Waarheen met onze rijkdommen?

Eens waren wij, Suriname, op de 17e plaats op de ranglijst van de rijkste landen ter wereld. Op de hoeveelste plaats wij thans staan, is niet helemaal duidelijk. Gelet op de recente oliefondsen moeten wij zeker een trede hoger zijn geklommen. Iets dat als een paal boven water vaststaat, is dat ons land rijkelijk is gezegend met natuurlijke hulpbronnen.                                                           Als de exploitatie, de controle op een richtige en adequate wijze geschiedt, zal er geenszins sprake zijn van enige armoede. Bovenal moeten wij op een oprechte en vooral op een eerlijke manier omgaan met de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen.

Als illegalen onze rijkdommen, vooral goud, hout en vis/garnalen roven en het land uit smokkelen, kunnen wij het gecreëerde economische gat nooit dichten!  Er zijn veel instanties en diensten, die de nodige controle kunnen uitoefenen en dit zal moeten geschieden zonder aanzien des persoon. De porknokkers moeten gewoonweg worden ontruimd, aangezien onze wateren behoorlijk worden vervuild door veelvuldig gebruik van kwik en op onverantwoorde wijze ontginning van onze rijkdommen. Voor zover bekend, bestaat er geen wetgeving die het gebruik en de handel in kwik verbiedt. Bij wet is alleen geregeld dat de import ervan een vergunningsplicht is. De zogenoemde legale smokkel geschiedt reeds jaren, het werd gedoogd en de autoriteiten hebben nimmer de moed opgebracht om harde disciplinaire maatregelen te treffen. Illegale gouddelvers, de porknokkers en de Braziliaanse garampeiros zijn moeilijk te beheersen en te controleren. Dit fenomeen doet zich ook voor in de houthandel en – smokkel!

Er moet gestreefd worden naar een duurzame exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen. De ordening in deze sectoren is zonder meer een dringende vereiste en geen enkele wet of beleid dient op dit gebied gedoogd te worden. Het verbruik en in het bezit hebben van kwik moeten volgens de Surinaamse wetgeving geregeld worden. Tevens moeten illegalen harder worden aangepakt en de nodige stappen moeten door de desbetreffende instanties worden getroffen; teneinde het gebruik van het giftige stof te verbannen.

Een gedegen beleid op het gebied van een verantwoord bosexploitatie, verlagen van de export van rondhout en verhogen van de productie en export van eindproducten. Dit was in de glorietijd wel het geval toen veel gerenommeerde bedrijven, zoals Bruynzeel, Meindersma en vele particuliere bedrijven operationeel waren. Ook het niveau moet worden bereikt, waarbij wij meer financieel kunnen halen. Door het verbieden van rondhout en door het verwerken tot halffabricaat en eindproducten, zullen meer banen worden gecreëerd en meer deviezenopbrengsten zullen worden gegenereerd. Uit het restmateriaal (afval) kan bijvoorbeeld houtskool worden geproduceerd en geëxporteerd.  De export van rondhout volledig te verbannen, herbebossing te stimuleren. Het is een gegeven dat de wet op dit gebied en de wet van 4 augustus 2005, houdende regels met betrekking tot de heffing van een uitvoerrecht op hout, no. 1837. (Wet op Houtuitvoerrecht/S.B. 2005, no. 29) niet werken.

Wat het op zee verkopen en/of smokkelen betreft, is inderdaad moeilijk te controleren. Echter moeten de vissers aangeven wat hun buit is geweest, zodat vis en garnalen betaalbaar worden op de lokale markten.  Het is tevens wenselijk om het douanekorps periodiek te reshuffelen, met als doel om niet misbruikt te worden voor allerhande malversaties en omkoperijen. Gehoopt wordt dat ons geliefd land niet wordt vernietigd door al die vernietigers van onze natuurlijke hulpbronnen, die zoveel kwaad aanrichten aan het welzijn en welvaart van onze natie.

Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: