Wet inzake opvolger New Surfin – Suriname Investment Enterprise – ligt ter behandeling bij Assemblee

De ontwerpwet houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschap Suriname Investment Enterprise N.V. – SIE NV – ligt nu ter goedkeuring bij De Nationale Assemblee. Het doel van deze vennootschap is ‘het ontplooien van activiteiten gericht op het mobiliseren en aantrekken van investeringskapitaal voor de uitvoering van projecten en programma’s ter bevordering van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling, en ter versterking van de monetaire stabiliteit van de Staat , en van de economische weerbaarheid van de Staat en financiële instellingen in Suriname’.

De wet moet er ook voor zorgen ‘dat investeerders niet te maken krijgen met onnodige bureaucratie, maar op een vlotte manier zaken kunnen doen. Een naamloze vennootschap is een privaatrechtelijke rechtsvorm die in het internationaal kapitaalverkeer een behoorlijke bekendheid geniet, en draagt dus ook bij aan het vertrouwen dat investeerders zullen hebben’, zo staat te lezen in de bij de ontwerpwet horende zogenoemde Memorie van Toelichting.

Suriname Investment Enterprise NV is feitelijk een betere tekstueel en juridisch in elkaar getimmerde opvolger/versie van de NV New Surfin, dat uitliep op een mislukking door procedurele fouten. Maar, ook in dit geval komen de ministers van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, en van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, weer om de hoek kijken. 

Beide heren zijn, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting, ‘primair belast met respectievelijk het investeringsbeleid en het coördineren, stimuleren en sturen van investeringen uit het buitenland, het versterken van relaties met het internationale bedrijfsleven en het zoeken naar afzetmarkten in het buitenland voor Surinaamse producenten en producten’. Achaibersing en Ramdin worden gemachtigd om de akte van oprichting ten overstaan van een notaris in Suriname te ondertekenen, en om de bij akte van oprichting uit te geven aandelen in het geplaatst kapitaal van deze naamloze vennootschap namens de Staat te aanvaarden’.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt overigens SRD 1 miljoen, verdeeld in 10.000 aandelen van elk SRD 100. Bij de oprichting van de NV zijn 5.100 aandelen geplaatst, waarin wordt deelgenomen door de Staat Suriname voor het gehele geplaatste kapitaal

Alleen natuurlijke personen kunnen directeur zijn van de nieuwe NV. Om als directeur te worden benoemd dient die persoon tenminste drie jaren in Suriname woonachtig te zijn. De directeur of directeuren wordt/worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een periode van vijf jaar. Een aan te stellen Raad van Commissarissen moet bestaan uit ten hoogste zeven personen voor een periode van vier jaar met een maximum van acht jaar.

Het is nog niet bekend wanneer de ontwerpwet op de agenda van de Assemblee wordt geplaatst.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: