en enquête) worden ambtshalve uitgesteld in die stand. Slechts de nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen afgeroepen worden
 3. Echtscheidingszaken, voogdijzaken en andere familiezaken zullen in dezelfde stand worden aangehouden, met uitzondering van de nieuwe zaken. De nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen worden afgeroepen. Spoedeisende beschermingsbevelen zullen wel in behandeling worden genomen. 
 4. Voor nadere informatie met betrekking tot uitsteldata van de verschillende zittingen moet contact worden opgenomen met de respectieve units.
 1. Vonnissen en beschikkingen

Slechts echtscheidingsvonnissen, gegeven beschermingsbevelen, bijzonder spoed vonnissen en spoed beschikkingen zullen worden verstrekt.

Voor nadere informatie kan in contact getreden worden met de verschillende units:

unit kort geding

unit familie

unit handel

Dienstverlening op het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein no. 4

 1. Ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

De behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep, wordt als volgt uitgesteld: 

De zitting van 4 juni 2021 (inclusief de ambtenarenverhoren), wordt uitgesteld. Voor nadere informatie met betrekking tot uitsteldata, moet contact worden opgenomen met de administratie van de unit hof civiel. De nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen wel op die zittingen worden afgeroepen. Indien vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak wel zal worden behandeld, dan zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen cq. hun gemachtigde. Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel op het e-mail adres [email protected]

N.B. De aangepaste dienstverlening heeft tot doel de aanloop van personen in de gerechtsgebouwen tot een minimum te beperken en zo de overdracht van het virus te voorkomen. Op alle belanghebbenden wordt een beroep gedaan om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: