Hof van Justitie past dienstverlening aan

Paramaribo, 5 juni 2020

In verband met de door de regering aangekondigde lockdown, heeft ook de rechterlijke organisatie de reeds door haar getroffen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Corona virus, aangepast en verscherpt. Daarbij geldt de gezondheid en veiligheid van zowel onze medewerkers als die van de justitiabelen, als hoogste prioriteit. Te dien einde zal tot nader orde het volgende van kracht zijn:

  1. Algemene richtlijnen

De gerechtsgebouwen zijn niet regulier toegankelijk voor het publiek, deurwaarders, advocaten en diens medewerkers. Voor het afhalen of indienen van spoedeisende documenten, dient vooraf een afspraak te worden gemaakt. Bij de behandeling van spoedeisende civiele zaken, zullen slechts de partijen of hun respectieve gemachtigde aanwezig mogen zijn. Bij strafzittingen wordt geen publiek of pers toegelaten.

Degene die zich op afspraak of na te zijn opgeroepen naar het gerecht begeven, zullen buiten het gebouw worden opgevangen door de wacht. Voordat toegang wordt verleend tot het gerechtsgebouw, wordt de lichaamstemperatuur opgemeten met een afstandsthermometer, die niet in contact komt met het lichaam. Indien de temperatuur hoger dan 37.5 graden Celsius is, wordt betrokkene niet toegelaten. Personen die griepverschijnselen vertonen (o.a. hoesten, niezen), worden evenmin toegelaten tot de gerechtsgebouwen.

Een ieder die de gerechtsgebouwen betreedt, dient reeds bij binnenkomst voorzien te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking. Deze behoort gedragen te worden zolang men zich in het gerechtsgebouw bevindt. Let wel: men dient zelf zorg te dragen voor de mond- en neusbedekking, zonder deze wordt u niet toegelaten! Bij binnenkomst in het gerechtsgebouw moeten de handen gereinigd worden met de beschikbaar gestelde sanitizer.

  • Civiele zittingen in eerste aanleg en in hoger beroep

De civiele rolzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep, alsook de lopende ambtenarenzaken worden uitgesteld. Slechts zaken van uiterst urgente aard, zullen in behandeling worden genomen. Voor gedetailleerde informatie omtrent het vorengaande, alsook reeds geappointeerde data, wordt verwezen naar de bekendmakingen van de units kort geding, familie, handel en hof civiel op de website van het Hof van Justitie: www.rechtspraak.sr. Met de respectieve units kan rechtstreeks in contact worden getreden op de volgende e-mailadressen: [email protected], [email protected], [email protected], en [email protected].

Voor het aantekenen van hoger beroep, indiening memorie/verzoek tot verlenging termijn kan gemaild worden naar het e-mail adres [email protected].

Voor het aanvragen van spoedstukken of andere dienstverlening de Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken betreffende, kan in de week van 8 t/m 12 juni contact gemaakt worden met de griffier mr. L.J. van Bossé te bereiken op het telefoonnummer 08720175 en het e-mailadres [email protected]. In de week van 15 t/m 19 juni kan daarvoor in contact worden getreden met mr. O. Apai op het telefoonnummer 08962349.

  • Legalisatie van documenten

Vooralsnog zullen uitsluitend spoedaanvragen voor het legaliseren van documenten in behandeling worden genomen. Voor informatie hieromtrent kan in contact worden getreden met het e-mail adres [email protected].

  • Strafzittingen in eerste aanleg

Vooralsnog zullen geen openbare strafzittingen in eerste aanleg worden gehouden. Reeds lopende zaken worden bij beschikking uitgesteld. Ingeval zulks nodig mocht zijn bij nieuwe zaken, worden verdachten telefonisch gehoord door de rechter voor het nemen van een beslissing ten aanzien van de gevangenhouding. Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact getreden worden met het e-mail adres [email protected] en het telefoonnummer 8678295. Het indienen van verzoekschriften en het aantekenen/intrekken van appèl/verzet in strafzaken geschied op afspraak op het telefoonnummer 8593811 via de substituut griffier mr. S. Simbhoedatpanday.

  • Strafzittingen in hoger beroep en de behandeling van verzoekschriften

In de week van 08 t/m 12 juni 2020, zullen geen openbare strafzittingen in hoger beroep, noch raadkamerzittingen worden gehouden. Voor de raadkamerprocedures op grond van o.a. artikel 54c en artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering, zal in deze periode een digitale procedure worden gevolgd, waarbij de verzoekschriften kunnen worden gemaild naar het email adres [email protected]. Vanuit dit e-mail adres zullen nadere instructies worden verstrekt omtrent de verdere afhandeling van de verzoekschriften.

  • Verrichtingen van de Rechter-Commissaris in Strafzaken

Verzoekschriften ex artikel 54a SV dienen gemaild te worden naar het e-mailadres [email protected] met een c.c. naar het secretariaat van de Hoofdofficier van Justitie op het email adres [email protected] en het Wnd. Hoofd Administratie Strafzaken van het Openbaar Ministerie, dhr. A. Rathipal op het email adres [email protected].

Bij de behandeling van de rechtmatigheidstoetsen, vorderingen tot bewaring en verzoekschriften ex art. 54a Sv. zal de rechter-commissaris in beginsel op de inhoud van het dossier beslissen. Indien de rechter-commissaris dit nodig acht, zal de verdachte telefonisch worden gehoord. Indien de verdachte een gemachtigde heeft, zal deze zijn/haar reactie op vorderingen van het Openbaar Ministerie mailen naar het e-mail adres [email protected], opdat deze kan worden meegenomen bij het besluit van de rechter-commissaris.

Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact getreden worden met de griffier van de rechter-commissaris op het e-mail adres [email protected] of de telefoonnummers 08729051 en 08663433.

  • Zittingen in het district Nickerie (3e kanton)

Voor informatie omrent de rechtspleging in het district Nickerie, kan in contact worden getreden met de griffier op het e-mail adres [email protected] en het telefoonnummer 8928976.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: