MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TUSSEN DE VOORUITSTREVENDE HERVORMINGS PARTIJ (VHP), ALGEMENE BEVRIJDINGS EN ONTWIKKELINGS PARTIJ (ABOP) EN DE NATIONALE DEMOCRATISCHE PARTIJ (NDP)

Indachtig de uitslag van de algemene verkiezingen van 25 mei 2020, welke geresulteerd hebben in een coalitie van de VHP en de ABOP, ondersteund door de Nationale Partij Suriname (NPS) en Pertjaja Luhur (PL).

Uitgaande van de tot nu toe bestaande tradities en gewoonten terzake van overgang; Rekening houdend met de afwezigheid van wetgeving en/of nadere regelgeving over de  inrichting, rechten en plichten gedurende de overgang van de ene regering naar de andere.

Bewust zijnde van het belang van een ordelijke en vreedzame transitie; Onderkennend dat het noodzakelijk is hier verder inhoud te geven; Bevestigende dat de wil van het Surinaamse Volk na de algemene verkiezingen gerespecteerd en geaccepteerd dient te worden; Onderschrijven en bevestigen de in aanhef van deze MoU genoemde politieke partijen het  navolgende:

1. de buitengewone waarde en belang om het belang van Suriname en de Surinamers centraal te stellen in hun politieke stellingname en daaruit voortvloeiende acties;

2. de noodzaak om, in afwezigheid van wetgeving welke de transitie van de ene regering naar de andere regelt, de bereidheid te hebben om bewust en doelgericht met elkaar in de periode van overgang functionele gesprekken te voeren met het doel om de wisseling van regering zo ordelijk en vreedzaam te doen verlopen;

3. dat het mandaat van een uitgaande regering voor een nog vast te stellen periode voor de verkiezing zich beperkt tot het strikt noodzakelijke, teneinde te voorkomen dat de daaropvolgende regering onnodig en oneigenlijk belast wordt; 

4. het belang van, waar nodig, continuïteit van beleid, in lands belang, te faciliteren door middel van gezamenlijk optrekken op ministerieel niveau;

5. daar waar mogelijk, binnen het mogelijke, gebruik te maken van alle beschikbare krachten en expertise, ongeacht de politieke kleur van de dragers van die aangeboden capaciteit;

6. te voorkomen dat onnodige en onwettige heksenjacht wordt geopend op politiek andersdenkenden, danwel voorvloeiende uit acties en beslissingen uit hoofde van hun  publieke functie;

7. dat de ontstane penibele financieel-economische situatie noodzaakt tot een aanpassingsprogramma, met ondersteuning uit het binnen- en buitenland;

8. de noodzaak om een zo breed mogelijke draagvlak voor uitvoering van beleid en ontwikkelingsinitiatieven te creëren;

9. de ontwikkeling van noodzakelijke transitie wetgeving te bewerkstelligen en gezamenlijk  aan de Nationale Assemblee voor verdere consideratie en goedkeuring aan te bieden,  met duidelijke regelgeving, verwachtingen, faciliteiten en budget; en spreken de hoop en intentie uit de dialoog en het overleg, welke tot dusver nuttig is gebleken,  voort te zetten middels regelmatige consultaties, in de verwachting dat alle partijen het  algemeen Surinaams belang op democratische wijze wensen te dienen. 

VHP-ABOP-NDP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: