Lariekoek en apekool vanuit onze vp

Er is een groeiende dissentiment en ontevredenheid over hoe de voorzitter van de Abop zich brengt, gedraagt en positioneert in de coalitie. Democratie, overleg, dialoog en transparantie zijn waarden welke nu blijken vreemd te zijn aan deze voorzitter. Het lijkt alsof Ronny Brunswijk zichzelf kwijt is; we wisten namelijk dat hij niet in staat is tot bepaalde zaken, maar dat het zo diep zou liggen, dat hadden wij niet durven dromen. Neem nu de verklaring die door Brunswijk is gegeven over het aangesteld houden van rvc-lid Andy Rusland van de EBS. Bij het bespreken van EBS moet u in mind houden dat dit bedrijf nog steeds enkele honderden miljoenen USD aan overheidssubsidie ontvangt en bijdraagt aan de moeilijke economische situatie. Houd u ook in mind dat de EBS een bedrijf is geweest met veel verspilling, hoge arbeidsvoorwaarden (een zware cao en privileges voor management) en verband is gebracht met corruptie. Dit alles heeft te maken met het beleid van de rvc en het management en hervormingen zijn nodig bij de EBS. Hier is er zeer zeker geen kwestie van voortzetten van het beleid. De uitleg die Brunswijk over rvc-lid Rusland vraagt 1 ding van ons: sluit je ogen en die alsof je dom bent en er is helaas geen ruimte daarvoor. Brunswijk heeft uitgelegd dat het rvc-lid Rusland moeilijk af te zetten is, omdat hij een contract zou hebben dat loopt tot 2021. Hij bedoelt volgens ons een contract als persoon en/of als rvc-lid met de EBS, waarbij het onmogelijk is om het contract tussentijds te beëindigen. Brunswijk schijnt op zich geen moeite te hebben met dit contract, en dat is een houding waarvoor wij geen begrip kunnen opbrengen, integendeel: het is tolereren en in stand houden van corruptie. Want ten eerste, het is een behoorlijke belangenverstrengeling en derhalve onzedelijk en zelfs illegaal als een rvc-lid met de EBS een arbeidsovereenkomst sluit of een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten (consultancy). Het is in strijd met de good corporate governance regels, want dan heb je iets voor jezelf geregeld. Als Rusland een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de EBS dan is dat onethisch en moet Brunswijk het afwijzen en dit contract opzeggen. Als tussentijdse opzegging onmogelijk is (dan is het een wurgcontract en) dan moet het bij de rechter worden ontbonden. Zo een arbeidsovereenkomst zou ook via de Ontslagcommissie kunnen worden opgezegd. Als het consultancy-overeenkomst is, dan is het ook onethisch en zou het zeker tussentijds kunnen worden beeindigd. Aangezien we hier bezig zijn staatsmiddelen uit te geven, behoort Brunswijk wel de aard en het karakter van de overeenkomst die rvc-lid Rusland met het bedrijf heeft gesloten, aan te geven. Bovendien, indien een arbeidsovereenkomst of consultancy is gesloten, wat is de rol van de aandeelhouders en de AVA en de EBS-directeur daarbij?
Rusland is in elk geval lid van de rvc. EBS is een nv en het aanstellen van de commissarissen van de rvc is heel secuur geregeld in de statuten van de nv. In nv’s gaan commissarissen voor het rvc-lidmaatschap geen contract aan met een orgaan van de EBS. De hoedanigheid van rvc-lid krijgt men niet op basis van een contract/overeenkomst maar op basis van een benoeming. Dat blijkt ook uit het Wetboek van Koophandel. Daarom is het verhaal zoals het nu luidt van Brunswijk niets anders dan lariekoek en apekool. De statuten van de EBS geven aan dat er 5 tot 7 leden zijn in de rvc. Deze worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (ava). De leden van de EBS-rvc worden benoemd voor 4 jaren. Op basis van een aantal gronden genoemd in de statuten is de ava te allen tijde bereid om een lid van de rvc-tussentijds te ontslaan. In de statuten worden 5 redenen genoemd voor het tussentijds ontslaan van een rvc-lid waarvan zeker van belang is deze reden: het ‘voortdurend nalaten van een behoorlijke uitoefening van diens taak of gebleken fysieke ongeschiktheid of grove nalatigheid tot behoorlijke uitoefening van diens taak’. Onder deze grond die in feite 3 verschillende gronden in zich heeft, kan het rvc-lid Rusland door de ava zeker worden ontslagen. De andere redenen zijn niet relevant (faillietverklaring, surseance van betaling, onder curatelestelling en afwezigheid gedurende 1 jaar aaneengesloten). Indien het rvc-lid zelf bedankt, dan eindigt het lidmaatschap in de rvc direct staat in de statuten. Volgens de statuten is het enkel en alleen de ava die een rvc-lid mag afzetten. Daarbij is de toestemming en de goedkeuring van niemand nodig. Geen enkel contract kan de ava beletten om een rvc-lid af te zetten, dat zou in strijd zijn met de statuten. Maar wie is nou de ava? De aandeelhouder is voor 100% de Staat Suriname die in de ava vertegenwoordigd wordt door de regering van Suriname en in het bijzonder de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Het is dus heel simpel en duidelijk: het is de regering van Suriname c.q. de minister van NH die na een goede vergadering van aandeelhouders te hebben belegd, besluit om een rvc-lid te ontslaan. Met dat besluit is het rvc-lid dan ook ontslagen. Met contracten hoeft en moet er geen rekening worden gehouden.
Het verhaal van vp Brunswijks is dus niets anders dan voor-de-gek-houderij. Zijn uitleg met ‘contract’ en alles is een leugen, want we gaan er niet van uit dat hij niet begrijpt wat statuten zijn: anders had hij het hoge ambt van vp niet moeten accepteren. Wij denken eerder dat de man vlak na de verkiezingen een duister pact heeft gesloten met de spreekwoordelijke duivel dus in dit geval de NDP. Het zogenaamd overlopen van mensen via de Abop in de regering en in het inbreken in de regering en de staatsbedrijven (die een njang patu zijn) wordt gefaciliteerd door Brunswijk: dat is het duivelspact dat hij heeft gesloten. Brunswijk schijnt meer respect te hebben voor het duivelspact dan voor het regeerakkoord. En daarvoor is er 1 verklaring: het duivelspact kan veel sneller leiden tot het tot uitvoering komen van zijn persoonlijke agenda dan het regeerakkoord. En zijn persoonlijke agenda is als volgt. Binnen heel korte tijd alle hoge ambten in Suriname bekleden: DNA-voorzitter, vp en president. Twee dromen zijn gerealiseerd: zijn foto’s prijken voor altijd in de twee galerijen. Nu de derde prijs nog even snel binnenhalen en het doel heiligt de middelen. De droom van presidentschap is een splijtzwam die door de NDP in de vp is ingeplant. Met die droom wordt hij door de NDP bestuurt en daardoor is het verworden tot een NDP-puppet. De leider van de politieke coalitie heeft een moeilijk politiek probleem die hij moet zien op te lossen in het coalitieleidersoverleg. Intussen is de plots gestegen populariteit van Brunswijk gedaald tot een ‘alltime low’.

error: Kopiëren mag niet!